Anticipating and managing the impact of change

European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

Report
Zverejnené
7 október 2019
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratRead more

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions. The analysis covers 130 regions of 9 Member States, which together account for nearly 4 out of 5 EU workers. The study finds that, while Member States are becoming more similar in their employment structures, regions within the same country are becoming more disparate. It also finds that cities have a disproportionately high share of well-paid, high-skilled services employment alongside growth in low-paid employment. The findings support continued EU regional policy assistance of regions in danger of being left behind. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  100
  Referenčné č.: 
  EF19036
  ISBN: 
  978-92-897-2016-8
  Katalógové č.: 
  TJ-AN-19-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/997207
  Catalogue info

  European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

  Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions.

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound and European Commission Joint Research Centre (2019), European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level, European Jobs Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF190361
  Catalogue info

  Európsky nástroj na monitorovanie pracovných miest 2019: Zmeny v štruktúre zamestnanosti na regionálnej úrovni

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Narastajú dôkazy, z ktorých vyplýva, že veľkým metropolitným centrám v členských štátoch EÚ sa darí oveľa lepšie než iným regiónom. Takáto nerovnosť medzi regiónmi prispieva k dezilúzii v súvislosti s existujúcimi politickými systémami, čo na druhej strane môže oslabiť sociálne väzby, ktoré sú základom demokratických systémov. Toto je kontext Európskeho monitora pracovných miest z roku 2019, v ktorom sa analyzujú zmeny v štruktúre zamestnanosti, t. j. zmeny v rozdelení zamestnanosti v rámci povolaní a odvetví regiónov EÚ. Táto analýza zahŕňa 130 regiónov z 9 členských štátov, ktoré dovedna zodpovedajú za takmer 4 z 5 pracovníkov EÚ. V rámci štúdie sa zistilo, že aj keď členské štáty sú, čo sa týka ich štruktúr zamestnanosti, čoraz viac podobné, regióny v rámci tej istej krajiny sú čoraz rôznorodejšie. Zistilo sa tiež, že v mestách sa vyskytuje nepomerne vysoký podiel dobre platených zamestnaní v službách, ktoré si vyžadujúcich vysokú úroveň znalostí a súčasne dochádza k nárastu podielu slabo platených zamestnaní. Tieto zistenia potvrdzujú správnosť pokračovania pomoci regionálnej politiky EÚ regiónom, ktorým hrozí zaostávanie.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Data

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár