Quality of life

Life and society in the EU candidate countries

Report
Aktualizované
28 jún 2019
Zverejnené
28 jún 2019
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process. They are also instructive in the broader context of the Sustainable Development Goals, which countries sometimes struggle to assess due to a lack of comprehensive monitoring measures. The EQLS results show that some aspects of quality of life are similar across the candidate countries. On a number of indicators, they score lower than the EU28 average, but the quality of certain public services is ranked relatively high in these countries.

 • Full report

  Number of Pages: 
  72
  Reference No: 
  EF18032
  ISBN: 
  978-92-897-1877-6
  Catalogue: 
  TJ-02-19-310-EN-N
  DOI: 
  10.2806/663872
  Catalogue info

  Life and society in the EU candidate countries

  This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180321
  Catalogue info

  Život a spoločnosť v kandidátskych krajinách EÚ

  Authors: 
  Eurofound

  Táto správa prináša prehľad životných podmienok v piatich súčasných kandidátskych krajinách EÚ – Albánsku, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku, Srbsku a Turecku. Správa vychádza z výsledkov Európskeho prieskumu kvality života (EQLS), ktorý nadácia Eurofound uskutočnila v roku 2016, a zahŕňa tri rozsiahle oblasti: kvalitu života, kvalitu verejných služieb a kvalitu spoločnosti. Správa sa skladá z kapitoly s úvodným prehľadom a z piatich profilov kandidátskych krajín.

  Výsledky prieskumu sú relevantné tak z vnútroštátneho hľadiska, ako aj z pohľadu oblastí, ktorým sa venuje pozornosť v rámci procesu rozširovania EÚ. Sú prínosom aj v širšom kontexte cieľov udržateľného rozvoja, ktoré krajiny niekedy len veľmi ťažko posudzujú, keďže chýbajú komplexné opatrenia na monitorovanie. Z výsledkov prieskumu EQLS vyplýva, že niektoré aspekty kvality života sú v kandidátskych krajinách podobné. Vo vzťahu k mnohým ukazovateľom vykazujú nižšiu úroveň ako je priemer v krajinách EÚ-28, kvalita niektorých verejných služieb je však v týchto krajinách hodnotená pomerne vysoko.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár