Living conditions and quality of life

Quality of health and care services in the EU

Report
Zverejnené
11 júl 2019
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens. Care services in particulaRead more

Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens. Care services in particular represent a key component of social protection for EU citizens, improving quality of life and access to education and employment. This report reveals citizens’ perceptions of quality in healthcare, long-term care and childcare, and compares them between countries, groups in society and the receivers of care and indirect service users.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  76
  Referenčné č.: 
  EF18034
  ISBN: 
  978-92-897-1886-8
  Katalógové č.: 
  TJ-04-19-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/5643
  Catalogue info

  Quality of health and care services in the EU

  Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF180341
  Catalogue info

  Kvalita zdravotníckych a opatrovateľských služieb v EÚ

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Verejné služby sú nevyhnutné na dosiahnutie vysokej úrovne sociálnej ochrany, sociálnej súdržnosti a sociálneho začlenenia. Aby boli služby v tomto smere účinné, musia mať dobrú kvalitu a musia byť rovnako dostupné pre čo najširší okruh občanov. Konkrétne opatrovateľské služby predstavujú kľúčový prvok v oblasti sociálnej ochrany občanov EÚ, pretože zvyšujú kvalitu života a prístup k vzdelávaniu a zamestnaniu. Táto správa uvádza, ako občania vnímajú kvalitu zdravotnej starostlivosti, dlhodobej starostlivosti a starostlivosti o deti, a porovnáva ich medzi jednotlivými krajinami, skupinami v spoločnosti a príjemcami opatrovateľských služieb a nepriamymi používateľmi služieb.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár