Industrial relations and social dialogue

Capacity building for effective social dialogue in the European Union

Report
Aktualizované
8 december 2021
Zverejnené
10 september 2020
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Hlavné zistenia

 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
Read more
 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
 • Structural gaps at national level identified in the research include lack of representativeness and mandate to negotiate, limited tripartism, sectoral collective bargaining and low collective bargaining coverage, lack of social partners’ autonomy and lack of trust between the social partners and governments.
 • Elements that would foster a more effective social dialogue at national level include legislative reforms to promote social dialogue and collective bargaining, a more supportive role by the state, increase in membership, capacity and mandate to negotiate, more human and financial resources.
 • Developing the skills and expertise of the two sides of industry in relation to specific skills (such as industrial relations, negotiation, research and analysis, policymaking, advocacy, and soft and digital skills) should be supported.
 • Social partners should be assisted in their efforts to increase their membership representativeness and capacity to negotiate and implement agreements.
Read less

Zhrnutie

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relRead more

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relation to national frameworks for autonomous collective bargaining, involvement in European social dialogue and the European Semester, and the development of membership and services for members. It also includes the results from stakeholder consultations and two exchange seminars held in 2019, along with a set of policy pointers for further discussion.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  64
  Referenčné č.: 
  EF20002
  ISBN: 
  978-92-897-2092-2
  Katalógové č.: 
  TJ-01-20-379-EN-N
  DOI: 
  10.2806/789163
  Catalogue info

  Capacity building for effective social dialogue in the European Union

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound (2020), Capacity building for effective social dialogue in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF20002EN1
  Catalogue info

  Budovanie kapacít pre účinný sociálny dialóg v Európskej únii

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Cieľom tejto správy je zapojiť sa do diskusie o tom, ako môže nadácia Eurofound prispievať k podpore budovania kapacít sociálnych partnerov pre účinný sociálny dialóg. Správa sa zaoberá preskúmaním, ktoré uskutočnila nadácia Eurofound, zameraným na identifikáciu potrieb a iniciatív sociálnych partnerov v oblasti budovania kapacít v súvislosti s vnútroštátnymi rámcami pre autonómne kolektívne vyjednávanie, zapájanie sa do európskeho sociálneho dialógu a európskeho semestra, ako aj rozvoj členstva a služieb pre členov. Takisto zahŕňa výsledky konzultácií so zainteresovanými stranami a dvoch seminárov zameraných na výmenu osvedčených postupov, ktoré sa uskutočnili v roku 2019, spolu so súborom politických usmernení pre ďalšie diskusie.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Working papers

  Related working papers

Výskum, ktorý bol vykonaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020, a následne uverejnený, môže obsahovať údaje týkajúce sa 28 členských štátov EÚ. Po tomto dátume sa vo výskume bude zohľadňovať len 27 členských štátov EÚ (EÚ 28 mínus Spojené kráľovstvo), ak sa neuvádza inak.

V tejto správe sa predstavujú výsledky výskumu realizovaného pred vypuknutím ochorenia COVID-19 v Európe vo februári 2020. Vo výsledkom preto nie je vypuknutie epidémie zohľadnené.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár