Industrial relations and social dialogue

Zapojenie sociálnych partnerov do národných plánov obnovy a odolnosti

Report
Zverejnené
30 marec 2022
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Hlavné zistenia

 • Do prípravy národných plánov obnovy a odolnosti v roku 2021 boli sociálni partneri zapojení v rámci rozmanitejších prostredí a postupov ako v predchádzajúcich cykloch európskeho semestra. Kvalita a intenzita zapojenia však bola podľa správ nerovnomerná a v relatívne veľkom počte krajín pomerne slabá.
Read more
 • Do prípravy národných plánov obnovy a odolnosti v roku 2021 boli sociálni partneri zapojení v rámci rozmanitejších prostredí a postupov ako v predchádzajúcich cykloch európskeho semestra. Kvalita a intenzita zapojenia však bola podľa správ nerovnomerná a v relatívne veľkom počte krajín pomerne slabá.
 • Podľa sociálnych partnerov pri príprave plánov obnovy a odolnosti bol najčastejším problémom nedostatok času na konzultácie, ako aj nedostatok primeranej spätnej väzby ohľadne ich príspevkov k plánom. Hoci sa v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti od členských štátov vyžaduje, aby v plánoch uviedli zhrnutie konzultačného procesu so sociálnymi partnermi a s inými príslušnými zainteresovanými stranami, vo väčšine plánov obnovy a odolnosti sa tento proces opisuje len stručne a výslovne sa neuvádzajú názory sociálnych partnerov ani to, ktoré názory boli zohľadnené.
 • Cyklus európskeho semestra 2022 je dôležitou príležitosťou na realizáciu politických reforiem a investícií, ku ktorým sa členské štáty zaviazali vo svojich plánoch obnovy a odolnosti. Organizácie zamestnávateľov aj odbory sú ochotné zapojiť sa do konzultačných procesov, ktoré pomôžu s realizáciou politických opatrení a reforiem stanovených v plánoch.
 • Toto zapojenie je ešte dôležitejšie v kontexte vojny na Ukrajine a očakávaného spomalenia rastu a rastúcej sa inflácie, ktoré určite ešte viac skomplikujú obnovu EÚ po pandémii.
 • Zapojenie sociálnych partnerov EÚ do realizácie plánov obnovy a odolnosti zvyšuje účinnosť štrukturálnych reforiem potrebných na dosiahnutie spravodlivého a inkluzívneho udržateľného hospodárskeho rastu a na zabezpečenie sociálnej odolnosti pri riešení najväčšej utečeneckej krízy v Európe od druhej svetovej vojny. Ich odhodlanie má takisto kľúčový význam pre realizáciu cieľov EÚ v oblasti dvojakej transformácie a zároveň podporuje vykonávanie akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv.
Read less

Zhrnutie

V tejto správe sa skúma kvalita zapojenia národných sociálnych partnerov do navrhovania a vykonávania reforiem a politík v kontexte cyklu európskeho semestra a do prípravy národných programov reforiem. V rámci nástroja NextGenerationEU členské štáty v roku 2021 vypracovali a predložili plány obnoRead more

V tejto správe sa skúma kvalita zapojenia národných sociálnych partnerov do navrhovania a vykonávania reforiem a politík v kontexte cyklu európskeho semestra a do prípravy národných programov reforiem. V rámci nástroja NextGenerationEU členské štáty v roku 2021 vypracovali a predložili plány obnovy a odolnosti (RRP), ktorých cieľom je dosiahnuť, aby boli európske hospodárstva a spoločnosti udržateľnejšie a odolnejšie, ako aj lepšie pripravené na výzvy a príležitosti, ktoré prináša zelená a digitálna transformácia. Sociálni partneri uviedli, že napriek ich povinnej účasti na príprave a realizácii plánov obnovy a odolnosti mohol byť konzultačný proces lepšie naplánovaný a organizovaný, keďže kvalita a intenzita zapojenia bola v mnohých krajinách pomerne slabá. Túto situáciu by bolo možné zlepšiť zabezpečením včasnejšieho a zmysluplnejšieho zapojenia sociálnych partnerov do realizácie plánov obnovy a odolnosti. Tým by sa nielen posilnilo prevzatie zodpovednosti v tomto procese, ale aj účinnosť plánovaných politických opatrení a reforiem.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  48
  Referenčné č.: 
  EF21002
  ISBN: 
  978-92-897-2253-7
  Katalógové č.: 
  TJ-08-22-075-EN-N
  DOI: 
  10.2806/25099
  Catalogue info

  Zapojenie sociálnych partnerov do národných plánov obnovy a odolnosti

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound (2022), Involvement of social partners in the national recovery and resilience plans, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF21002EN1
  Catalogue info

  Zapojenie sociálnych partnerov do národných plánov obnovy a odolnosti

  Autor(-i): 
  Eurofound

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Institutional settings for involving social partners in the creation of RRPs and NRPs
  • Table 2: Procedures for developing RRPs and NRPs in 2021
  • Table 3: Time frame for involvement in the RRP
  • Table 4: Number of meetings reported to be held during the process of involvement
  • Table 5: Time allotted for consultation
  • Table 6: Table 6: Opportunity to contribute to the RRP and NRP and receive feedback
  • Table 7: Social partners’ views explicitly summarised in the RRPs
  • Table 8: Social partners’ influence on the development of the RRP

  List of figures

  • Figure 1: Proportion of total measures addressed by each policy dimension, %
  • Figure 2: Methods of involvement in digital transition and productivity policy measures, %
  • Figure 3: Satisfaction with the outcomes of involvement in digital transition and productivity policy measures, %
  • Figure 4: Methods of involvement in fairness policy measures, %
  • Figure 5: Satisfaction with the outcomes of involvement in fairness policy measures, %
  • Figure 6: Methods of involvement in sustainability policy measures, %
  • Figure 7: Satisfaction with the outcomes of involvement in sustainability policy measures, %
  • Figure 8: Forms of involvement of social partners in the design of policy measures to cushion the socioeconomic impacts of the COVID-19 crisis, %

Výskum, ktorý bol vykonaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020, a následne uverejnený, môže obsahovať údaje týkajúce sa 28 členských štátov EÚ. Po tomto dátume sa vo výskume bude zohľadňovať len 27 členských štátov EÚ (EÚ 28 mínus Spojené kráľovstvo), ak sa neuvádza inak.

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár