Working conditions

Nárast telepráce: vplyv na pracovné podmienky a predpisy

Report
Aktualizované
3 január 2023
Zverejnené
8 december 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary
Prevziať

Hlavné zistenia

 • Telepráca tu s nami už zostane. Z nových zistení vyplýva, že v roku 2021 v celej EÚ vykonávalo teleprácu 41,7 milióna zamestnancov, čo potvrdzuje zdvojnásobenie počtu zamestnancov vykonávajúcich teleprácu od roku 2019. Hoci v roku 2022 došlo k malému poklesu, tento stúpajúci trend sa obnoví, keďže technologickým vývojom sa zvyšuje počet pracovných miest, v rámci ktorých je možné vykonávať teleprácu, a zamestnanci i zamestnávatelia sa viac prikláňajú k telepráci.
Read more
 • Telepráca tu s nami už zostane. Z nových zistení vyplýva, že v roku 2021 v celej EÚ vykonávalo teleprácu 41,7 milióna zamestnancov, čo potvrdzuje zdvojnásobenie počtu zamestnancov vykonávajúcich teleprácu od roku 2019. Hoci v roku 2022 došlo k malému poklesu, tento stúpajúci trend sa obnoví, keďže technologickým vývojom sa zvyšuje počet pracovných miest, v rámci ktorých je možné vykonávať teleprácu, a zamestnanci i zamestnávatelia sa viac prikláňajú k telepráci.
 • Pandémia poukázala na obrovský potenciál telepráce zlepšením životných a pracovných podmienok pracovníkov, čo im umožnilo zosúladiť svoj pracovný čas so súkromným a rodinným životom. Pracovníci takisto zaznamenali skrátenie času dochádzky do zamestnania a väčšiu pracovnú samostatnosť a flexibilitu, a to bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na produktivitu na pracovisku.
 • Na prevalenciu telepráce nemá nevyhnutne vplyv rodový rozmer, aj keď teleprácu vykonáva o niečo viac žien ako mužov. V dôsledku pretrvávajúceho rozdelenia rodových úloh však existujú rozdiely, pokiaľ ide o rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, keďže ženy, najmä počas pandémie, museli častejšie vykonávať ďalšie neplatené práce a v porovnaní s mužmi považovali zosúladenie telepráce so súkromným životom za ťažšie.
 • Niekoľko krajín v EÚ aktualizovalo svoje predpisy o telepráci, neexistuje však univerzálny prístup, keďže odvetvia a spoločnosti členských štátov EÚ si vyžadujú rôzne kombinácie regulácie, postupov a pracovnej kultúry. To poukazuje na to, že v akýchkoľvek budúcich právnych predpisoch EÚ sa budú musieť zohľadniť existujúce rozdiely medzi jednotlivými krajinami pri uľahčovaní vypracovania vhodných predpisov o telepráci na vnútroštátnej úrovni. Zisteniami sa potvrdzuje rozhodujúca úloha sociálneho dialógu pri vykonávaní právnych predpisov o telepráci, ktoré chránia pracovné podmienky a prinášajú pozitívne výsledky pre zamestnávateľov aj pracovníkov.
 • Nárast telepráce od pandémie mohol ešte viac prehĺbiť rozdiely v mzdách a zamestnanosti medzi pracovníkmi s vysokou a nízkou kvalifikáciou, keďže k nemu došlo najmä v lepšie platených povolaniach vyššej úrovne, čím sa vytvorili nerovnosti medzi pracovníkmi, ktorí majú prístup k telepráci, a tými, ktorí ho nemajú. Keďže zamestnanci s prístupom k telepráci môžu mať väčšiu istotu zamestnania, lepšie mzdy a potenciálne väčšiu autonómiu a lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, tvorcovia politík zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní rovnakých podmienok pre tých, ktorí môžu vykonávať teleprácu, a tých, ktorí nemôžu.
Read less

Zhrnutie

Táto správa predstavuje výskum nadácie Eurofound týkajúci sa telepráce počas pandémie COVID-19 v rokoch 2020 a 2021. Skúmajú sa v ňom zmeny vo výskyte telepráce, v pracovných podmienkach zamestnancov pracujúcich z domu a zmeny predpisov, ktorými sa riešia otázky súvisiace s týmito pracovnými podmRead more

Táto správa predstavuje výskum nadácie Eurofound týkajúci sa telepráce počas pandémie COVID-19 v rokoch 2020 a 2021. Skúmajú sa v ňom zmeny vo výskyte telepráce, v pracovných podmienkach zamestnancov pracujúcich z domu a zmeny predpisov, ktorými sa riešia otázky súvisiace s týmito pracovnými podmienkami. Zo zistení vyplýva rapídne zvýšenie telepráce v dôsledku pandémie: v roku 2021 vykonávali teleprácu 2 z 10 európskych zamestnancov, čo je údaj, ktorý by sa s najväčšou pravdepodobnosťou nedosiahol pred rokom 2027, keby k pandémii nedošlo. Zdravotná kríza uvoľnila sociálny a technologický potenciál pre flexibilnejšie zadelenie pracovného času a voľbu miesta výkonu práce. Vplyvy telepráce na pracovné podmienky sa spočiatku ťažko určovali, pretože bolo ťažké ich oddeliť od faktorov spôsobených pandémiou, ako sú obmedzenia pohybu a zatváranie škôl. Pozitívne vplyvy, ako je príspevok telepráce k zlepšeniu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ako aj negatívne vplyvy, ako je znížená sociálna interakcia a nárast odpracovaných nadčasov, sa však stali zreteľnejšími. Nárast telepráce a zvýšenie informovanosti o jej vplyvoch na pracovné podmienky viedli k opätovnému zameraniu sa na regulačné rámce, pričom vo viacerých členských štátoch EÚ sa prijali nové predpisy týkajúce sa telepráce.

Read less

Formats and languages

 • Správa

  Last updated date: 
  03 jan 2023
  Počet strán: 
  86
  Referenčné č.: 
  EF22005
  ISBN: 
  978-92-897-2297-1
  Katalógové č.: 
  TJ-09-22-648-EN-N
  DOI: 
  10.2806/069206
  Catalogue info

  Nárast telepráce: vplyv na pracovné podmienky a predpisy

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound (2022), The rise in telework: Impact on working conditions and regulations, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF22005EN1
  Catalogue info

  The rise in telework: Impact on working conditions and regulations

  Autor(-i): 
  Eurofound

  K dispozícii na stiahnutie v jednom jazyku

  Prevziať
 • Working papers

 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Frequency working with ICT from home and statistical sources
  Table 2: Share of teleworkable employment, 2020, EU27 (%)
  Table 3: Telework categories based on the EWCTS 2021
  Table 4: Share of employees with a poor work–life balance, by telework arrangement, gender and whether or not they have children, EU27 (%)
  Table 5: Telework regulation clusters
  Table 6: Changes in national regulations of telework
  Table 7: Main topics addressed in telework legislative reforms
  Table 8: Overview of national-level (cross-industry) collective agreements on telework

  List of figures

  Figure 1: Share of employees working from home, 2008–2021, EU27 (%)
  Figure 2: Simple projections of the share of employees working from home in a non-pandemic scenario, 2012–2035, EU27 (%)
  Figure 3: Share of employees working from home, 2019–2021, EU27 (%)
  Figure 4: Employees working from home by sex, 2021 (%) and 2019–2021 (percentage point change), EU27
  Figure 5: Employees working from home by sex and country, 2021, EU27 (%)
  Figure 6: Employees working from home by age, 2021 (%) and 2019–2021 (percentage point change), EU27
  Figure 7: Employees working from home by size of business, 2020 (%) and 2019–2020 (percentage point change), EU27
  Figure 8: Share of employees working from home by country, 2019–2021, EU27 (%)
  Figure 9: Share of employees working from home by settlement type, 2020 (%) and 2019–2020 (percentage point change), EU27
  Figure 10: Share of employees working from home by level of education, 2020 (%) and 2019–2020 (percentage point change), EU27
  Figure 11: Employees working from home by occupation, 2020 (%) and 2019–2020 (percentage point change), EU27
  Figure 12: Employees working from home by sector, 2020 (%) and 2019–2020 (percentage point change), EU27
  Figure 13: Share of employees in teleworkable employment by sex and country, 2020, EU27 (%)
  Figure 14: Average wage levels by degree of teleworkability and sex, 2018 (average wage levels in 2018 are equal to 100), EU27
  Figure 15: Absolute change (thousands) in employment levels by occupations’ degree of teleworkability and sex, 2018–2019 (a) and 2019–2020 (b), EU27
  Figure 16: Share of full-time employees working long (weekly) hours by telework arrangement, 2021, EU27 (%)
  Figure 17: Share of full-time employees working overtime, working during their free time and working more than 40 hours per week by telework arrangement (%)
  Figure 18: Share of employees in telework arrangements (full-time and partial telework) working overtime compared with the national average of all workers, 2021 (%)
  Figure 19: Share of teleworking employees with a poor work–life balance compared with the national average of all workers, EU27 (%)
  Figure 20: Share of employees with a poor work–life balance by gender and telework arrangement, EU27 (%)
  Figure 21: Share of employees feeling too tired after work to do some of the household jobs that need to be done by telework arrangement, EU27 (%)
  Figure 22: Share of employees finding it difficult to concentrate on their job because of family responsibilities, EU27 (%)
  Figure 23: Share of employees reporting headaches and eyestrain by telework arrangement, EU27 (%)
  Figure 24: Share of teleworkers experiencing anxiety, compared with teleworkers and the national average of all workers, 2020–2021 (%)
  Figure 25: Employees’ well-being score (out of 100) by telework arrangement, 2021, EU27
  Figure 26: Regulatory sources of telework in the EU countries
  Figure 27: Number of sectors covered by sectoral agreements with telework provisions by selected Member States, 2021

 • Subscribe to updates

  To be notified of this publication and other publications in this area please visit the subscription management centre to update your contact details and subscription preferences.

Výskum, ktorý bol vykonaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020, a následne uverejnený, môže obsahovať údaje týkajúce sa 28 členských štátov EÚ. Po tomto dátume sa vo výskume bude zohľadňovať len 27 členských štátov EÚ (EÚ 28 mínus Spojené kráľovstvo), ak sa neuvádza inak.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár