Európsky prieskum pracovných podmienok na rok 2020

Ako vyzerá Váš pracovný život a aký je v porovnaní s pracovným životom ostatných Európanov?

Eurofound je agentúra EÚ, ktorá skúma, ako Európania žijú a pracujú a ako sa im postupne mení práca. Každých päť rokov uskutočňuje prieskum zameraný na pracovné podmienky a kvalitu zamestnania. Každý prieskum predstavuje aktualizovaný pohľad na svet práce a ukazuje, do akej miery, ak vôbec, sa zmenil. 

Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) ponúka hodnotné informácie, ktoré pomáhajú politickým činiteľom rozhodovať o spôsobe práce na pracovisku, v krajine a na európskej úrovni – ide o rozhodnutia, ktoré môžu byť prínosom pre Vás a ďalších pracujúcich. Zhromažďuje informácie o pracovných podmienkach zahŕňajúc pracovný čas, vystavovanie sa rizikám, organizáciu práce, vyváženosť pracovného a súkromného života, prístup k vzdelávaniu, odmenám a celkovú spokojnosť s prácou. 

EWCS prebieha vo všetkých krajinách Európskej únie, v siedmich kandidátskych krajinách a v Nórsku a Švajčiarsku. V každej krajine oslovíme 1 000 až 3 300 pracovníkov – celkovo to bude viac ako 45 000 ľudí. Rozhovory budú prebiehať osobne doma. Na dosiahnutie spoľahlivých výsledkov je úplne nevyhnutné, aby sa do prieskumu zapojilo čo najväčšie množstvo ľudí. Oslovení ľudia sa vyberajú náhodne.

Výsledky EWCS sa použijú na:

  • sledovanie pokroku a výziev v kvalite práce; 
  • analýzu úspešnosti pracovných politík z pohľadu kvality práce;
  • identifikáciu ohrozených skupín a špecifikovanie obáv a napredovania;
  • prínos k novým zásadám pre pracujúcich.

Prvé výsledky prieskumu zverejníme v roku 2021. Všetky zhromaždené informácie budú v anonymnej forme, aby na základe výsledkov nebolo možné identifikovať jednotlivcov. Je to v súlade so štátnou legislatívou a legislatívou EÚ. Oznámenie o ochrane osobných údajov si môžete prečítať na www.ipsos.uk/EWCS7

Viac informácií vám poskytne Sophia MacGoris, referentka pre prieskum, na adrese smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár