Európsky prieskum pracovných podmienok 2021

Nadácia Eurofound v roku 2021 uskutočnila nové kolo terénnej práce v rámci Európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS). Respondenti sa prvýkrát kontaktovali prostredníctvom počítačom podporovaných telefonických rozhovorov.

O prieskume

Prieskum sa rozšíril, takže zahŕňa viac než 70 000 pracovníkov v 36 európskych krajinách. Patria k nim členské štáty EÚ, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švajčiarsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko. Zmena spôsobu realizácie prieskumu na počítačom podporované telefonické rozhovory je v súlade s inými podobnými prieskumami v kontexte pandémie COVID-19.

Mimoriadne vydanie EWCS z roku 2021 nadácii Eurofound umožňuje poskytnúť porovnateľné a reprezentatívne informácie o kvalite pracovných miest v čase, keď pracovný život prešiel významnou zmenou a schopnosť ľudí v zamestnaní prispievať k obnove je kľúčová. Vzhľadom na zmenu v spôsobe vedenia rozhovorov však nebude možné porovnanie s predchádzajúcimi vydaniami prieskumu a možnosti analýzy trendov v priebehu času budú obmedzené.

Metodika

Prieskumní partneri nadácie Eurofound spoločnosť Ipsos a jej vnútroštátni partneri uskutočnili telefonické rozhovory v úradných jazykoch jednotlivých krajín: prieskum zahŕňal 54 jazykových verzií vrátane adaptácií v prípade variantov úradných jazykov. Prieskum je v súlade s etickými normami odvetvia a právnymi predpismi o ochrane osobných údajov . Respondenti sa vyberali pomocou náhodného priameho vytáčania čísel mobilných telefónov. Veľkosť vzorky v jednotlivých krajinách sa pohybuje od 1 000 do 4 200 rozhovorov, čo umožňuje odhady vysokej kvality na európskej úrovni, ktoré sú prínosom pre analýzu tematických modulov a vývoj hĺbkových sekundárnych analýz a zároveň umožňujú vykázanie a analýzu kvality pracovných miest na vnútroštátnej úrovni.

Dotazník (vo všetkých jazykoch) je k dispozícii a prvé výsledky (v anglickom jazyku) a mikroúdaje budú uverejnené v decembri 2022. Informácie o dostupnosti údajov a spôsobe prístupu k nim budú uverejnené neskôr, v čase pred zverejnením.

Kontext

V dôsledku pandémie COVID-19 musela nadácia Eurofound už po siedmich týždňoch ukončiť osobné vedenie rozhovorov na účel vydania EWCS z roku 2020. Niektoré podporné dokumenty, ako sú metodické správy a dotazník z prieskumu, budú sprístupnené v primeranom čase.

Ďalšie informácie

Ak chcete získať ďalšie informácie o prieskume EWCS, obráťte sa na Sophiu MacGorisovú (Tel.: +353 1 204 3100, e-mail: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár