Kontrola kvality v prieskumoch nadácie Eurofound

Kontrola kvality v prieskumoch

Nadácia Eurofound sa snaží zabezpečiť vysokú kvalitu údajov svojich prieskumov dodržiavaním obvykle dohodnutých štandardov metodiky a postupov. Dodržiava pritom kritériá kvality Európskeho štatistického systému (ESS) pri návrhu, realizácii a posudzovaní kvality prieskumu. Na prieskumy nadácie Eurofound sa uplatňujú tieto kritériá:

  • relevantnosť – zabezpečenie, aby prieskum vyhovel potrebám súčasných i potenciálnych používateľov;
  • presnosť – údaje, ktorých odhady sa podľa možnosti čo najviac blížia k skutočným hodnotám. Prakticky to znamená minimalizovanie akýchkoľvek chýb v prieskume;
  • včasnosť a dochvíľnosť – zverejnenie údajov čo najskôr po referenčnom období a dodržovanie stanoveného časového plánu zverejňovania údajov;
  • dostupnosť a zrozumiteľnosť – umožnenie jednoduchého prístupu používateľov k záverom a údajom prieskumu a ponuka základných informácií potrebných na interpretáciu záverov;
  • koherentnosť a porovnateľnosť – kontrola údajov porovnávaním s ďalšími súvisiacimi údajmi z iných zdrojov a posúdenie, či sú príčinou rozdielov rozdiely medzi skutočnými hodnotami. Zabezpečenie porovnateľnosti údajov v geografických oblastiach a v sledovanom období.

Cieľom je sústavné zvyšovanie kvality prieskumov a efektívnosti nákladov na ne. Kritériá kvality a potrebné kroky v procese splnenia týchto kritérií sú stanovené tak v súťažných podmienkach, ako aj v podrobnom pláne prieskumného procesu. Ustanovené sú postupy kontroly všetkých aspektov prípravy prieskumu, prác v teréne a spracovania údajov aj zhromažďovania komplexnej dokumentácie o plnení kritérií kvality.

Pravidelne sa sleduje vplyv prieskumov na politiku a využívanie údajov vo výskume. Zhromažďujú sa informácie o tom, ako prieskumy vyhovujú potrebám používateľov. Okrem toho sa zadávajú a uverejňujú externé hodnotenia kvality údajov a postupov vykonávania prieskumov.