Prieskum európskych podnikov (ECS) 2009 – finančný výkon

Telefonická časť Prieskumu európskych podnikov (ECS) 2009 sa skončila v roku 2009. Údaje, ktoré poskytlo približne 30 000 zúčastnených podnikov z celej Európy, by mali podstatnou mierou prispieť k zlepšeniu budúcej tvorby politík v Európskej únii.

Eurofound a jeho hlavné zúčastnené strany rozhodli, že by pomohlo získanie niektorých informácií o finančnom výkone podnikov, ktoré sa na prieskume zúčastnili. Finančný výkon môže byť zaujímavou východiskovou premennou pri vyhodnocovaní politík a postupov, ktoré podniky využívajú napríklad v oblastiach flexibility, riadenia ľudských zdrojov a sociálneho dialógu.

Uplatnil sa dvojaký prístup.

  • Na jednej strane sa viaceré otázky dotazníka prieskumu európskych podnikov týkali subjektívneho hodnotenia finančného výkonu a produktivity práce podniku na základe názorov opýtaných vedúcich pracovníkov.
  • Druhý modul (finančný výkon) bol určený na potvrdenie týchto subjektívnych hodnotení a rozšírenie analytického potenciálu zhromaždených údajov. Prieskumom sa zhromaždili ďalšie informácie o výkone podnikov súkromného sektora v piatich krajinách – Fínsku, Nemecku, Poľsku, Spojenom kráľovstve a Španielsku – ktoré predstavujú rôzne „režimy sociálneho zabezpečenia“.

Ďalší postup

Ako bolo oznámené na konci pôvodného telefonického rozhovoru, spoločnosť TNS Infratest Sozialforschung GmbH sa vrátila do podnikov súkromného sektora cieľových krajín s niekoľkými ďalšími otázkami. Tento krátky dotazník bol určený na obohatenie odpovedí zhromaždených v telefonickom rozhovore a na zvýšenie hodnoty súboru údajov pre vedeckú analýzu. Obsahoval niekoľko otázok týkajúcich sa finančného výkonu; na ich úplné a presné zodpovedanie bolo niekedy potrebné nahliadnuť do podnikových zoznamov.

Výsledky tohto modulu finančného výkonu budú uverejnené ...