Metodika prieskumu európskych podnikov (ECS) 2009

ECS 2009 je druhým rozsiahlym organizačným prieskumom, ktorý nadácia Eurofound vykonala po európskom prieskume zameranom na pracovný čas a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom (ESWT) uskutočnenom v rokoch 2004 – 2005 v 21 štátoch EÚ.

Ciele

Cieľmi prieskumu bolo:

  • zmapovať, posúdiť a kvantifikovať informácie o podnikových stratégiách a postupoch v celej Európe na harmonizovanom základe;
  • analyzovať vzťahy medzi podnikovými postupmi a ich dosahom a analyzovať postupy z hľadiska štruktúr na úrovni podniku, najmä so zameraním na sociálny dialóg;
  • monitorovať trendy;
  • prispieť k Lisabonskej stratégii v otázke podnikových stratégií a postupov so zreteľom na ich vplyv na kvalitu pracovných miest a rozvoj sociálneho dialógu v podnikoch. Prieskumom sa malo umožniť vytvorenie homogénnych ukazovateľov o týchto otázkach pre európske publikum.

Návrh a metodika

Prieskum ECS 2009 sa uskutočnil v 30 krajinách: 27 členských štátoch EÚ, Chorvátsku, Turecku a Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsku. Za realizáciu prieskumu zodpovedala spoločnosť TNS Infratest Sozialforschung z Mníchova (Nemecko) v spolupráci so skupinou odborníkov a s národnými inštitútmi pre prácu v teréne.

Prieskum sa uskutočnil telefonickými rozhovormi s podporou počítača (CATI). Podniky, v ktorých sa mal prieskum vykonať, boli v každej krajine vyberané náhodne spomedzi podnikov s 10 alebo viac zamestnancami.

V každom podniku sa vykonal rozhovor so zástupcom vedenia a podľa možnosti so zástupcom zamestnancov. Rozhovory so zástupcami vedenia podnikov trvali priemerne 20 minút a so zástupcami zamestnancov 15 minút. Dotazníky sú k dispozícii.

Prieskum nezahŕňal odvetvia poľnohospodárstva a rybolovu, súkromné domácnosti ani organizácie mimo územia daného štátu. Verejná správa bola súčasťou vzorky.

Koncom roka 2009 sa uskutočnil prieskum, ktorého rozsah bol obmedzený, na získanie ďalších informácií o finančnom výkone podnikov súkromného sektora. Pokrýval podniky v piatich krajinách – Fínsku, Nemecku, Poľsku, Spojenom kráľovstve a Španielsku – ktoré predstavujú rôzne „režimy sociálneho zabezpečenia“.

Kontrola kvality

Nadácia Eurofound už roky buduje rozsiahle odborné znalosti v oblasti realizácie prieskumov a vyvíja najlepšie postupy kontroly kvality. Rámec kontroly kvality pre ECS 2009 tvoria štyri hlavné piliere:

  • plánovanie: systematické plánovanie a mapovanie celého výskumného procesu;
  • konzultácie: konzultácie s odborníkmi, zúčastnenými stranami a užívateľmi prieskumu pri tvorbe dotazníka, hlavných konceptov prieskumu a stratégie metodiky;
  • transparentnosť: celý výskumný proces bude transparentný tak na vnútornej, ako aj na vonkajšej úrovni;
  • dokumentácia: dokumentovanie každého jednotlivého kroku, rozhodnutí alebo udalostí v priebehu projektu, ktorým sa zabezpečí jednouché spätné sledovanie každého kroku.

V záujme zabezpečenia kvality prieskumu a v súlade s postupmi nadácie Eurofound sa od začiatku považovalo za nevyhnutné zapojenie odborníkov a užívateľov prieskumu, napr. zúčastnených strán nadácie Eurofound zastúpených členmi riadiacej rady, v trojstrannom poradnom výbore prieskumu ECS 2009.

V správe Hodnotenie kvality druhého prieskumu európskych podnikov sa posudzuje kvalita prieskumu vo všetkých jeho etapách od výberu vzoriek po konečné zverejnenie údajov.

Ďalšie informácie Vám poskytne Camilla Galli da Bino, tel.: +353 1 2043125, e-mail: gdb@eurofound.europa.eu