Európsky prieskum podnikov (ECS) v roku 2013 - dotazník

Vysoko kvalitný dotazník je kľúčom k realizácii úspešného prieskumu. Nadácia Eurofound vynakladá významné úsilie pri vypracúvaní svojich dotazníkov. A tak aj v prípade dotazníka týkajúceho sa tretieho Európskeho prieskumu podnikov prebiehala dôkladná interná príprava.

Vychádza z dvoch základných dokumentov, ktoré vytvorili koncepčný rámec dotazníka. V prvom z nich sa skúma organizácia práce a zapojenie zamestnancov, kým v druhom sa pozornosť sústreďuje na sociálny dialóg na pracovisku ako na hybnú silu priamej participácie.

Dotazník bol navyše zostavený v úzkej spolupráci so skupinou na vypracovanie dotazníka, ktorú tvorili odborníci na danú problematiku z rôznych krajín Európskej únie a ktorí sa zaoberajú prieskumami vo vlastnej krajine alebo ktorí sa zapájajú do celoeurópskeho výskumného projektu, ako napr. MEADOW, ako aj so zástupcami medzinárodných organizácií a tripartitnej správnej rady nadácie Eurofound.

V rámci tohto postupu sa realizoval prednostný preklad z angličtiny do nemčiny a francúzštiny s cieľom pomôcť pri doladení zdrojového textu, ako aj predbežne dotazník otestovať v troch krajinách.

Ďalším nevyhnutným predpokladom na úspešnú realizáciu paneurópskeho prieskumu je zabezpečenie kvality a porovnateľnosti jazykových verzií použitých v jednotlivých krajinách. Dôležitosť, aká sa pripisuje zaisteniu vysoko kvalitných prekladov, je premietnutá v prepracovanom postupe, ktorý pri preklade uplatnila nadácia aj jej dodávateľ.

Zdrojové anglické verzie dotazníkov pre rozhovory s manažérmi a rozhovory so zástupcami zamestnancov sú k dispozícii na prevzatie.