Európsky prieskum kvality života - 2012

Práce v teréne v rámci tretieho Európskeho prieskumu kvality života (EQLS) prebiehali v 27 členských štátoch Európskej únie od konca septembra 2011 do začiatku februára 2012.

Správa o zisteniach prieskumu s názvom Quality of life in Europe: Impacts of the crisis (Kvalita života v Európe: dôsledky krízy) je už dostupná online.

 

Hlavné zistenia

V niektorých krajinách EÚ respondenti uvádzali pokles optimizmu a zníženie miery pocitu šťastia o viac ako 20 % a viac ako tretina osôb uviedla, že ich finančná situácia sa počas uplynulých piatich rokov zhoršila. Uvedené výsledky vo veľkej miere odzrkadľujú - až na malé zaujímavé výnimky - hospodársku realitu: najväčší optimizmus vyjadrili ľudia v Dánsku a vo Švédsku, najmenší v Grécku, Taliansku a Portugalsku. Sociálna situácia v Európskej únii je v súčasnosti zložitá a komplikovaná. Od obdobia posledného prieskumu v roku 2007 bojuje v súčasnosti väčší počet osôb, ktoré mali dobrý príjem a kvalitné bývanie, s nezamestnanosťou, dlhmi, neistotou bývania a prístupom k službám.

V prieskume sa poukazuje aj na to, že mnoho ľudí má problémy vystačiť s peniazmi: 7 % hlási, že s peniazmi si vystačí len s „veľkými ťažkosťami“. V tomto ohľade existujú veľké rozdiely medzi členskými štátmi: uvedený pomer predstavuje 22 % v Grécku a 1 % vo Fínsku. V reakcii na otázku, na koho by sa obrátili, keby si rýchlo potrebovali požičať peniaze, väčšina Európanov (70 %) odpovedala, že by si peniaze vypýtala od člena rodiny alebo príbuzného. Ďalších 12 % by požiadalo priateľa, suseda alebo niekoho iného, kým 8 % by oslovilo poskytovateľa služby alebo inštitúciu. Jeden z desiatich (10 %) uviedol, že by nevedel, na koho sa má obrátiť. To platilo najmä v prípade osôb patriacich do skupiny s najnižšími príjmami (15 %). Celkovo 8 % osôb v EÚ nedokázalo splácať neformálne pôžičky podľa časového rozvrhu.

V uplynulých piatich rokoch došlo k poklesu dôvery v hlavné verejné inštitúcie, vo vlády a v parlamenty. O najviac dôvery prišli očividne v krajinách, ktoré bojujú s najvážnejšími hospodárskymi ťažkosťami, ako sú Španielsko a Grécko. Verejným inštitúciám najviac dôverujú v Dánsku, vo Fínsku, v Luxembursku a vo Švédsku, a to najmä vďaka neporovnateľne vysokej miere dôvery vo vnútroštátne politické inštitúcie v týchto členských štátoch.

V tejto súhrnnej správe sa skúma celý rad otázok, ako sú zamestnanosť, príjem, podmienky bývania a životné podmienky, rodina, zdravie i rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, spokojnosť so životom a vnímanie kvality spoločnosti. V roku 2013 budú nasledovať ďalšie správy zamerané na pocit subjektívnej pohody, sociálne nerovnosti, kvalitu verejnoprospešných služieb a služieb spoločnosti, ako aj trendy v kvalite života v priebehu troch vĺn prieskumu.

Pokrytie

Táto správa zahŕňa 27 členských štátov EÚ, ale pohovory sa uskutočnili s celkovo 43 636 osobami v 34 krajinách (rozdiel vyplýva zo zahrnutia siedmich kandidátskych alebo predvstupových krajín: Chorvátsko, Island, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Kosovo, Srbsko a Turecko). Výsledky z týchto krajín sa uverejnia v roku 2013. Nadácia Eurofound úzko spolupracovala so svojím zmluvným dodávateľom GfK EU3C v Belgicku, aby sa pri príprave a realizácii tretieho prieskumu EQLS dodržali najvyššie normy kvality.

Očakáva sa, že súbor údajov sa verejnosti sprístupní prostredníctvom archívu Spojeného kráľovstva Data Archive na jar v roku 2013.

Metodika