EQLS 2012 - metodika

V snahe poskytnúť porovnateľné a spoľahlivé údaje o kvalite života v celej Európe vypracovala nadácia Eurofound jednotný metodický prístup a systém na kontrolu kvality. V priebehu rokov sa táto metodika rozvíjala, začlenili sa do nej nové témy a po rozšírení Európskej únie sa rozšíril jej geografický záber.

Práce v teréne: september 2011 - február 2012 (členské štáty EÚ); máj - august 2012 (krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ).

Dodávateľ: GfK Significant (Belgicko).

Pokrytie: 27 členských štátov EÚ a 7 krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (Chorvátsko, Island, Kosovo, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Turecko)

Cieľová populácia: Cieľová populácia sú všetci obyvatelia uvedených krajín vo veku nad 18 rokov.

Vzorka: Základná vzorka respondentov je viacstupňová, stratifikovaná a náhodná. Každá krajina bola rozdelená na časti podľa regiónov a úrovne urbanizácie, v každej časti sa náhodne vybralo niekoľko primárnych výberových bodov (PSU, primary sampling unit). Potom sa v každom primárnom výberovom bode vybrala náhodná vzorka domácností. Nakoniec sa v každej domácnosti vybrala osoba, ktorá mala najskôr narodeniny.

Veľkosť vzorky: Veľkosť cieľovej vzorky sa pohybovala od 1000 v menších krajinách po 3000 v najväčších krajinách. Celkový počet rozhovorov v rámci prác v teréne bol 43 636.

Druh prieskumu: Prieskum sa robil prostredníctvom dotazníkov, podľa ktorých prebehli osobné rozhovory v domácnosti respondenta v štátnom jazyku, resp. jazykoch.

Druh rozhovoru: Osobný rozhovor v domácnosti respondenta trval približne 38 minút v 27 členských štátoch EÚ a 39 minút v krajinách mimo EÚ.

K dispozícii je technická správa (angl. verzia, .pdf, 1MB) o prieskume EQLS .