Európsky prieskum kvality života za rok 2016

Európsky prieskum kvality života za rok 2016

Preskúmajte kľúčové zistenia a celkové výsledky európskeho prieskumu kvality života za rok 2016 v interaktívnej prezentácii.

Európsky prieskum kvality života nadácie Eurofound (EQLS) dokumentuje životné podmienky a sociálnu situáciu ľudí a skúma otázky, ktoré súvisia so životom európskych občanov. Od septembra 2016 do marca 2017 nadácia Eurofound uskutočnila už svoj štvrtý prieskum v poradí (od roku 2003). Na európskom prieskume kvality života za rok 2016 sa zúčastnilo takmer 37 000 osôb v 33 krajinách – 28 členských štátoch EÚ a 5 kandidátskych krajinách (Albánsku, bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, Čiernej Hore, Srbsku a Turecku). Jeho zistenia poskytujú podrobné informácie o širokej škále otázok v troch hlavných oblastiach:

 • Kvalita života: subjektívny blahobyt, optimizmus, zdravie, životná úroveň a aspekty chudoby, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom,
 • Kvalita spoločnosti: sociálna neistota, vnímanie sociálneho vylúčenia a spoločenského napätia, dôvera v ľudí a inštitúcie, účasť a angažovanosť v komunite a zapojenie do odbornej prípravy/celoživotného vzdelávania,
 • Kvalita verejných služieb: zdravotná starostlivosť, dlhodobá starostlivosť, starostlivosť o deti a iné verejné služby.

Hlavné zistenia

Prieskumník údajov

Vizualizujte, skúmajte a porovnávajte údaje z EÚ a jednotlivých krajín týkajúce sa kvality života, kvality spoločnosti a kvality verejných služieb v našom interaktívnom prieskumníkovi údajov.

Výsledky európskeho prieskumu kvality života za rok 2016 celkovo poukazujú na všeobecný pokrok v troch kľúčových oblastiach: kvalita života, kvalita spoločnosti a kvalita verejných služieb, aj keď nie vo všetkých krajinách a nie v prípade všetkých sociálnych skupín.

Nastal celkový pokrok v kvalite života s niektorými hodnotami, ktoré sa dostali späť na úroveň spred krízy. Napríklad od predchádzajúceho prieskumu vzrástli úrovne optimizmu a zvýšila sa spokojnosť so životnou úrovňou, pričom spokojnosť so životom a úroveň šťastia zostali stabilné. Spokojnosť so životnou úrovňou sa v členských štátoch zjednocuje, celkovo sa zlepšila kvalita zdravia a znížili materiálne problémy (viac ľudí dokáže vyjsť s peniazmi). Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom sa však zhoršila a v dvoch tretinách krajín existujú vážne obavy týkajúce sa nedostatočného príjmu v starobe.

Zistenia odhalili všeobecné zlepšenie ukazovateľov kvality spoločnosti od roku 2011. Dôvera vo vnútroštátne inštitúcie sa zvýšila, angažovanosť a účasť v spoločenských organizáciách narastá, dôvera medzi ľuďmi vo veku 18 – 24 rokov sa zvýšila, pocity sociálneho vylúčenia poklesli a vnímané napätie medzi chudobnými/bohatými, manažmentom/pracovníkmi, starými/mladými, mužmi/ženami sa znížilo. Mierne sa však zvýšilo vnímanie napätia medzi náboženskými a etnickými skupinami a v menšej miere na základe sexuálnej orientácie.

Údaje tiež poukazujú na celkové zlepšenie miery kvality verejných služieb od posledného kola prieskumu. Úroveň spokojnosti s niektorými kľúčovými verejnými službami, ako napríklad zdravotná starostlivosť a verejná doprava, sa zvýšila. Starostlivosť o deti sa zlepšila v niektorých krajinách, v ktorých predtým boli hodnoty nízke. Prístup k recyklačným zariadeniam je v mnohých krajinách novou otázkou, zatiaľ čo prístup k bankovníctvu vo vidieckych oblastiach je v niektorých krajinách problémom. Kvalita verejných služieb je však v jednotlivých členských štátoch ešte veľmi odlišná.

Základné informácie

Tento jedinečný celoeurópsky výskum, ktorý sa vykonáva každé štyri roky až päť rokov, skúma objektívne okolnosti života občanov, ako aj to, ako vnímajú tieto okolnosti a svoj život vo všeobecnosti, s cieľom vytvoriť bohatý zdroj údajov o kvalite života ľudí v Európe. Prieskum predstavuje údaje o otázkach, ktoré vo všeobecných štatistikách nie sú pokryté, napríklad vnímaná kvalita spoločnosti, dôvera v inštitúcie a sociálne napätie. V prieskume sa skúma celý rad otázok, napríklad bývanie, deprivácia, rodina, zdravie a blahobyt. Je zameraný aj na subjektívne témy, ako je úroveň šťastia ľudí, ich spokojnosť so svojím životom a ich účasť v spoločnosti.

 • EQLS v roku 2003: zahŕňal 28 krajín, EÚ25 a 3 kandidátske krajiny Bulharsko, Rumunsko a Turecko
 • EQLS v roku 2007: zahŕňal 31 krajín, EÚ27, Nórsko a kandidátske krajiny Chorvátsko, bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko a Turecko
 • EQLS v roku 2011: zahŕňal 34 krajín, EÚ27 a 7 kandidátskych alebo pristupujúcich krajín: Albánsko, bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, Čiernu Horu, Srbsko a Turecko.
 • Nový EQLS v roku 2016: zahŕňal 33 krajín, EÚ28 a 5 kandidátskych krajín Albánsko, bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, Čiernu Horu, Srbsko a Turecko.

Metodika

EQLS je prieskum dospelej populácie (18+) žijúcej v súkromných domácnostiach na základe štatistickej vzorky, ktorá zahŕňa prierez spoločnosti. V závislosti od veľkosti krajiny a vnútroštátnych systémov sa veľkosť vzorky pohybovala od 1 000 do 2 000 osôb v každej krajine.

Partner prieskumu nadácie Eurofound, agentúra Kantar Public, uskutočnila s ľuďmi osobný rozhovor v ich domácnostiach formou osobných pohovorov pomocou počítača (CAPI) a pokryla komplexný zoznam otázok týkajúcich sa kvality ich života. (Všetky získané informácie boli spracované s najvyššou mierou dôvernosti a anonymita každého respondenta je zaručená). Dotazník EQLS v roku 2016 bol výrazne zameraný na verejné služby: zdravotnú starostlivosť, dlhodobú starostlivosť, starostlivosť o deti a školstvo, a na meranie rôznych aspektov kvality, ako sú spravodlivý prístup, zariadenia, zamestnanci a informácie dostupné občanom. Podrobné informácie o metodike prieskumu sú k dispozícii online.

Ďalšie informácie

 • Pripravuje sa: publikácia dokumentu Európsky prieskum kvality života v roku 2016: súhrnná správa
 • Február 2018: diskusia o Európskom prieskume kvality života v Bruseli
 • Mikroúdaje zo štvrtého EQLS budú k dispozícii v marci 2018.

Sekundárna analýza údajov z prieskumu, ktorú uskutoční nadácia Eurofound, bude obsahovať tieto témy:

 • dôvera v európske inštitúcie v 21. storočí,
 • sociálna súdržnosť a blahobyt v Európe,
 • medzigeneračné rozdiely,
 • kvalita verejných služieb.

Ďalšie informácie o európskom prieskume kvality života poskytne Tadas Leončikas.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár