EQLS 2016 - Metodika

V rámci európskeho prieskumu kvality života (EQLS) sa nadácia Eurofound zameriava na zhromaždenie porovnateľných a spoľahlivých údajov o kvalite života v rámci Európy. Metodika sa postupne zlepšovala vďaka získaným poznatkom a novému vývoju, v ktorých je zohľadnené to najmodernejšie v metodike prieskumu.

Dodávateľ EQLS v roku 2016: Kantar Public, Belgicko.

Pokrytie: 28 členských štátov EÚ a Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko.

Obdobie práce v teréne: september 2016 až február 2017 v EÚ28; november 2016 až marec 2017 v kandidátskych krajinách.

Cieľová populácia: obyvatelia uvedených krajín vo veku od 18 rokov.

Vzorka: viacúrovňová, stratifikovaná, náhodne vybraná vzorka v každej krajine. V závislosti od dostupnosti kvalitných registrov sa výber uskutočnil na individuálnej úrovni, na úrovni domácností a na úrovni registrov adries alebo numericky pomocou metódy náhodnej cesty. Vzorky na úrovni krajiny boli stratifikované podľa regiónu a stupňa urbanizácie. V každej oblasti boli primárne jednotky výberu (PSU) náhodne vybrané úmerne k veľkosti populácie. Následne bola v každej PSU náhodne vybraná vzorka jednotlivcov alebo domácností. Pokiaľ neboli použité registre na individuálnej úrovni, v každej domácnosti bol náhodne vybraný jeden respondent.

Veľkosť vzorky: Vo väčšine krajín bola cieľová veľkosť vzorky 1 000. Aby sa v niektorých krajinách zohľadnila väčšia populácia, cieľová veľkosť vzorky sa zvýšila na 1 300 v Spojenom kráľovstve, 1 600 v Nemecku a 2 000 v Turecku. Nadácia Eurofound ponúkla krajinám tiež možnosť navýšiť ich vzorku. Túto ponuku využilo Taliansko, čo viedlo k cieľovej veľkosti vzorky 2 000 v tejto krajine. Celková veľkosť vzorky v prípade šiesteho prieskumu EQLS vo všetkých 33 krajinách bola 36 908 rozhovorov.

Typ prieskumu a rozhovoru: Dotazník založený na rozhovoroch vedených osobne v domácnosti respondenta v štátnom jazyku (jazykoch) krajiny; priemerná dĺžka rozhovoru v EÚ28 bola 40 minút a v kandidátskych krajinách 35 minút.

Kontrola kvality: Prieskumy nadácie Eurofound sa riadia kritériami kvality Európskeho štatistického systému, ktoré vypracoval Eurostat. Pri príprave a realizácii prieskumu uskutočnila nadácia Eurofound a jej dodávateľ veľký počet kontrol kvality na zabezpečenie vysoko kvalitného výsledku.

Viac informácií sa nachádza v Technickej správe EQLS v roku 2016.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár