Európsky prieskum pracovných podmienok 2010 – výber vzoriek

Vzorka použitá v európskom prieskume pracovných podmienok je reprezentatívnou vzorkou osôb starších ako 15 rokov (v Španielsku, Spojenom kráľovstve a Nórsku starších ako 16 rokov), ktoré sú zamestnané a majú bydlisko v krajine, v ktorej sa uskutočňoval prieskum. V každej krajine bol použitý viacstupňový, stratifikovaný a náhodný výber vzorky.

V prvom stupni boli náhodne vybrané primárne výberové body (Primary Sampling Units, PSU), stratifikované podľa geografických regiónov (NUTS 2. alebo nižšej úrovne) a úrovne urbanizácie. Potom bola v každom primárnom výberovom bode vybraná vzorka domácností. V krajinách, ktoré mali k dispozícii aktualizovaný a veľmi kvalitný register adries alebo obyvateľov, využil sa ako rámec na výber vzorky. Ak takýto register k dispozícii nebol, uplatnil sa postup náhodného výberu. V 5. európskom prieskume pracovných podmienok bol po prvý raz výpočet adries týmto náhodným postupom oddelený od fázy rozhovorov. Nakoniec sa vykonal postup triedenia na výber vhodného respondenta v každej domácnosti.

Cieľovým počtom bolo 1 000 rozhovorov v každej krajine okrem Slovinska (1 400), Spojeného kráľovstva, Talianska a Poľska (1 500), Nemecka a Turecka (2 000), Francúzska (3 000) a Belgicka (4 000). Vlády Slovinska, Francúzska a Belgicka využili možnosť, ktorú ponúkla nadácia Eurofound, a to zaplatiť za rozšírenie pôvodnej veľkosti vzorky. Počet rozhovorov uskutočnených v každej krajine je zhrnutý v nasledujúcej tabuľke.

Počet uskutočnených rozhovorov:

Belgicko

4001

Írsko

1003

Rakúsko

1003

Chorvátsko

1100

Bulharsko

1014

Taliansko

1500

Poľsko

1500

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

1100

Česká republika

1000

Cyprus

1000

Portugalsko

1000

Turecko

2100

Dánsko

1069

Lotyšsko

1001

Rumunsko

1017

 

 

Nemecko

2133

Litva

1004

Slovinsko

1404

Albánsko

1000

Estónsko

1000

Luxembursko

1000

Slovensko

1002

Kosovo

1018

Grécko

1037

Maďarsko

1006

Fínsko

1028

Čierna Hora

1041

Španielsko

1008

Malta

1000

Švédsko

1004

 

 

Francúzsko

3046

Holandsko

1017

Spojené kráľovstvo

1575

Nórsko

1085

Ďalšie informácie sú uvedené v správe o výbere vzoriek.