Európsky prieskum pracovných podmienok 2010 – váženie

Tak ako v predchádzajúcich vlnách európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS), i teraz bolo potrebné použiť tri druhy váh, aby bolo možné považovať výsledky na základe údajov 5. EWCS za reprezentatívne pre zamestnancov v Európe.

  1. Váhy pravdepodobnosti výberu
    Vzhľadom na spôsob výberového postupu majú ľudia z domácností s menším počtom zamestnaných osôb väčšiu šancu byť vybraní do vzorky ako ľudia z domácností s väčším počtom zamestnaných osôb. Napríklad v domácnosti s jednou zamestnanou osobou je pravdepodobnosť, že bude do vzorky vybraná táto osoba, 100 %, zatiaľ čo v domácnosti s dvoma zamestnanými osobami pravdepodobnosť výberu klesá na 50 %. Váhy pravdepodobnosti výberu (alebo váhy výberu vzorky) sú navrhnuté, aby to korigovali.
  2. Poststratifikačné váhy
    Vzhľadom na rozdiely v ochote a možnosti zúčastniť sa na prieskume sú niektoré skupiny zastúpené vo vzorke prieskumu pracovných podmienok nadmerne a iné nedostatočne. Poststratifikačné váženie je potrebné na zabezpečenie, aby výsledky presne zodpovedali populácii zamestnancov v každej krajine. Váhy sa vypočítajú porovnaním európskeho prieskumu pracovných podmienok s prieskumom pracovných síl (Eurostatu) so zreteľom na pohlavie, vek, región, povolanie a odvetvie hospodárskej činnosti respondentov. 
  3. Nadnárodné váhy
    Veľkosť vzorky krajiny nevyjadruje (v celom rozsahu) rozdiely v počtoch zamestnancov jednotlivých krajín. Nadnárodné váhy je potrebné použiť pri analýze na európskej úrovni, aby väčšie krajiny mali vo výsledkoch na úrovni EÚ väčšiu váhu.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v správe o vážení, [.pdf, 3,7 MB, len v angličtine].