Prieskum EWCS z roku 2015 – Metodika

PDF version Printer-friendly version

V rámci európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS) sa nadácia Eurofound zameriava na zhromaždenie porovnateľných a spoľahlivých údajov o pracovných podmienkach v rámci Európy. Metodika sa postupne zlepšuje vďaka nadobudnutým skúsenostiam, ako aj zohľadnením toho najmodernejšieho v metodike prieskumu.

Zmluvný partner: Ipsos NV, Belgicko.

Pokrytie: 28 členských štátov EÚ, Nórsko, Švajčiarsko, Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko.

Obdobie práce v teréne: február – september 2015 v EÚ-28, Nórsku a vo Švajčiarsku, september – december 2015 v Albánsku, bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Čiernej Hore, Srbsku a Turecku.

Cieľová populácia: Všetci obyvatelia uvedených krajín vo veku 15 rokov alebo starší (16 rokov alebo starší v Bulharsku, Nórsku, Španielsku a v Spojenom kráľovstve) a zamestnaní v čase prieskumu. Ľudia sa považovali za zamestnaných, ak pracovali za mzdu alebo zisk aspoň jednu hodinu v týždni pred rozhovorom (definícia MOP).

Vzorka: Viacstupňové, stratifikované, náhodné vzorky pracujúcej populácie v každej krajine. V závislosti od dostupnosti kvalitných registrov sa výber uskutočnil na individuálnej úrovni, na úrovni domácností a na úrovni registrov adries alebo numericky pomocou metódy náhodnej cesty. Vzorky na úrovni krajiny boli stratifikované podľa regiónu a stupňa urbanizácie. V každej oblasti boli primárne jednotky výberu (PSU) náhodne vybrané úmerne k veľkosti. Následne bola v každej PSU náhodne vybraná vzorka domácností. Na záver, ak sa nepoužili registre na individuálnej úrovni, vybraným respondentom v každej domácnosti bola pracujúca osoba, ktorá mala najbližšie narodeniny.

Veľkosť vzorky: Vo väčšine krajín bola cieľová veľkosť vzorky 1 000. V záujme zohľadnenia väčšej pracovnej sily vo väčších krajinách sa cieľ zvýšil na 1 200 v Poľsku, 1 300 v Španielsku, 1 430 v Taliansku, 1 500 vo Francúzsku, 1 600 v Spojenom kráľovstve a 2 000 v Nemecku a Turecku. Nadácia Eurofound ponúkla krajinám tiež možnosť navýšiť ich vzorku. Túto ponuku prijalo Belgicko, Slovinsko a Španielsko, na základe čoho sa veľkosť vzorky v týchto krajinách zväčšila na 2 500, 1 600 resp. 3 300. Celková veľkosť vzorky v prípade šiesteho prieskumu EWCS vo všetkých 35 krajinách je 43 850 rozhovorov.

Typ rozhovoru: Osobný, v domácnosti respondenta, priemerná doba trvania 45 minút.

Viac informácií sa uvádza v Odbornej správe.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely