Prieskum EWCS z roku 2015 – Metodika

V rámci európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS) sa nadácia Eurofound zameriava na zhromaždenie porovnateľných a spoľahlivých údajov o pracovných podmienkach v rámci Európy. Metodika sa postupne zlepšuje vďaka nadobudnutým skúsenostiam, ako aj zohľadnením toho najmodernejšieho v metodike prieskumu.

Zmluvný partner: Ipsos NV, Belgicko.

Pokrytie: 28 členských štátov EÚ, Nórsko, Švajčiarsko, Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko.

Obdobie práce v teréne: február – september 2015 v EÚ-28, Nórsku a vo Švajčiarsku, september – december 2015 v Albánsku, bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Čiernej Hore, Srbsku a Turecku.

Cieľová populácia: Všetci obyvatelia uvedených krajín vo veku 15 rokov alebo starší (16 rokov alebo starší v Bulharsku, Nórsku, Španielsku a v Spojenom kráľovstve) a zamestnaní v čase prieskumu. Ľudia sa považovali za zamestnaných, ak pracovali za mzdu alebo zisk aspoň jednu hodinu v týždni pred rozhovorom (definícia MOP).

Vzorka: Viacstupňové, stratifikované, náhodné vzorky pracujúcej populácie v každej krajine. V závislosti od dostupnosti kvalitných registrov sa výber uskutočnil na individuálnej úrovni, na úrovni domácností a na úrovni registrov adries alebo numericky pomocou metódy náhodnej cesty. Vzorky na úrovni krajiny boli stratifikované podľa regiónu a stupňa urbanizácie. V každej oblasti boli primárne jednotky výberu (PSU) náhodne vybrané úmerne k veľkosti. Následne bola v každej PSU náhodne vybraná vzorka domácností. Na záver, ak sa nepoužili registre na individuálnej úrovni, vybraným respondentom v každej domácnosti bola pracujúca osoba, ktorá mala najbližšie narodeniny.

Veľkosť vzorky: Vo väčšine krajín bola cieľová veľkosť vzorky 1 000. V záujme zohľadnenia väčšej pracovnej sily vo väčších krajinách sa cieľ zvýšil na 1 200 v Poľsku, 1 300 v Španielsku, 1 430 v Taliansku, 1 500 vo Francúzsku, 1 600 v Spojenom kráľovstve a 2 000 v Nemecku a Turecku. Nadácia Eurofound ponúkla krajinám tiež možnosť navýšiť ich vzorku. Túto ponuku prijalo Belgicko, Slovinsko a Španielsko, na základe čoho sa veľkosť vzorky v týchto krajinách zväčšila na 2 500, 1 600 resp. 3 300. Celková veľkosť vzorky v prípade šiesteho prieskumu EWCS vo všetkých 35 krajinách je 43 850 rozhovorov.

Typ rozhovoru: Osobný, v domácnosti respondenta, priemerná doba trvania 45 minút.

Viac informácií sa uvádza v Odbornej správe.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár