Elektronický prieskum o živote, práci a pandémii COVID-19

Nadácia Eurofound upravila svoj výskum s cieľom monitorovať vyvíjajúcu sa situáciu počas pandémie COVID-19 a zbierať údaje o jej vplyve na životy občanov EÚ a politickej reakcii na zmiernenie jej dôsledkov. V apríli 2020 agentúra začala elektronický prieskum Living, working and COVID-19 (Život, práca a pandémia COVID-19), pričom na jar 2022 dokončila piate kolo.

Ciele prieskumu

Cieľom elektronického prieskumu Život, práca a pandémia COVID-19 je zaznamenať ďalekosiahly vplyv pandémie na spôsob života a práce ľudí v EÚ, ako aj pomôcť tvorcom politík pri dosahovaní rovnakej obnovy po kríze.

Zameranie prieskumu

V prieskume sa skúmala kvalita života a spoločnosti počas pandémie a otázky sa týkali celého radu tém od spokojnosti so životom, šťastia a optimizmu až po zdravie a úroveň dôvery v inštitúcie. Prieskum sa zameriaval aj na pracovnú situáciu respondentov, ich rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a využívanie telepráce počas krízy. V druhom kole sa otázky sústredili aj na kvalitu pracovných miest a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, školské vzdelávanie online, využívanie online služieb, ako aj na rozsah, v akom respondenti žiadali a využili podporu zo štátnych systémov podpory. Dodatočné otázky v treťom kole sa vzťahovali na postoje k očkovaniu a ochotu dať sa zaočkovať, dôveru vo vedu, využívanie sociálnych médií a dôveru v tieto médiá. V otázkach sa skúmal aj prístup k verejným službám a ich kvalita počas pandémie ochorenia COVID-19. Štvrtým kolom bol panelový prieskum, v rámci ktorého sa opätovne kontaktovali len respondenti panelu, čo umožnilo sledovať vývoj od začiatku pandémie.

V nadväznosti na predchádzajúce prieskumy sa piate kolo zameriava viac na otázky týkajúce sa bývania, životných a finančných podmienok a úvah o práci na diaľku a rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom vrátane rozdelenia práce doma. Takisto objasňuje novú neistú realitu spôsobenú vojnou na Ukrajine, rekordne vysokou infláciou a prudkým nárastom životných nákladov. Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) zároveň použila skrátený dotazník na vykonanie pilotného elektronického prieskumu v 10 krajinách susediacich s EÚ. Prvé výsledky z piateho kola boli uverejnené v júli 2022 a v decembri 2022 bol uverejnený spoločný informačný prehľad nadácií Eurofound a ETF, v ktorom sa uvádza výber konečných výsledkov sociálnej a ekonomickej situácie respondentov v EÚ 27 a ďalších 10 krajinách.

Rozsah prieskumu

Elektronický prieskum bol zameraný predovšetkým na členské štáty EÚ 27. V rámci piateho kola nadácia Eurofound spolupracovala s ETF s použitím upraveného dotazníka na vykonanie pilotného prieskumu v 10 susedných krajinách: Albánsko, Gruzínsko, Jordánsko, Kosovo*, Libanon, Moldavsko, Maroko, Severné Macedónsko, Tunisko a Palestína.*

Piate kolo : 29. marca – 2. mája 2022

Štvrté kolo : 21. október – 30. november 2021 (panelový prieskum)

Tretie kolo : 12. februára – 31. marca 2021

Druhé kolo : 22. júna – 27. júla 2020

Prvé kolo 9. apríla – 11. júna 2020

Výsledky upozorňujú na problémy, ktorým EÚ čelí, a otázky, na ktoré sa možno v budúcnosti zamerať, napríklad na teleprácu, právo na odpojenie sa, zdravie a dobré životné podmienky, pracovný čas a prístup k verejným službám.

Prieskumník údajov: Prieskum o živote, práci a ochorení COVID-19

Séria publikácií: Pandémia COVID-19

Infografika: Život, práca a pandémia COVID-19

 

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície týkajúce sa štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

** Toto označenie nemožno vykladať ako uznanie Palestínskeho štátu a nie sú ním dotknuté jednotlivé stanoviská členských štátov EÚ k tejto problematike.

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár