Predvídanie a riadenie vplyvu zmeny

20 apríl 2021

Predvídanie a riadenie vplyvu zmeny je jednou zo šiestich hlavných aktivít pracovného programu nadácie Eurofound na obdobie Read more

Predvídanie a riadenie vplyvu zmeny je jednou zo šiestich hlavných aktivít pracovného programu nadácie Eurofound na obdobie 2021 – 2024. Eurofound poskytne dôkazy o štrukturálnom vývoji ovplyvňujúcom európske hospodárstvo a trhy práce, ktorého hybnou silou je predovšetkým digitalizáciaa prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo, ale aj krízaCOVID-19. Cieľom tohto výskumu je pomôcť tvorcom politík predvídať a pripraviť európske trhy práce a pracoviská na tieto zmeny.

Od roku 2021 bude Eurofound poskytovať informácie o vplyve týchto megatrendov na životné a pracovné podmienky v EÚ. V oblasti digitalizácie sa výskum zameria na vplyv na zamestnanosť a pracovné podmienky, ako aj na trh práce. Medzi zahrnuté oblasti patrí sociálny dialóg a jeho úloha pri formovaní štrukturálnych zmien, regulačné rámce, sociálna ochrana a umelá inteligencia (AI). V nadväznosti na predchádzajúci výskum práce pre platformy budú roky 2021 – 2024 príležitosťou zamerať sa na mapovanie a hodnotenie účinnosti politických iniciatív pri riešení výziev identifikovaných pri práci pre platformy.

Cieľom nadácie Eurofound bude aj podpora prechodu EÚ na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo vrátane obehového hospodárstva a implementácie nástroja obnovy EÚ NextGenerationEU, a to pomocou skúmania sociálno-ekonomických účinkov. Patria sem zmeny zamestnania a transformácia pracovných miest a pracovných podmienok, ako aj distribučný vplyv politík v oblasti zmeny klímy. Niektoré z týchto prác budú nadväzovať na výsledky pilotného projektu o budúcnosti výroby (FOME) , ktorý uskutočnila nadácia Eurofound.

Pri pokračovaní v tejto práci počas rokov 2021 – 2024 bude Eurofound spolupracovať s rôznymi medzinárodnými organizáciami a agentúrami EÚ, napríklad s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) v oblasti sociálnych vplyvov politík v oblasti zmeny klímy. Okrem toho sa upevní existujúca spolupráca s ostatnými aktérmi výskumu v oblasti digitalizácie, ktorými sú Spoločné výskumné centrum (JRC), Agentúra pre základné práva (FRA) a Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA). Plánuje sa aj ďalšie partnerstvo s Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) v oblasti meniaceho sa sveta práce.

„Pre hospodárstvo a trhy práce EÚ je charakteristický vplyv megatrendov, najmä digitalizácie a prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Dôležité je preskúmať presný spôsob fungovania týchto prechodov, čo sa mení a aký to bude mať vplyv nielen na organizácie, ale aj na pracovnú silu a spoločnosť.“

Irene Mandl, vedúca oddelenia zamestnanosti

Read less

Najnovšie správy

Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios

Platform work– the matching of supply and demand for paid labour through an online platform – is still small in scale...

Game-changing technologies: Transforming production and employment in Europe

Innovation and technological advancement are natural features of developed economies, and they are necessary to...

Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age

Advances in ICT have opened the door to new ways of organising work. We are shifting from a regular, bureaucratic and ‘...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Predvídanie a riadenie vplyvu zmeny

Prihlásiť

Riešenie priorít zainteresovaných strán

Top

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je pomôcť politickému opatreniu na riešenie prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo a digitálny vek po pandémii COVID-19, ako aj prispieť k pochopeniu vplyvu týchto zmien na úrovni EÚ a na národnej úrRead more

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je pomôcť politickému opatreniu na riešenie prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo a digitálny vek po pandémii COVID-19, ako aj prispieť k pochopeniu vplyvu týchto zmien na úrovni EÚ a na národnej úrovni. Napríklad výskum vplyvu týchto hybných síl zmeny na úrovni pracoviska poskytne informácie o tom, ako najlepšie podporiť zamestnávateľov a pracovníkov, aby mohli využiť príležitosti a zmierniť výzvy spojené s týmto vývojom. Výskum nadácie Eurofound sa bude takisto snažiť podporiť podniky v úsilí prispôsobiť sa neustále sa vyvíjajúcej situácii globálneho hospodárstva. Preskúmanie distribučných vplyvov politík v oblasti zmeny klímy a opatrení na zabezpečenie sociálnej spravodlivosti okrem toho prinesie poznatky, ktoré pomôžu implementovať Fond na spravodlivú transformáciu. Monitorovanie reforiem a nedávna finančná podpora takisto umožnia výmenu politických prístupov a získaných poznatkov.

Pracovný plán agentúry je zosúladený s politickými usmerneniami Európskej komisie na roky 2021 – 2024 a priamo sa dotýka mnohých kľúčových oblastí politiky zameraných na vytvorenie silnej sociálnej Európy. Výskum bude podporovať najmä tieto priority Komisie:

Read less

Blogs on this topic

Show more (7)

Kľúčové politické odkazy

Top

Hlavné zistenia vyplývajúce z výskumu nadácie Eurofound slúžia ako vstup pre tvorcov politík pri riešení niektorých kľúčových problémov v tejto oblasti.

Read more

Hlavné zistenia vyplývajúce z výskumu nadácie Eurofound slúžia ako vstup pre tvorcov politík pri riešení niektorých kľúčových problémov v tejto oblasti.

  • Podpora zamestnávateľov a pracovníkov pri dvojitom prechode na digitálny vek a uhlíkovo neutrálne hospodárstvo je zásadná. Okrem tohto štrukturálneho vývoja predstavuje nedávna pandémia COVID-19 obrovskú výzvu pre európske hospodárstvo a trh práce.
  • Na európskych trhoch práce sa čoraz viac objavujú nové formy zamestnania, napríklad práca pre platformy a mobilná práca s využitím IKT. Ich hybnou silou je využívanie IKT a vyznačujú sa novými typmi pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom, meniacou sa organizáciou práce a pracovnými režimami. Prinesú príležitosti aj riziká pre trhy práce v EÚ, ktoré riešia prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo a digitálnu transformáciu na pozadí pandémie COVID-19.
  • Digitálne technológie transformujú prácu a pracovisko, prinášajú zmeny na trhu práce, ako sú napríklad reštrukturalizácia a strata pracovných miest a začínajú sa objavovať aj nové profily pracovných miest. Profily úloh v rámci pracovných miest sa prispôsobujú z dôvodu digitalizácie výroby a poskytovania služieb. Výsledkom je dopyt po odlišných zručnostiach.
  • Dôležité bude preskúmať spoločné účinky digitalizácie a prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo po pandémii COVID-19 a to, ako sa navzájom posilňujú alebo ako môžu výhody jedného kompenzovať negatívne účinky druhého.
  • Technologický potenciál na výrobu, zber a použitie veľkého množstva údajov môže zlepšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov a kvalitu pracovných miest. Kľúčom k tomu, ako zabrániť vykorisťovaniu a neetickému správaniu, bude však zabezpečiť objasnenie, správnu reguláciu a implementáciu vlastníctva a ochrany údajov.
Read less

Súčasný a prebiehajúci výskum

Top

Okrem mapovania vplyvu napríklad na zamestnanosť, pracovné profily, úlohy a požiadavky na zručnosti bude Eurofound v roku 2021 skúmať to, do akej miery kríza COVID-19 vyústila do dočasnej a do udržateľnejšej zmeny a akú rolu hrá sociálny dialóg pri formovaní štrukturálnych a krízových zmien.

Read more

Okrem mapovania vplyvu napríklad na zamestnanosť, pracovné profily, úlohy a požiadavky na zručnosti bude Eurofound v roku 2021 skúmať to, do akej miery kríza COVID-19 vyústila do dočasnej a do udržateľnejšej zmeny a akú rolu hrá sociálny dialóg pri formovaní štrukturálnych a krízových zmien.

V nadväznosti na predchádzajúcu prácu nadácie Eurofound v oblasti digitálneho veku bude výskum pokračovať v skúmaní vplyvu digitalizácie na úroveň zamestnanosti, pracovné podmienky a pracovnoprávne vzťahy. Konkrétne spustí svoj hlavný online zdroj v oblasti digitalizácie , ktorý preskúma hlavné trendy a vývoj politík digitalizácie v Európe, ako aj zavedenie automatizácie, digitalizácie a platformového hospodárstva a vplyv na prácu a zamestnanosť.

Okrem toho bude Eurofound pokračovať vo výskume vplyvu digitalizácie na pracovný život. Osobitne sa zameria na účinky využívania digitalizácie na úrovni spoločností na zamestnanosť a pracovné podmienky (vrátane sociálnej ochrany). Skúmať sa budú aj dôsledky automatizácie a digitalizácie z ľudského a etického hľadiska (napríklad robotizácia, nositeľné zariadenia, umelá inteligencia a veľké dáta (big data) na pracovisku). Pokiaľ ide o prácu pre platformy, budú sa hodnotiť vybrané vznikajúce iniciatívy, ktoré riešia napríklad zastúpenie pracovníkov platformy, vyjednávanie pracovných podmienok, poskytovanie poistenia a sociálnej ochrany alebo zdaňovanie. Podobne sa bude pokračovať v monitorovaní vývoja platformového hospodárstva prostredníctvom webovej databázy nadácie Eurofound.

Z dôvodu výskumu vplyvu prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo Eurofound skúma distribučné účinky tohto prechodu na základe žiadosti ad hoc v roku 2020. V súvislosti s účinkami tohto prechodu na prácu a zamestnanosť Eurofound navyše preskúma literatúru a zhromaždí dostupné informácie na pochopenie súčasného stavu. Na základe vplyvu prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo na spoločnosti a občanov sa preskúma, ktoré skupiny obyvateľstva a regióny sú najviac ohrozené negatívnymi vplyvmi. Eurofound bude zhromažďovať dôkazy o tom, ako sa to rieši na úrovni členských štátov. Na základe týchto zistení bude nasledovať projekt skúmajúci sociálno-ekonomický vplyv prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo.

Premostením dvojitého prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo a digitálny vek sa databáza udalostí ERM upraví tak, aby umožnila identifikáciu rozsiahlych prípadov reštrukturalizácie súvisiacich s digitalizáciou a prechodom na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo, zatiaľ čo podporné nástroje právne databázy sa rozšíria tak, aby zahŕňali vnútroštátne politické intervencie zamerané na tieto hybné sily zmeny.

V častiach uvedených nižšie sa nachádzajú odkazy na množstvo publikácií, údajov a prebiehajúce činnosti týkajúce sa tejto témy.

Read less
  • Publications (133)
  • Údaje
  • Ongoing work (7)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Predvídanie a riadenie vplyvu zmeny

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.