Digitálny vek: príležitosti a výzvy pre prácu a zamestnanosť

26 September 2019

Schopnosť ľudstva ukladať a prenášať informácie a manipulovať s nimi sa v posledných rokoch podstatne rozšírila vďaka inováciám v oblasti počítačových a telekomunikačných technológií. Informačné a komunikačné technológie (IKT) výrazne ovplyvňujú všetky oblasti hospodárstva, čo všeobecne vedie k zrýchleniu tempa technických zmien. V digitálnom veku veľkou zmenou prechádza aj práca, jej náplň, organizácia a projektovanie, ako aj jej regulácia a ochrana. Zmeny takisto často stierajú hranice medzi rôznymi rozmermi práce a medzi prácou, zamestnaním a mimopracovnými aktivitami.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Digitálny vek: príležitosti a výzvy pre prácu a zamestnanosť

Tvorcovia politík potrebujú poznatky, ktoré im pomôžu pri riešení otázok účinnej regulácie, spôsobu zabezpečenia sociálnej ochrany v najširšom zmysle a vyváženia požiadaviek podnikov, spoločností a jednotlivcov pri využívaní obrovského potenciálu digitalizácie.

V roku 2015 Európska komisia prijala stratégiu digitálneho jednotného trhu pre Európu a označila ju ako jednu zo svojich politických priorít. Táto stratégia prináša digitálne príležitosti pre občanov a podniky a ej cieľom je posilniť EÚ v jej vedúcom postavení v digitálnom hospodárstve. Je zameraná aj na zlepšenie prístupu k informáciám, vytváranie pracovných miest pre ľudí s digitálnymi zručnosťami a transformáciu verejných služieb.  Keďže kolaboratívne hospodárstvo je v EÚ stále populárnejšie, Komisia sa snaží podporiť rozvoj nových a inovatívnych služieb a zároveň zabezpečiť primerané ochranné opatrenia. V oznámení Komisie o Európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo z roku 2016 sa objasňujú pravidlá a politické odporúčania v tejto oblasti pre občanov, podniky a členské štáty.

Práca nadácie Eurofound

V širšom kontexte Eurofound skúma vplyv rozmachu a rastúceho dosahu používania digitálnych technológií na trhu práce s perspektívou na pracovné podmienky a reguláciu práce.

Skúma vplyv prevratných technológií v oblasti služieb na zamestnanosť. Eurofound skúma aj dôsledky platformového hospodárstva, najmä hromadnej práce (crowd employment) na trh práce. Pokračuje aj vo výskume pracovných podmienok a podmienok zamestnanosti pri mobilnej práci s využitím IKT.

Povaha práce a zamestnanosti v digitálnom veku sa bude skúmať vzhľadom na:

Hlavné príspevky

Spoločná správa s Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) o práci kedykoľvek a kdekoľvek posúdila vplyv práce na diaľku a mobilnej práce s využitím IKT na vybrané prvky pracovných podmienok.

Séria seminárov nadácie Eurofound poskytuje vládam, odborovým zväzom a zamestnávateľom príležitosť diskutovať o vývoji sociálnych, zamestnaneckých a pracovných politík EÚ. V roku 2016 sa séria seminárov nadácie zamerala na vplyv digitalizácie na prácu a budovanie národných agend pre lepšiu implementáciu digitálnych zmien.

The fourth edition of Eurofound's European Company Survey (ECS) is being implemented, jointly with our sister Agency, the European Centre for Vocational Education and Training (Cedefop). This will include questions on digitalisation of work.

Ongoing work

 

Highlights (11)

Všetky (70)

Publications (30)

Articles (15)

News (5)

Events (20)