Zamestnanosť a trhy práce

13 január 2022

Zamestnanosť a trhy práce sú jednou zo šiestich hlavných aktivít pracovného programu nadácie Eurofound na obdobie rokRead more

Zamestnanosť a trhy práce sú jednou zo šiestich hlavných aktivít pracovného programu nadácie Eurofound na obdobie rokov 2021 – 2024. Eurofound bude naďalej pôsobiť ako odborné centrum pre monitorovanie a analýzu vývoja na trhu práce, a to najmä pre veľké výzvy, ktorým európske trhy práce čelia v dôsledku pandémie COVID-19. Zber údajov a výskum sa zamerajú na dôsledky pandémie vyplývajúce pre prácu a zamestnanosť a na spôsob, ako zachovať fungovanie a inkluzívnosť trhu práce.

V priebehu rokov 2021 – 2024 výskum nadácie Eurofound poskytne dôležité informácie o výzvach a perspektívach v oblasti zamestnanosti a trhov práce v EÚ. Nadácia Eurofound zohráva dôležitú úlohu pri monitorovaní trendov na trhu práce, ako aj pri monitorovaní vplyvu týchto trendov na rôzne skupiny pracovníkov.

Výskum sa celkovo zameria na meniacu sa štruktúru trhu práce pomocou osvedčených monitorovacích nástrojov nadácie Eurofound, akými sú Európsky nástroj na monitorovanie pracovných miest (EJM) a Európsky nástroj na monitorovanie reštrukturalizácie podnikov (ERM), spolu s údajmi Eurostatu. Pretože v niektorých krajinách, regiónoch, sektoroch a zamestnaniach sa očakáva vysoká miera nezamestnanosti s vplyvom aj na pracovníkov, ktorí majú najviac neistú prácu a ktorí sú najzraniteľnejší, tieto nástroje pomôžu identifikovať rastúce a klesajúce sektory, povolania a kvalifikácie. ERM bude aj naďalej skúmať rozsiahle reštrukturalizačné udalosti, legislatívne a podporné nástroje, ako aj opatrenia vytvorené sociálnymi partnermi a subjektmi verejného sektora na pomoc pracovníkom pri prechode z jedného zamestnania alebo sektora do druhého.

Eurofound sa zameria aj na nedostatok pracovných síl a nedostatočné využitie ľudských zdrojov a talentov v určitých sektoroch a zamestnaniach tak, že bude skúmať politické zásahy a postupy spoločnosti. Tieto nedostatky komplikuje pandémia COVID-19. Medzi konkrétne témy budú patriť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami pracovný čas , geografická alebo pracovná mobilita a integrácia migrantov , ako aj pokrytie skupín nedostatočne zastúpených na trhu práce, ako súmladí ľudiaženy a osoby so zdravotným postihnutím . Eurofound sa zameria aj na sektory, ktoré bývajú tradične postihnuté nedostatkom pracovných síl, pričom táto otázka je z dôvodu pandémie čoraz naliehavejšia. Táto aktivita bude mať vplyv na prípravné práce ďalšieho vydania Európskeho prieskumu podnikov (ECS) .

Nadácia Eurofound bude aj naďalej spolupracovať so Spoločným výskumným centrom (JRC) Európskej komisie v tejto oblasti. Výskum reštrukturalizácie prispeje k aktivitám Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) a Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+). Preskúmajú sa väzby so sesterskou agentúrou Cedefop a Európskym orgánom práce, pokiaľ ide o zručnosti a mobilitu pracovnej sily v kontexte politík zamestnanosti zameraných na riešenie nedostatku pracovných síl.

„Šiesti z desiatich ľudí majú stále uzatvorené zmluvy na dobu neurčitú, ktoré nie sú časovo obmedzené. Hoci sa údaje o „neštandardnej forme zamestnania“, t. j o práci na čiastočný úväzok a práci na dobu určitú, za posledných päť až desať rokov prakticky nezmenili, skrývajú posun smerom k neistým formám práce a tí, ktorí majú neisté zmluvy, nemajú rovnaký prístup k ochrane zamestnanosti alebo sociálnej ochrane.“

Tina Weber, manažérka pre výskum, oddelenie zamestnanosti

Read less

Najnovšie správy

The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment

Technological change is accelerating as the capacity of electronic devices to digitally store, process and communicate...

European Jobs Monitor 2021: Gender gaps and the employment structure

One of the most striking developments of the last half-century has been the huge rise in the labour market...

Understanding the gender pay gap: What role do sector and occupation play?

Despite the increasing participation of women in the labour market and a higher share of women than men being hired...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Zamestnanosť a trhy práce

Prihlásiť

Riešenie priorít zainteresovaných strán

Top

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je pomôcť politickému opatreniu na poskytnutie poznatkov na podporu štrukturálnych zmien, a to najmä po pandRead more

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je pomôcť politickému opatreniu na poskytnutie poznatkov na podporu štrukturálnych zmien, a to najmä po pandémii COVID-19. Zameriava sa na pomoc pri riešení výziev, ktorým čelíme na úrovni EÚ a na národných úrovniach v oblasti štruktúr zamestnanosti a trhu práce.

Nadácia Eurofound konkrétne zhromažďuje údaje a analyzuje trendy v oblasti vývoja zamestnanosti a vývoja na trhu práce, identifikuje a skúma medzery a rizikové skupiny, aby mohla Európskej komisii a ďalším inštitúciám EÚ, orgánom členských štátov a sociálnym partnerom poskytnúť potrebnú podporu pri navrhovaní účinnejších riešení politík zamestnanosti.

Pracovný plán agentúry je zosúladený s politickými usmerneniami Európskej komisie na roky 2021 – 2024 a priamo sa dotýka mnohých kľúčových oblastí politiky zameraných na vytvorenie silnej sociálnej Európy. Výskum nadácie Eurofound podporí najmä politické iniciatívy v rámci Európskeho piliera sociálnych práv po kríze COVID-19 a aktivity spojené okrem iných iniciatív s Európskou stratégiou pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025, posilnenou zárukou pre mladých ľudí, balíkom na podporu zamestnanosti mladých ľudí, agendou zručností, ako aj s inováciou a tvorbou pracovných miest a návrhom Európskej komisie na primerané minimálne mzdy v EÚ.

Read less

Kľúčové politické odkazy

Top

Hlavné zistenia vyplývajúce z výskumu nadácie Eurofound slúžia ako vstup pre tvorcov politík pri riešení niektorých kľúčových problémov v tejto oblasti.

Read more

Hlavné zistenia vyplývajúce z výskumu nadácie Eurofound slúžia ako vstup pre tvorcov politík pri riešení niektorých kľúčových problémov v tejto oblasti.

  • Pred odhalením hospodárskeho vplyvu krízy COVID-19 sa oživením európskeho trhu práce priblížila miera zamestnanosti v EÚ k cieľu 75 % stanovenému v stratégii EÚ 2020. Aj keď sú poznatky z predchádzajúcich kríz jedinečné svojou špecifickou povahou, ukázali, že udržanie postavenia pracovníkov na trhu práce a v rámci možnosti zlepšovanie zručností sú dôležitými spôsobmi zabezpečenia rýchleho oživenia.
  • Rast zamestnanosti bol trvale najslabší na stredne platených pracovných miestach, najvýraznejšie počas recesie, a trvale najsilnejší na dobre platených pracovných miestach.
  • Stabilita úrovní neštandardného zamestnania maskuje nárast neistej práce pre určité skupiny, pričom rastie počet pracovníkov s „inými“ alebo „žiadnymi zmluvami“. Pandémia COVID-19 ďalej odhaľuje nepriaznivý stav týchto pracovníkov, ktorých kríza zasiahla najviac a u ktorých existuje riziko, že budú najvážnejšie postihnutí z dlhodobého hľadiska.
  • Rast rôznych druhov neštandardnej práce vedie k hlbšiemu rozdeleniu na trhoch práce v EÚ medzi dobre chránenými pracovníkmi a pracovníkmi s obmedzeným prístupom k sociálnej ochrane a zamestnaneckým právam, čo prispieva k väčšej segmentácii trhu práce.Týka sa to najmä rastúceho počtu osôb v „zloženom neštandardnom“ zamestnaní (s kombináciou neštandardných pracovných stavov: napríklad dočasný a čiastočný úväzok, samostatná zárobková činnosť a čiastočný úväzok).
  • Súčasný nárast neistých pracovných miest si bude vyžadovať politické riešenia na podporu pracovníkov s obmedzeným prístupom k sociálnej ochrane a zastúpeniu. Je to ešte dôležitejšie v kontexte ukazujúceho sa vplyvu pandémie COVID-19, ktorá predstavuje osobitné existenčné riziká pre mnoho osôb s neistou prácou a samostatne zárobkovo činných osôb.
Read less

Súčasný a prebiehajúci výskum

Top

V roku 2021 bude Eurofound naďalej monitorovať a analyzovať, ako sa mení štruktúra trhu práce v EÚ, a to aj vzhľadom na COVID-19, pričom sa zameria na čistú tvorbu pracovných miest a ich stratu podľa sektora a povolania, ako aj na kľúčové charakteristiky štruktúry pracovných miest.

Read more

V roku 2021 bude Eurofound naďalej monitorovať a analyzovať, ako sa mení štruktúra trhu práce v EÚ, a to aj vzhľadom na COVID-19, pričom sa zameria na čistú tvorbu pracovných miest a ich stratu podľa sektora a povolania, ako aj na kľúčové charakteristiky štruktúry pracovných miest.

V roku 2021 bude k dispozícii výskum zmien na trhu práce, ktoré súvisia s rodom a vekom, s využitím údajov z Európskeho nástroja na monitorovanie pracovných miest a v spolupráci s JRC Európskej komisie. Podávanie správ o štrukturálnych zmenách na trhu práce bude čerpať údaje z Európskeho nástroja na monitorovanie pracovných miest (EJM), Európskeho nástroja na monitorovanie reštrukturalizácie podnikov (ERM) a Eurostatu. Vplyv pandémie COVID-19 je ďalekosiahly a výskum zaoberajúci sa jej okamžitým vplyvom na zamestnanosť a efektívnosťou opatrení núdzovej podpory od vlád a sociálnych partnerov bude k dispozícii v roku 2021. Nasledovať bude analýza situácie na európskom trhu práce rok po nástupe ochorenia COVID-19, ktorá bude zahŕňať regióny a sektory, ktoré kríza postihla najviac.

K dispozícii budú aj čerstvé aktualizácie udalostí ERM a právnych databáz. Okrem toho budú informácie zhromaždené prostredníctvom databázy COVID-19 EU PolicyWatch , ktorú nadácia Eurofound zriadila v roku 2020, začlenené do podporných nástrojov ERM a právnej databázy.

Analýza reštrukturalizácie a potenciálne rozšírenie databázy udalostí ERM sú takisto zahrnuté do aktivít nadácie Eurofound, ktoré sa zaoberajú vplyvom zmien. Bude sa to týkať niektorých druhov reštrukturalizácie, ako sú reštrukturalizácie spojené so zmenou klímy alebo prechodom na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo, digitalizáciu, offshoring alebo relokalizáciu pracovných miest vo výrobe.

Prebiehajúci výskum z prieskumu ECS 2019 o postupoch na pracovisku v súvislosti s nedostatkom zručností a ich využívaním v európskych organizáciách, uskutočnený s agentúrou Cedefop, bude k dispozícii v roku 2021. Na základe výsledkov existujúcej analýzy nedostatku pracovných síl bude nová oblasť výskumu hodnotiť praktický účinok konkrétnych druhov intervencií, najmä tých, ktoré boli zavedené počas pandémie COVID-19 na riešenie nedostatku pracovných síl, ešte viac zvýrazneného krízou, napríklad v sektore starostlivosti.

V častiach uvedených nižšie sa nachádzajú odkazy na množstvo publikácií, údajov a prebiehajúce činnosti týkajúce sa tejto témy.

Read less
  • Publications (1724)
  • Údaje
  • Ongoing work (8)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Zamestnanosť a trhy práce

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.