Rodová rovnosť

9 júl 2020

Woman working in warehouse

Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami je základným princípom Európskej únie už od jej vzniku. V roku 1957 sa princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu začlenil do Rímskej zmluvy. Odvtedy ho európske inštitúcie pravidelne opätovne potvrdzujú a presadzujú ako základnú hodnotu EÚ.

Najnovšie správy

Webinar: #AskTheExpert - The impact of COVID-19 for people living and working in Europe: How can policymakers respond?

Eurofound organised a webinar on the impact of COVID-19 for people living and working in Europe. How can policymakers...

COVID-19 fallout takes a higher toll on women, economically and domestically

​​​​​​​While women appear to be more resilient than men to COVID-19 in terms of health outcomes, that is not the case...

Gender equality at work

Gender inequality at work persists across Europe, despite the long standing attention paid and efforts made to tackle...
Top

Tento princíp bol znovu potvrdený v smernici o rovnakom zaobchádzaní s mužmi aRead more

Tento princíp bol znovu potvrdený v smernici o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami z roku 1976. Keďže na pracovný trh vstupuje čoraz viac žien, EÚ a členské štáty opätovne potvrdzujú svoj záväzok presadzovať rodovú rovnosť, pokroky vo vzdelávaní žien a smerovanie k vyrovnaniu rozdielov v zamestnanosti a odmeňovaní žien a mužov. V rámci plánov do budúcnosti Európska komisia vytvorila referenčný rámec v podobe Strategického záväzku k rodovej rovnosti na obdobie rokov 2016 – 2019, ktorý vychádza z potreby zvýšeného úsilia na všetkých úrovniach tvorby politiky na zlepšenie rodovej rovnosti. Podporuje aj Európsky pakt pre rodovú rovnosť na obdobie rokov 2011 – 2020. 

Práca nadácie Eurofound

Nadácia Eurofound implementuje prístup uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, ktorý je prierezovým aspektom jej výskumu v oblasti pracovných podmienok, pracovnoprávnych vzťahov, zmeny trhu práce, kvality života a verejných služieb. Z rodového hľadiska sa naprieč rôznymi aspektmi práce nadácie Eurofound, v jej celoeurópskych prieskumoch a pravidelných správach na vnútroštátnej úrovni spomedzi rôznych tém rozoberajú napríklad témy ako odmeňovanie a príjem, starostlivosť, účasť na zamestnaní, dovolenka, zručnosti a odborná príprava, organizácia práce, pracovný čas a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Hlavné príspevky

V nedávnej správe nadácie Eurofound o spôsoboch rozvrhnutia pracovného času pre udržateľnú prácu sa z rodového hľadiska aj z hľadiska celoživotnej perspektívy skúmajú prepojenia medzi rozvrhnutím pracovného času, rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom a preferenciami v oblasti pracovného času na jednej strane a zdravím a pohodou pracujúcich na strane druhej.

Nadácia Eurofound uskutočnila štúdiu, počas ktorej ktorej skúmala vzorce sociálnej mobility v rámci EÚ, a zamerala sa na prekážky brániace rovnosti príležitostí a na politiky na jej presadzovanie. Osobitne analyzuje vzorce sociálnej mobility mužov a žien a zdôrazňuje čoraz dôležitejšie rodovo rozlíšené vzorce sociálnej mobility v rôznych krajinách.  

Predchádzajúca štúdia o rozdiele v zamestnanosti mužov a žien skúma charakteristiky a dôsledky rodových rozdielov v účasti na trhu práce, ako aj potenciálne spôsoby na vyrovnanie týchto rozdielov.

Súvisiace: Rozdiel v zamestnanosti mužov a žien: problémy a riešenia

11. októbra 2016 – Účasť žien na trhu práce v Európskej únii v posledných desaťročiach vzrástla, pričom v roku 2014 prekročila 70 %. Miera zamestnanosti a účasti žien na trhu práce je však stále nižšia ako u mužov takmer vo všetkých členských štátoch. Táto správa skúma hlavné charakteristiky a dôsledky rodových rozdielov v účasti na trhu práce. Zistilo sa, že celkové náklady nižšej miery zamestnanosti žien boli v roku 2013 370 miliárd EUR, čo zodpovedá 2,8 % HDP EÚ. Predmetom správy sú aj politiky a opatrenia zamerané na podporu účasti žien na trhu práce, ktoré by mohli byť kľúčové pri vyrovnávaní rodových rozdielov.
Rozdiel v zamestnanosti mužov a žien: problémy a riešenia

Nárast účasti žien na trhu práce si vyžiadal zmeny v spôsobe, akým európski sociálni partneri riešia rodové otázky. V rámci výskumu sa vyhodnotila aj úloha sociálnych partnerov EÚ pri smerovaní k rodovej rovnosti v EÚ.

V rámci európskeho nástroja na monitorovanie pracovných miest (EJM) sa analyzuje pracovná segregácia podľa pohlavia a mzdovej nerovnosti. Rodovej rovnosti sa venujú aj pravidelné aktualizácie o odmeňovaní a pracovnom času v rámci EÚ a pravidelné správy na vnútroštátnej úrovni, ktoré vydáva Európske monitorovacie centrum pracovného života nadácie Eurofound.

Údaje z prieskumu

Cieľom Európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS) nadácie Eurofound je poskytnúť rozsiahly obraz o situácii pracujúcich mužov a žien v Európe. V nedávnych dotazníkoch bolo dôležitou témou uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti. V prieskume sa monitoruje široké spektrum problémov, rozdiely v zamestnaní, sektoroch, čase a odmeňovaní, ako aj rovnováha medzi pracovným a súkromným životom či zdravie a pohoda. Šiesty prieskum EWCS, uskutočnený v roku 2015, zachytáva nerovnosti a rozdiely z hľadiska pohlavia, postavenia v zamestnaní a zamestnania.

Predmetom Európskeho prieskumu kvality života (EQLS) je aj rodová dimenzia vo vzťahu k takým problémom, ako je napríklad zamestnanie, príjem, vzdelanie, zodpovednosť za rodinu a starostlivosť, zdravie a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom.

Výsledkom Európskeho prieskumu podnikov (ECS) sú informácie o otázke rodovej rovnováhy vo vzťahu k postupom a politikám na pracovisku v rámci Európy vrátane pracovného času a čerpania dovolenky.

Index rodovej rovnosti

Nadácia Eurofound pri otázkach týkajúcich sa pohlavia spolupracuje s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE)a na základe údajov z prieskumov EWCS a EQLS pripravujú index rodovej rovnosti inštitútu EIGE.

Zdroje

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (638)
  • Údaje
  • Ongoing work (1)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap