Inovácie a vytváranie pracovných miest v podnikoch

13 December 2019

Vytváranie a udržanie väčšieho počtu pracovných miest v európskych podnikoch zahŕňa celý rad vonkajších faktorov, ako aj rast a inovácie v rámci podnikov na zlepšenie konkurencieschopnosti. Inovácie – zmeny týkajúce sa produktov, procesov a iných aspektov ich podnikania – môžu podnikom pomôcť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zvýšiť hodnotu a posilniť ich konkurencieschopnosť, čím sa zvýši ich potenciál vytvárania pracovných miest. Okrem toho ľudské zdroje a postupy organizácie práce vytvárajú vhodné pracovné prostredie na podporu inovácií zlepšovaním zručností, spoluprácou, kvalitou, inovačným správaním, zapájaním zamestnancov do riešenia problémov a prístupom k externým nápadom.

Tvorcovia politík potrebujú získať prístup k poznatkom týkajúcim sa toho, ktoré podnikové inovácie fungujú z hľadiska produktivity a výkonnosti podniku, ktoré typy podpory inovácií sú účinné, ako najlepšie podporiť vytváranie pracovných miest, ako aj týkajúcim sa motivácie a prekážok pre vytváranie pracovných miest v prípade určitých typov organizácií.

Vzhľadom na pomalé oživovanie hospodárstva po najnáročnejšej reštrukturalizácii európskeho hospodárstva v uplynulých desaťročiach jednou z kľúčových výziev politiky Európskej komisie je dosiahnuť rast podporujúci tvorbu pracovných miest. Potreba podnecovať investície na účely vytvárania pracovných miest je najvyššou prioritou, ktorú podporuje „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ v rámci stratégie Európa 2020, ako aj proces európskeho semestra. Investičný plán pre Európu bol prijatý v novembri 2014 a zameraný je na uvoľnenie finančných prostriedkov, podporu investícií v reálnej ekonomike a vytvorenie priaznivého investičného prostredia.

Práca nadácie Eurofound

Výskum nadácie Eurofound v tejto oblasti poskytuje cenné poznatky o kľúčových témach:

Hlavné príspevky

Vychádzajúc vo veľkej miere z predchádzajúcej práce nadácie Eurofound a údajov z tretieho európskeho prieskumu podnikov (ECS), ktorý sa uskutočnil v roku 2013, nadácia Eurofound skúmala vnútorné faktory a postupy podnikov, ako aj vonkajšie faktory, ktoré podnecujú inovačné správanie, zvyšujú konkurencieschopnosť a podporujú vytváranie a udržanie pracovných miest.

Prieskum poskytuje komplexné informácie o inovačných postupoch na pracoviskách z hľadiska organizácie práce, riadenia ľudských zdrojov, priamej účastisociálneho dialógu. Ďalšie podrobné štúdie analyzovali:

  • motívy prijímania inovačných postupov na pracoviskách, ktoré umožňujú zamestnancom podieľať sa na organizačných zmenách a zlepšiť kvalitu ich pracovného života a výkonnosť organizácie,
  • postupy v podnikoch EÚ na priamu a nepriamu účasť zamestnancov na rozhodovaní a ktoré z týchto postupov sú prospešné pre podnik aj pre zamestnancov. 

Ongoing work

Highlights (11)

Všetky (27)

Publications (14)

Articles (1)

News (8)

Events (4)