Inovácie a vytváranie pracovných miest v podnikoch

17 február 2021

Vytváranie a udržanie väčšieho počtu pracovných miest v európskych podnikoch zahŕňa celý rad vonkajších faktorov, ako aj rast a inovácie v rámci podnikov na zlepšenie konkurencRead more

Vytváranie a udržanie väčšieho počtu pracovných miest v európskych podnikoch zahŕňa celý rad vonkajších faktorov, ako aj rast a inovácie v rámci podnikov na zlepšenie konkurencieschopnosti. Inovácie – zmeny týkajúce sa produktov, procesov a iných aspektov ich podnikania – môžu podnikom pomôcť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zvýšiť hodnotu a posilniť ich konkurencieschopnosť, čím sa zvýši ich potenciál vytvárania pracovných miest. Okrem toho ľudské zdroje a postupy organizácie práce vytvárajú vhodné pracovné prostredie na podporu inovácií zlepšovaním zručností, spoluprácou, kvalitou, inovačným správaním, zapájaním zamestnancov do riešenia problémov a prístupom k externým nápadom.

Tvorcovia politík potrebujú získať prístup k poznatkom týkajúcim sa toho, ktoré podnikové inovácie fungujú z hľadiska produktivity a výkonnosti podniku, ktoré typy podpory inovácií sú účinné, ako najlepšie podporiť vytváranie pracovných miest, ako aj týkajúcim sa motivácie a prekážok pre vytváranie pracovných miest v prípade určitých typov organizácií.

Vzhľadom na pomalé oživovanie hospodárstva po najnáročnejšej reštrukturalizácii európskeho hospodárstva v uplynulých desaťročiach jednou z kľúčových výziev politiky Európskej komisie je dosiahnuť rast podporujúci tvorbu pracovných miest. Potreba podnecovať investície na účely vytvárania pracovných miest je najvyššou prioritou, ktorú podporuje „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ v rámci stratégie Európa 2020, ako aj proces európskeho semestra. Investičný plán pre Európu bol prijatý v novembri 2014 a zameraný je na uvoľnenie finančných prostriedkov, podporu investícií v reálnej ekonomike a vytvorenie priaznivého investičného prostredia.

Read less

Najnovšie správy

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and...

The Future of Manufacturing in Europe

On 11 April 2019, Eurofound held a one-day conference on The Future of Manufacturing in Europe. The Future of...
Top

Práca nadácie Eurofound

Read more

Práca nadácie Eurofound

Výskum nadácie Eurofound v tejto oblasti poskytuje cenné poznatky o kľúčových témach:

Hlavné príspevky

Vychádzajúc vo veľkej miere z predchádzajúcej práce nadácie Eurofound a údajov z tretieho európskeho prieskumu podnikov (ECS), ktorý sa uskutočnil v roku 2013, nadácia Eurofound skúmala vnútorné faktory a postupy podnikov, ako aj vonkajšie faktory, ktoré podnecujú inovačné správanie, zvyšujú konkurencieschopnosť a podporujú vytváranie a udržanie pracovných miest.

Prieskum poskytuje komplexné informácie o inovačných postupoch na pracoviskách z hľadiska organizácie práce, riadenia ľudských zdrojov, priamej účastisociálneho dialógu. Ďalšie podrobné štúdie analyzovali:

  • motívy prijímania inovačných postupov na pracoviskách, ktoré umožňujú zamestnancom podieľať sa na organizačných zmenách a zlepšiť kvalitu ich pracovného života a výkonnosť organizácie,
  • postupy v podnikoch EÚ na priamu a nepriamu účasť zamestnancov na rozhodovaní a ktoré z týchto postupov sú prospešné pre podnik aj pre zamestnancov. 
Read less

Key outputs over the years

Show more (11)
  • Publications (26)
  • Ongoing work (1)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.