Zmeny trhu práce

27 november 2020

Situáciu v oblasti zamestnanosti neustále formujú štrukturálne zmeny poháňané hlavne technológiRead more

Situáciu v oblasti zamestnanosti neustále formujú štrukturálne zmeny poháňané hlavne technológiami a globalizáciou. Ale aj ďalšie faktory, ako napríklad demografické zmeny a nové obchodné modely, majú významné dôsledky na výsledky na trhu práce a rozličné ďalšie aspekty pracovného života európskych občanov.

Od prijatia európskej stratégie zamestnanosti v roku 1997 sa členské štáty zaviazali ustanoviť súbor spoločných cieľov a cieľov pre politiku zamestnanosti. Jej hlavným cieľom je vytvorenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest v rámci EÚ. Teraz je súčasťou stratégie pre rast Európa 2020 a vykonáva sa prostredníctvom európskeho semestra, ročného procesu podporujúceho úzku koordináciu politík medzi členskými štátmi EÚ a inštitúciami EÚ.

Read less

Najnovšie správy

Managing skills requires skilled managers

According to the dictionary, an organisation is an organised group of people with a particular purpose. To achieve this...

COVID-19 crisis led to doubling of EU restructuring job loss in first six months of 2020

The COVID-19 crisis has led to a doubling of restructuring job loss in the first half of 2020 compared to the rolling...

Správa Európskeho monitora reštrukturalizácie za rok 2020: cezhraničná reštrukturalizácia

Táto správa sa zameriava na dva aspekty. Prvým je preskúmanie súčasnej reštrukturalizačnej činnosti v EÚ od januára...
Top

Práca nadácie Eurofound

Read more

Práca nadácie Eurofound

Nadácia Eurofound poskytuje informácie o rôznych aspektoch prispôsobovania trhu práce štrukturálnym zmenám a o tom, ako takéto prispôsobovanie na úrovni členských štátov i na európskej úrovni môže najlepšie podporiť lepšie životné a pracovné podmienky. Meniace sa trhy práce, organizačná reštrukturalizáciavytváranie pracovných miest patria k hlavným aktivitám v tejto oblasti, ako aj výskum nových foriem zamestnávania. Osobitná pozornosť sa venuje dopadom na jednotlivé skupiny, napríklad na mládežženy.

Hlavné príspevky

Najnovší výskum v tejto oblasti sa zameriava na rodové rozdiely v zamestnanosti a na zvýšenie účasti žien na trhu práce. Nadácia Eurofound skúmala aj nové formy zamestnávania, ktoré sa líšia od tradičného zamestnávania.

Pri posudzovaní vplyvov zníženia nemzdových nákladov na pracovnú silu na zamestnávateľov sa skúmajú reformy politík zavedené od roku 2008 vo všetkých členských štátoch EÚ na podnietenie dopytu po pracovnej sile. 

Európsky nástroj na monitorovanie reštrukturalizácie (ERM) monitoruje od roku 2002 vplyv prípadov rozsiahlej reštrukturalizácie v Európe na zamestnanosť.

Európsky nástroj na monitorovanie pracovných miest (EJM) po niekoľko rokov presadzoval prístup založený na pracovných miestach na lepšie porozumenie zmien štruktúry zamestnanosti v Európe.

Zdroje ERM

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Zmeny trhu práce

Prihlásiť
  • Publications (1634)
  • Údaje
  • Ongoing work (10)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Zmeny trhu práce

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.