Zmeny trhu práce

13 December 2019

Situáciu v oblasti zamestnanosti neustále formujú štrukturálne zmeny poháňané hlavne technológiami a globalizáciou. Ale aj ďalšie faktory, ako napríklad demografické zmeny a nové obchodné modely, majú významné dôsledky na výsledky na trhu práce a rozličné ďalšie aspekty pracovného života európskych občanov.

Od prijatia európskej stratégie zamestnanosti v roku 1997 sa členské štáty zaviazali ustanoviť súbor spoločných cieľov a cieľov pre politiku zamestnanosti. Jej hlavným cieľom je vytvorenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest v rámci EÚ. Teraz je súčasťou stratégie pre rast Európa 2020 a vykonáva sa prostredníctvom európskeho semestra, ročného procesu podporujúceho úzku koordináciu politík medzi členskými štátmi EÚ a inštitúciami EÚ.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Zmeny trhu práce

Práca nadácie Eurofound

Nadácia Eurofound poskytuje informácie o rôznych aspektoch prispôsobovania trhu práce štrukturálnym zmenám a o tom, ako takéto prispôsobovanie na úrovni členských štátov i na európskej úrovni môže najlepšie podporiť lepšie životné a pracovné podmienky. Meniace sa trhy práce, organizačná reštrukturalizáciavytváranie pracovných miest patria k hlavným aktivitám v tejto oblasti, ako aj výskum nových foriem zamestnávania. Osobitná pozornosť sa venuje dopadom na jednotlivé skupiny, napríklad na mládežženy.

Hlavné príspevky

Najnovší výskum v tejto oblasti sa zameriava na rodové rozdiely v zamestnanosti a na zvýšenie účasti žien na trhu práce. Nadácia Eurofound skúmala aj nové formy zamestnávania, ktoré sa líšia od tradičného zamestnávania.

Pri posudzovaní vplyvov zníženia nemzdových nákladov na pracovnú silu na zamestnávateľov sa skúmajú reformy politík zavedené od roku 2008 vo všetkých členských štátoch EÚ na podnietenie dopytu po pracovnej sile. 

Európsky nástroj na monitorovanie reštrukturalizácie (ERM) monitoruje od roku 2002 vplyv prípadov rozsiahlej reštrukturalizácie v Európe na zamestnanosť.

Európsky nástroj na monitorovanie pracovných miest (EJM) po niekoľko rokov presadzoval prístup založený na pracovných miestach na lepšie porozumenie zmien štruktúry zamestnanosti v Európe.

Zdroje ERM

Ongoing work

Highlights (28)

Všetky (1593)

Publications (552)

Articles (939)

News (64)

Events (38)