Životné podmienky a kvalita života

18 január 2022

Životné podmienky a kvalita života sú jednou zo šiestich hlavných aktivít pracovného programu nadácie Eurofound na Read more

Životné podmienky a kvalita života sú jednou zo šiestich hlavných aktivít pracovného programu nadácie Eurofound na obdobie 2021 – 2024. Eurofound bude naďalej mapovať a analyzovať kľúčové aspekty súvisiace so zlepšovaním životných podmienok ľudí v Európe vrátane informácií o ich vnímaní kvality života a spoločnosti. Keďže Ochorenie COVID-19 pandémia a následná hospodárska kríza hlboko ovplyvnili životy ľudí, Eurofound bude ďalej skúmať vplyv tejto krízy na občanov EÚ v rôznych životných etapách.

V priebehu rokov 2021 – 2024 výskum nadácie Eurofound poskytne dôležité informácie o výzvach a perspektívach v oblasti životných podmienok a kvality života v EÚ a o úlohe, ktorú zohrávajú rôzne iniciatívy zamerané na zmiernenie sociálnych ťažkostí rôznych skupín občanov. Osobitným záujmom sú dôsledky pre starších ľudí a potreby starostlivosti, mládež a ich sociálne začlenenie a sociálna mobilita, ako aj rôzne dôsledky krízy pre mužov a ženy .

Verejné služby v celej EÚ zohrávali hlavnú úlohu pri riešení krízy COVID-19, pričom čelili značným výzvam a budú podrobnejšie posúdené so zameraním na otázky týkajúce sa kvality, prístupu a cenovej dostupnosti. Ako ukázali predchádzajúce zistenia, kríza mala neúmerné účinky na určité skupiny podľa veku, opatrovateľských povinností rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom . Eurofound to bude ďalej analyzovať.

V spolupráci s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE) má Eurofound v úmysle realizovať výskum viacrozmerného rodového rozdielu a skúmať vplyv krízy COVID-19 na mužov a ženy z hľadiska zamestnanosti, hmotných životných podmienok a kvality životných podmienok. Cieľom je zistiť odlišnosti a posúdiť vplyv na rodové rozdiely.

„Kvalita verejných služieb bola kľúčom k formovaniu dôvery v inštitúcie súčasnej Európy a bude zohrávať zásadnú úlohu pri prekonávaní súčasných a budúcich výziev. Kvalitné služby sú takisto oblasťou inovácií, najmä pri prechode na digitálne služby, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, a pripravenosti na riziká, ako je pandémia, v budúcnosti.“

Tadas Leončikas, vedúci manažér pre výskum, oddelenie sociálnych politík

Read less

Najnovšie správy

Eurofound welcomes European Year of Youth 2022

The situation of young people in the EU has long been an important focus for Eurofound’s work with particular emphasis...

Vplyv pandémie COVID-19 na mladých ľudí v EÚ

Po dlhom zotavovaní sa z hospodárskej krízy (2007 – 2013) sa ukázalo, že mladí ľudia v EÚ sú zraniteľnejší voči účinkom...

Register now: Foundation Forum 2022

Recovery and resilience in the EU – Back to the future? Hybrid online event LIVE from Dublin Castle, Ireland. Join...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Životné podmienky a kvalita života

Prihlásiť

Riešenie priorít zainteresovaných strán

Top

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je pomôcť politickému opatreniu na riešenie výziev a príležitostí na úrovni EÚ a na národnej úrovni v oblasti životných podmienok a kvality Read more

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je pomôcť politickému opatreniu na riešenie výziev a príležitostí na úrovni EÚ a na národnej úrovni v oblasti životných podmienok a kvality života. Bude osobitne monitorovať vplyv pandémie COVID-19 a následnú hospodársku krízu a poskytovať poznatky o stave, trendoch, rizikách, ako aj spôsoboch zlepšovania životných podmienok v EÚ. Eurofound sa zameria na identifikáciu a analýzu naliehavých problémov pre najzraniteľnejšie skupiny, konkrétne starších občanov a mladých ľudí. Eurofound bude takisto informovať tvorcov politík a predkladať dôkazy o trendoch a hnacích silách v súvislosti s poskytovaním verejných služieb, a to napríklad aj v súvislosti s Európskym pilierom sociálnych práv .

Pracovný plán agentúry je zosúladený s politickými usmerneniami Európskej komisie na ďalšie štyri roky a priamo sa dotýka mnohých kľúčových oblastí politiky zameraných na vytvorenie silnej sociálnej Európy. Výskum bude predovšetkým podporovať politické iniciatívy a aktivity spojené s implementáciou európskej stratégie pre rodovú rovnosť na roky 2020 - 2025 záruky pre mladých ľudí záruky pre deti európskeho semestra a odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

Read less

Blogs on this topic

Show more (6)

Kľúčové politické odkazy

Top

Hlavné zistenia vyplývajúce z výskumu nadácie Eurofound slúžia ako vstup pre tvorcov politík pri riešení niektorých kľúčových problémov v tejto oblasti.

Read more

Hlavné zistenia vyplývajúce z výskumu nadácie Eurofound slúžia ako vstup pre tvorcov politík pri riešení niektorých kľúčových problémov v tejto oblasti.

 • Vnímanie napätia v spoločnosti má najviac nepriaznivý vplyv na inštitúcie, pričom vnímaná kvalita verejných služieb je hlavnou hnacou silou vyššej dôvery v inštitúcie.
 • Je potrebné zabezpečiť dlhodobejšiu starostlivosť s väčšou flexibilitou. Domáca starostlivosť a pomoc by mali byť dostupnejšie, a to najmä v tých členských štátoch EÚ, v ktorých je príjem najnižší.
 • Rýchly prístup k primárnej zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti môže spustiť včasnú intervenciu a monitorovanie meniacich sa potrieb a zabrániť eskalácii problémov s dlhodobou starostlivosťou.
 • Pribúdajú problémy s duševným zdravím u mladých ľudí, hoci nie je jasné, či je to spôsobené vyššou incidenciou alebo lepšou informovanosťou a diagnostikou. Duševné zdravie úzko súvisí s ďalšími problémami mladých ľudí a môže byť výsledkom nerovností, ako aj zdrojom samotnej nerovnosti. Medzi rizikové faktory problémov duševného zdravia patria zdravotné postihnutie a chronické choroby, rodinné problémy, problémy vo vzťahoch s rovesníkmi a intenzívne používanie sociálnych médií.
 • Hoci sa od finančnej krízy úroveň dôvery a sociálnej súdržnosti v EÚ celkovo obnovila, nástup ochorenia COVID-19 mal významný vplyv na kvalitu životných podmienok v krajinách, ktoré pandémia zasiahla najviac.
 • Jednou zo skupín, ktoré v dôsledku obmedzenia pohybu stratili najviac, boli mladí ľudia. Spolu s tými, ktorí prišli o prácu, uvádzajú mladí ľudia najnižšiu úroveň kvality životných podmienok, a to aj napriek tomu, že situácia sa od začiatku pandémie mierne zlepšila. Aj keď sa miera spokojnosti so životom a optimizmu od apríla 2020 zvýšila, mladí ľudia sa naďalej cítia zo spoločnosti vylúčení a sú najviac vystavení riziku depresie, čo ukazuje, že ich obmedzenie pohybu väčšmi ovplyvňuje.
 • V prípade ďalších vĺn koronavírusu budú mať opatrenia na zmiernenie rizík v oblasti duševného zdravia následkom pandémie COVID-19 u nezamestnaných a mladých ľudí zásadný význam. Súčasťou prebiehajúcich politických opatrení musí byť poskytovanie cielenej podpory s cieľom umožniť osobám hľadajúcim zamestnanie, aby sa opäť postavili na nohy a vyrovnali sa s vplyvmi pandémie, ako aj zaistiť, aby sa mladí ľudia mohli plnohodnotne zapojiť do diania v spoločnosti.
 • Kríza COVID-19 narušila úroveň optimizmu a ovplyvnila rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom viac u žien ako u mužov. V záujme zaistenia, aby ženy neúmerne nedoplatili na túto pandémiu, bude náprava týchto škôd zohrávať zásadnú úlohu.
 • V čase krízy musí ostať zachovanie dôvery občanov EÚ v národné a európske inštitúcie v centre pozornosti, pretože dodržiavanie opatrení na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19 vo veľkej miere závisí od úrovne dôvery v inštitúcie a odporúčania odborníkov. Zvýšenie úrovne dôvery v inštitúcie uvádzané respondentmi, ktorí využili podporné opatrenia, takisto vysiela jasný signál vnútroštátnym vládam a EÚ.
Read less

Súčasný a prebiehajúci výskum

Top

V roku 2021 bude Eurofound naďalej pracovať na svojich celoeurópskych prieskumoch zameraných na meranie vplyvu pandémie COVID-19 na životné podmienky. Na základe dvoch predchádzajúcich kôl elektronického prieskumu Život, práca a COVID-19 je tretie kolo plánované na rok 2021.

Read more

V roku 2021 bude Eurofound naďalej pracovať na svojich celoeurópskych prieskumoch zameraných na meranie vplyvu pandémie COVID-19 na životné podmienky. Na základe dvoch predchádzajúcich kôl elektronického prieskumu Život, práca a COVID-19 je tretie kolo plánované na rok 2021.

Eurofound zverejní zistenia o mladých ľuďoch a počiatočnom vplyve pandémie COVID-19 na kvalitu životných podmienok a perspektívy v oblasti zamestnanosti mladých ľudí a tzv. NEET (mladých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy), a preskúma aspekty spravodlivosti a budúcnosti vo vzťahu k optimizmu a vnímaniu kvality spoločnosti. Tento výskum nadväzuje na predchádzajúcu prácu o tzv. NEET a čerpá údaje z elektronického prieskumu týkajúceho sa pandémie COVID-19.

Osobitná pozornosť sa bude venovať životným podmienkam starších ľudí a ich potrebám služieb formálnej a neformálnej starostlivosti, ako aj kvalite ich životných podmienok, riziku sociálneho vylúčenia a príjmovej situácii počas pandémie a jej bezprostredných následkov. Eurofound bude skúmať rozdielnosti v dostupnosti a využívaní opatrovateľských služieb. Takisto preskúma vybrané príklady riešení s preklenutím vzdialenosti v oblasti zdravotníckych a opatrovateľských služieb.

V súvislosti s rodovými rozdielmi, ktoré otvorila pandémia COVID-19, bude Eurofound ďalej skúmať distribúciu platenej a neplatenej práce a starostlivosti a domácich povinností medzi mužov a ženy počas krízy.

Bude sa skúmať celý rad aspektov týkajúcich sa vplyvu pandémie a zmien vo verejných službách, ako sú služby na podporu zamestnanosti, zdravotnícke a opatrovateľské služby, sociálna ochrana a vzdelávanie. Ide napríklad o využívanie a doručovanie, pripravenosť poskytovateľov, využitie digitálnych nástrojov, konsolidáciu a financovanie, ako aj spokojnosť a skúsenosti tých, ktorí služby využívajú.

V častiach uvedených nižšie sa nachádzajú odkazy n množstvo publikácií, údajov a prebiehajúce činnosti týkajúce sa tejto témy.

Read less
 • Publications (636)
 • Údaje
 • Ongoing work (11)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work:

 • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
 • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Životné podmienky a kvalita života

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.