Životné podmienky a kvalita života

5 júl 2022

Životné podmienky a kvalita života sú jednou zo šiestich hlavných aktivít pracovného programu nadácie Eurofound na Read more

Životné podmienky a kvalita života sú jednou zo šiestich hlavných aktivít pracovného programu nadácie Eurofound na obdobie 2021 – 2024. Eurofound bude naďalej mapovať a analyzovať kľúčové aspekty súvisiace so zlepšovaním životných podmienok ľudí v Európe vrátane informácií o ich vnímaní kvality života a spoločnosti. Keďže Ochorenie COVID-19 pandémia a následná hospodárska kríza hlboko ovplyvnili životy ľudí, Eurofound bude ďalej skúmať vplyv tejto krízy na občanov EÚ v rôznych životných etapách.

V priebehu rokov 2021 – 2024 výskum nadácie Eurofound poskytne dôležité informácie o výzvach a perspektívach v oblasti životných podmienok a kvality života v EÚ a o úlohe, ktorú zohrávajú rôzne iniciatívy zamerané na zmiernenie sociálnych ťažkostí rôznych skupín občanov. Osobitným záujmom sú dôsledky pre starších ľudí a potreby starostlivosti, mládež a ich sociálne začlenenie a sociálna mobilita, ako aj rôzne dôsledky krízy pre mužov a ženy .

Verejné služby v celej EÚ zohrávali hlavnú úlohu pri riešení krízy COVID-19, pričom čelili značným výzvam a budú podrobnejšie posúdené so zameraním na otázky týkajúce sa kvality, prístupu a cenovej dostupnosti. Ako ukázali predchádzajúce zistenia, kríza mala neúmerné účinky na určité skupiny podľa veku, opatrovateľských povinností rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom . Eurofound to bude ďalej analyzovať.

V spolupráci s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE) má Eurofound v úmysle realizovať výskum viacrozmerného rodového rozdielu a skúmať vplyv krízy COVID-19 na mužov a ženy z hľadiska zamestnanosti, hmotných životných podmienok a kvality životných podmienok. Cieľom je zistiť odlišnosti a posúdiť vplyv na rodové rozdiely.

„Kvalita verejných služieb bola kľúčom k formovaniu dôvery v inštitúcie súčasnej Európy a bude zohrávať zásadnú úlohu pri prekonávaní súčasných a budúcich výziev. Kvalitné služby sú takisto oblasťou inovácií, najmä pri prechode na digitálne služby, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, a pripravenosti na riziká, ako je pandémia, v budúcnosti.“

Tadas Leončikas, vedúci manažér pre výskum, oddelenie sociálnych politík

Read less

Najnovšie správy

Shifting the focus from energy subsidies to reducing energy dependence

The Russian invasion of Ukraine and the resulting sanctions have caused energy prices to soar. Governments seeking to...

Eurofound survey reveals widespread support for Ukraine

We are 100 days on from the invasion by Russia of Ukraine on 24 February, when peace in Europe was shattered. As the...

Eurofound and IIEA discuss labour market change and future of work

The Directors and senior staff of Eurofound and the Institute of European Affairs (IIEA) met at Eurofound, Dublin on 2...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Životné podmienky a kvalita života

Prihlásiť

Riešenie priorít zainteresovaných strán

Top

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je pomôcť politickému opatreniu na riešenie výziev a príležitostí na úrovni EÚ a na národnej úrovni v oblasti životných podmienok a kvality Read more

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je pomôcť politickému opatreniu na riešenie výziev a príležitostí na úrovni EÚ a na národnej úrovni v oblasti životných podmienok a kvality života. Bude osobitne monitorovať vplyv pandémie COVID-19 a následnú hospodársku krízu a poskytovať poznatky o stave, trendoch, rizikách, ako aj spôsoboch zlepšovania životných podmienok v EÚ. Eurofound sa zameria na identifikáciu a analýzu naliehavých problémov pre najzraniteľnejšie skupiny, konkrétne starších občanov a mladých ľudí. Eurofound bude takisto informovať tvorcov politík a predkladať dôkazy o trendoch a hnacích silách v súvislosti s poskytovaním verejných služieb, a to napríklad aj v súvislosti s Európskym pilierom sociálnych práv .

Pracovný plán agentúry je zosúladený s politickými usmerneniami Európskej komisie na ďalšie štyri roky a priamo sa dotýka mnohých kľúčových oblastí politiky zameraných na vytvorenie silnej sociálnej Európy. Výskum bude predovšetkým podporovať politické iniciatívy a aktivity spojené s implementáciou európskej stratégie pre rodovú rovnosť na roky 2020 - 2025 záruky pre mladých ľudí záruky pre deti európskeho semestra a odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

Read less

Blogs on this topic

Show more (6)

Kľúčové politické odkazy

Top

Living conditions quality of life infographic
Infografika

Hlavné zistenia vyplývajúce z výskumu nadácie Eurofound slúžia ako vstup pre tvorcov politík pri riešení niektorých kľúčových problémov v tejto oblasti.

 • Vnímanie napätia v spoločnosti má najviac nepriaznivý vplyv na inštitúcie, pričom vnímaná kvalita verejných služieb je hlavnou hnacou silou vyššej dôvery v inštitúcie.
 • Je potrebné zabezpečiť dlhodobejšiu starostlivosť s väčšou flexibilitou. Domáca starostlivosť a pomoc by mali byť dostupnejšie, a to najmä v tých členských štátoch EÚ, v ktorých je príjem najnižší.
 • Rýchly prístup k primárnej zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti môže spustiť včasnú intervenciu a monitorovanie meniacich sa potrieb a zabrániť eskalácii problémov s dlhodobou starostlivosťou.
 • Pribúdajú problémy s duševným zdravím u mladých ľudí, hoci nie je jasné, či je to spôsobené vyššou incidenciou alebo lepšou informovanosťou a diagnostikou. Duševné zdravie úzko súvisí s ďalšími problémami mladých ľudí a môže byť výsledkom nerovností, ako aj zdrojom samotnej nerovnosti. Medzi rizikové faktory problémov duševného zdravia patria zdravotné postihnutie a chronické choroby, rodinné problémy, problémy vo vzťahoch s rovesníkmi a intenzívne používanie sociálnych médií.
 • Hoci sa od finančnej krízy úroveň dôvery a sociálnej súdržnosti v EÚ celkovo obnovila, nástup ochorenia COVID-19 mal významný vplyv na kvalitu životných podmienok v krajinách, ktoré pandémia zasiahla najviac.
 • Jednou zo skupín, ktoré v dôsledku obmedzenia pohybu stratili najviac, boli mladí ľudia. Spolu s tými, ktorí prišli o prácu, uvádzajú mladí ľudia najnižšiu úroveň kvality životných podmienok, a to aj napriek tomu, že situácia sa od začiatku pandémie mierne zlepšila. Aj keď sa miera spokojnosti so životom a optimizmu od apríla 2020 zvýšila, mladí ľudia sa naďalej cítia zo spoločnosti vylúčení a sú najviac vystavení riziku depresie, čo ukazuje, že ich obmedzenie pohybu väčšmi ovplyvňuje.
 • V prípade ďalších vĺn koronavírusu budú mať opatrenia na zmiernenie rizík v oblasti duševného zdravia následkom pandémie COVID-19 u nezamestnaných a mladých ľudí zásadný význam. Súčasťou prebiehajúcich politických opatrení musí byť poskytovanie cielenej podpory s cieľom umožniť osobám hľadajúcim zamestnanie, aby sa opäť postavili na nohy a vyrovnali sa s vplyvmi pandémie, ako aj zaistiť, aby sa mladí ľudia mohli plnohodnotne zapojiť do diania v spoločnosti.
 • Kríza COVID-19 narušila úroveň optimizmu a ovplyvnila rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom viac u žien ako u mužov. V záujme zaistenia, aby ženy neúmerne nedoplatili na túto pandémiu, bude náprava týchto škôd zohrávať zásadnú úlohu.
 • V čase krízy musí ostať zachovanie dôvery občanov EÚ v národné a európske inštitúcie v centre pozornosti, pretože dodržiavanie opatrení na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19 vo veľkej miere závisí od úrovne dôvery v inštitúcie a odporúčania odborníkov. Zvýšenie úrovne dôvery v inštitúcie uvádzané respondentmi, ktorí využili podporné opatrenia, takisto vysiela jasný signál vnútroštátnym vládam a EÚ.
Read less

Súčasný a prebiehajúci výskum

Top

V roku 2022 sa práca v tejto oblasti zameria na meranie vplyvu pandémie COVID-19 na životné podmienky. Na základe predchádzajúcich kôl elektronického prieskumu o Živote, práci a COVID-19 v rokoch 2020 a 2021 sa v roku 2022 plánuje ďalšia analýza.

Read more

V roku 2022 sa práca v tejto oblasti zameria na meranie vplyvu pandémie COVID-19 na životné podmienky. Na základe predchádzajúcich kôl elektronického prieskumu o Živote, práci a COVID-19 v rokoch 2020 a 2021 sa v roku 2022 plánuje ďalšia analýza.

Nadácia Eurofound dokončí prebiehajúci výskum vplyvu pandémie COVID-19 na starších ľudí a na mužov a ženy. Práca na skúmaní rodových rozdielov sa bude koordinovať s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE). Okrem toho sa dokončí analýza prispôsobenia verejných služieb pri poskytovaní služieb počas pandémie.

V nadväznosti na predchádzajúcu prácu bude nadácia Eurofound skúmať medzigeneračnú dynamiku v priebehu času so zameraním na to, ako mohla pandémia rozdielne ovplyvniť zdravotný stav, účasť na trhu práce, kvalitu života a finančné potreby rôznych vekových skupín, a to v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Doplní ju analýza politických opatrení zavedených na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni s cieľom zmierniť hospodársky a sociálny vplyv krízy na rôzne vekové skupiny.

Nadácia Eurofound preskúma súvislosť medzi príjmami a nákladmi na bývanie v rôznych skupinách obyvateľstva. Táto práca zahŕňa analýzu sociálnych dôsledkov dostupnosti bývania a vplyvu neprimeraného bývania na životné podmienky, pričom vychádza z údajov z elektronického prieskumu Eurofound, ako aj z iných zdrojov údajov. Nadácia Eurofound preskúma politiky v oblasti bývania v kontexte pandémie COVID-19, pričom sa bude zaoberať zmrazením platieb nájomného a hypoték a vysťahovaním, ako aj iniciatívami na zabezpečenie cenovo dostupného a primeraného bývania pre skupiny, na ktoré má bremeno nákladov na bývanie akútny vplyv.

V častiach uvedených nižšie sa nachádzajú odkazy n množstvo publikácií, údajov a prebiehajúce činnosti týkajúce sa tejto témy.

Read less
 • Publications (646)
 • Údaje
 • Ongoing work (10)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Životné podmienky a kvalita života

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.