Monitorovanie konvergencie v Európskej únii

12 December 2019

Európska únia sa zaviazala k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, vyváženému hospodárskemu rastu a vzostupnej hospodárskej konvergencii. Trendy konvergencie medzi členskými štátmi boli v posledných desaťročiach dosiahnuté z hospodárskeho aj sociálneho hľadiska. Kríza tieto trendy zastavila a od roku 2008 sa vo výkonnosti členských štátov Európskej únie objavujú prvky spomaľovania alebo aj odchyľovania. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Monitorovanie konvergencie v Európskej únii

Rozdiely vo výkonnosti medzi členskými štátmi a narastajúce nerovnosti v rámci členských štátov predstavujú z rôznych dôvodov predmet spoločných obáv. Po prvé preto, že odporujú očakávaniam, že prehlbovanie európskej integrácie povedie k rastúcej súdržnosti na vnútroštátnej a celoeurópskej úrovni. Druhým dôvodom je riziko možnosti rozšírenia pocitu sociálnej nerovnosti a nespravodlivosti medzi občanmi, čo je vodou na mlyn pre protieurópske nálady a podkopávanie európskeho projektu.

V záujme zavedenia správnych iniciatív a posúdenia ich účinnosti pri dosahovaní cieľa vzostupnej konvergencie tvorcovia politiky vyžadujú dôkazy o rozdielnych trendoch a dynamike v rámci členských štátov, ako aj medzi nimi. Je dôležité vedieť, či tieto trendy existujú a či signalizujú alebo nesignalizujú všeobecné zhoršenie životných a pracovných podmienok a či sa skupiny členských štátov alebo regiónov od seba vzďaľujú a či niektoré skupiny majú odlišné smerovanie. 

Fórum nadácie 2017

Fórum nadácie je vlajkovou loďou medzi podujatiami nadácie Eurofound a konalo sa v dňoch 14. – 15. novembra 2017 na Dublinskom hrade v írskom Dubline. 200 európskych aj mimoeurópskych účastníkov na vysokej úrovni diskutovalo najmä o rôznych perspektívach konvergencie v Európe a jej prepojení s Európskym pilierom sociálnych práv. Vzhľadom na hospodárske a sociálne rozmery ako dve strany tej istej mince sa hlavná pozornosť sústredila na vzostupnú konvergenciu životných a pracovných podmienok vrátane zamestnanosti.

Pozrite si prezentácie, podklady a program fóra.

 

Vzostupná hospodárska a sociálna konvergencia sa považuje za spoločný cieľ hospodárskej a menovej únie a Európskej únie ako celku. V novembri 2017 Komisia v záujme začlenenia sociálneho prvku do centra svojej politickej činnosti formálne vyhlásila Európsky pilier sociálnych práv. Predstavuje jednu z aktuálnych politických priorít Komisie a „slúži ako kompas pre obnovený proces konvergencie v celej Európe“. 

Práca nadácie Eurofound

Eurofound sa zameriava na konvergenciu výsledkov a výkonnosti členských štátov a regiónov a monitoruje konvergenciu medzi členskými štátmi v týchto oblastiach výskumu: sociálno-ekonomické faktory, zamestnanosť, pracovné podmienky a životné podmienky. Sociálno-ekonomická oblasť bude zahŕňať preskúmanie reálnej konvergencie, to znamená HDP na obyvateľa a iných makroekonomických premenných, ako aj prístupu k širokému spektru služieb a sociálnej ochrane. 
Konvergencia v zamestnanosti sa bude analyzovať najmä na základe historického vývoja účasti na zamestnanosti pomocou údajov Eurostatu.

Skúmanie konvergencie v pracovných podmienkach bude vychádzať z kvality pracovných miest meranej prostredníctvom Európskeho prieskumu pracovných podmienok a iných štatistických zdrojov.

Skúmanie životných podmienok bude zahŕňať objektívne a subjektívne ukazovatele vrátane údajov z Európskeho prieskumu kvality života a bude sa týkať kvality spoločnosti, životných podmienok a blahobytu.

V analýze konvergencie sa zohľadnia aj rôzne časové horizonty, a to od krátkodobých až po dlhodobé trendy a v prípade potreby a uskutočniteľnosti bude analýza členená podľa pohlavia a vekovej skupiny v záujme zachytenia rôznych trendov v rámci populácie.

Výskumná činnosť je organizovaná v troch hlavných líniách. V prvej sa monitorujú najnovšie konvergenčné a rozdielne trendy a výkonnosť medzi členskými štátmi a v rámci nich vo vyššie uvedených oblastiach výskumu. Druhá línia výskumnej činnosti využíva zastrešujúci prístup a jej cieľom je pochopiť hnacie sily týchto trendov. Patrí sem analýza inštitucionálnych charakteristík  a charakteristík na makroúrovni a mikroúrovni. V poslednej línii výskumu sa poskytnú dôkazy na podnietenie diskusie o iniciatívach a možnostiach podpory hospodárskej a sociálnej konvergencie na európskej úrovni.

Eurofound skúma možnosť kombinovania ukazovateľov a vytvárania súhrnných indexov na základe skúseností iných medzinárodných organizácií. Analýzy budú vychádzať z predchádzajúcej práce a zohľadnia rozdelenie krajín alebo regiónov do skupín v záujme pochopenia rozdielov medzi nimi.

Ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities 
     

Highlights (11)

Všetky (30)

Publications (21)

News (4)

Events (5)