Monitorovanie štrukturálnych zmien a riadenie reštrukturalizácie

21 máj 2020

Dôsledky štrukturálnych zmien v hospodárstve na európske trhy práce a zamRead more

Dôsledky štrukturálnych zmien v hospodárstve na európske trhy práce a zamestnanosť sú rozmanité. Aj keď dynamika je pre aktívne hospodárstvo nutná, strata práce môže predstavovať závažnú životnú udalosť a v rámci procesov reštrukturalizácie by sa malo vyvíjať úsilie na minimalizovanie negatívnych dôsledkov pre zamestnancov.

Tvorcovia politík potrebujú prehľady vývoja trhov práce na zabezpečenie vybavenia pracovných síl zručnosťami potrebnými pre zamestnávateľov v súčasnosti, ako aj v budúcnosti. Potrebná je tiež politika na riešenie klesajúceho dopytu po pracovnej sile a prepúšťania pracovníkov z upadajúcich odvetví.

Európska komisia sa pri stanovovaní stratégie Európa 2020 zaviazala, že sa bude usilovať o „podporovanie reštrukturalizácie odvetví v ťažkostiach smerom k činnostiam orientovaným do budúcnosti okrem iného aj rýchlym presunom zručností do rozvíjajúcich sa odvetví a trhov s vysokým rastom“. Najšpecifickejším nástrojom európskej politiky zamestnanosti na reštrukturalizáciu je Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý poskytuje podporu ľuďom, ktorí prišli o prácu na základe veľkých štrukturálnych zmien v dôsledku globalizácie.

Read less

Najnovšie správy

COVID-19 EU PolicyWatch: New tool for tracking measures to mitigate social, economic impact of COVID-19

Governments, social partners, businesses and other institutions have moved swiftly to implement measures to control the...

Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation

What have been the major trends and policy developments regarding the flexibilisation of employment in recent years?...

Capital gains: Employment growth in EU capitals outstrips other regions over 15-year period

Employment grew by 19% in capital city regions in the EU’s largest Member States between 2002 and 2017, compared to 10-...
Top

Práca nadácie Eurofound

Read more

Práca nadácie Eurofound

Nadácia Eurofound monitoruje a analyzuje vplyv štrukturálnych zmien na európskych trhoch práce. Usiluje sa poskytovať odpovede v prvom rade na základnú otázku, kde dochádza k rastu a poklesu zamestnanosti. K tejto otázke pristupuje z viacerých strán zahŕňajúcich napríklad odvetvie, povolanie a pracovnú zmluvu. Poskytuje tiež odpovede na otázku z hľadiska kvality pracovného miesta – pričom mzda slúži ako predstaviteľ kvality pracovných miest, napríklad je nové zamestnanie vytvorené v skupine najvyššie platených, stredne platených alebo najnižšie platených pracovných miest? Hlavná oblasť tejto práce je zameraná na získavanie informácií o vplyve reštrukturalizácie na zamestnanosť a umožňuje podchytenie a preskúmanie rozsiahlejších trendov v rámci reštrukturalizácie prebiehajúcej v celej Európe.

Nadácia Eurofound vypracovala dva nástroje na poskytovanie zainteresovaným stranám základných informácií, prehľadov a analýz na plánovanie v súvislosti so zmenami na trhu práce a navrhnutie politiky zameranej na dosiahnutie európskych cieľov v oblasti zamestnanosti.

Európsky nástroj na monitorovanie reštrukturalizácie (ERM) je jedinečným zdrojom poznatkov o reštrukturalizácii a ponúka celý rad informácií prostredníctvom svojich databáz zahŕňajúcich prípady reštrukturalizácie, národné nástroje verejnej podpory a právne predpisy, ako aj prípadové štúdie v oblasti reštrukturalizácie.

Európsky nástroj na monitorovanie pracovných miest (EJM) sleduje a analyzuje posuny v štruktúre zamestnanosti v Európe najmä z hľadiska povolania a odvetvia, ale skúma aj také rozmery ako rod, typ pracovnej zmluvy, vzdelanie a štátna príslušnosť. Poskytuje kvalitatívne hodnotenie týchto posunov pomocou rôznych meradiel kvality pracovného miesta – mzdy, úrovne zručností a dosiahnuté vzdelanie – preukazujúcich, či zamestnanie je

 • vyššej kategórie: expanduje v skupine pracovných miest vysokej kvality
 • nižšej kategórie: expanduje v skupine pracovných miest nízkej kvality
 • polarizujúce: expanduje na oboch koncoch spektra kvality, pričom sa vyprázdňujú pracovné miesta strednej kvality.

Hlavné príspevky

Nástroj ERM sa nedávno zaoberal vplyvom presunu činností do inej krajiny (offshoring) a ich návratu späť (reshoring) na zamestnanosť v Európe. V rámci inej práce sa skúmalo vytváranie pracovných miestmalých a stredných podnikoch (MSP) a úsilie, ktoré vynaložili verejné orgány na podporu zamestnanosti v tejto veľkostnej triede podnikov.

Pokiaľ ide o nástroj EJM, uskutočnila sa analýza posunov v štruktúre zamestnanosti, ako aj charakterizácia najnovších trendov a skúmal sa aj vývoj z dlhodobého a globálneho hľadiska.

Reštrukturalizácia zdrojov

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (44)
 • Údaje
 • Ongoing work

Údaje

A selection of related data on this topic are linked below. 

 • Data: ERM restructuring events database: Gathers information on restructurings carried out by companies, aggregating and analysing it to describe recent and long-term trends. Updated daily, it currently contains over 21,000 factsheets on restructuring events in Europe dating back to 2002
 • Data: ERM restructuring support instruments database: Records information that governments and social partners across the Member States provide to help companies and workers in managing restructuring
 • Data: ERM restructuring-related legislation database: Gives an overview of national regulations that are explicitly or implicitly linked to managing restructuring
 • Data: ERM restructuring case studies database: Documents examples of how private sector and public sector employers have planned and implemented restructuring processes

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates