Nové formy zamestnávania

28 January 2020

Spoločenské, hospodárske a technologické zmeny v Európe so sebou priniesli nové formy zamestnávania v rámci Európy. Mnohé z nich sa výrazne odlišujú od toho, čo sa tradične označuje ako práca. Menia tradičný dvojstranný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Vyznačujú sa tiež nekonvenčnými pracovnými vzorcami a miestami výkonu práce.

Tvorcov politík v EÚ zaujíma, ako tieto nové formy zamestnávania môžu pomôcť pri budovaní pružnejšieho a inkluzívnejšieho trhu práce. Diskusia sa tiež vedie okolo toho, ako legalizovať postupy nedeklarovanej práce a ako zaistiť primeranú sociálnu ochranu a prijateľné pracovné podmienky. Kľúčový význam v tejto diskusii má odpoveď na otázku, ako sa vyhnúť situácii, v ktorej sú tieto nové formy zamestnávania pre pracovníkov menej priaznivé ako etablovanejšie typy zamestnania.

Európska komisia nastolila otázku pracovných podmienok v podkladovom dokumente k tripartitnému sociálnemu fóru v roku 2011 na tému implementácie hlavnej iniciatívy stratégie Európa 2020 s názvom Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta. V oznámení Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest z roku 2012 Komisia zdôraznila svoju prioritu obnoviť dynamiku pracovných trhov. Spoločne s touto prioritou nadácia Eurofound spustila projekt na mapovanie nových foriem zamestnávania v rámci Európskej únie a Nórska.

Práca nadácie Eurofound

Na vyplnenie medzier v existujúcich poznatkoch nadácia Eurofound v roku 2013 začala skúmať charakteristiky rozvíjajúcich sa foriem zamestnávania v členských štátoch EÚ. Pri výskume sa zamerala aj na dôsledky pre pracovné podmienky a trh práce.

Hlavné príspevky

Nadácia Eurofound uskutočnila celoeurópske mapovanie s cieľom identifikovať nové trendy. Výsledkom tohto mapovania je deväť rozsiahlych typov nových foriem zamestnávania, ktoré sú buď nové, alebo ich význam od roku 2000 v členských štátoch EÚ vzrástol. Niekoľko prípadových štúdií uskutočnených v rámci uvedenej štúdie ukazuje, ako tieto nové formy zamestnávania fungujú v členských štátoch a ako vplývajú na pracovné podmienky a pracovný trh.

Niektoré z identifikovaných trendov nadácia Eurofound naďalej podrobnejšie skúma. V rámci výskumu v roku 2016 sa sledoval najmä obojstranne výhodný potenciál strategického spoločného využívania zamestnancov, a to tak pre zamestnávateľov, ako aj pre zamestnancov.

V spoločnej štúdii nadácie Eurofound a Medzinárodnej organizácie práce (ILO) sa analyzujú účinky práce na diaľku a mobilnej práce s využitím IKT (T/ICTM) na svet práce. 

Zdroje

Ongoing work

 

Highlights (6)

Všetky (42)

Publications (22)

Articles (6)

News (5)

Events (9)