Nové formy zamestnávania

30 január 2023

Nové formy zamestnania je zastrešujúci pojem pre rôznorodejšie formy zamestnávania, ktoré sa objavujú alebo nadobúdajú význam približne Read more

Nové formy zamestnania je zastrešujúci pojem pre rôznorodejšie formy zamestnávania, ktoré sa objavujú alebo nadobúdajú význam približne od roku 2000. Popri tradičných zamestnaneckých vzťahoch sa nové formy práce vyznačujú premenlivými pracovnými modelmi, zmluvnými vzťahmi, miestami, trvaním a harmonogramom práce, intenzívnejším využívaním informačných a komunikačných technológií (IKT) alebo ich kombináciou. 

Read less

Najnovšie správy

Nárast telepráce: vplyv na pracovné podmienky a predpisy

Táto správa predstavuje výskum nadácie Eurofound týkajúci sa telepráce počas pandémie COVID-19 v rokoch 2020 a 2021...

Watch the webinar - #AskTheExpert: Making telework work for everyone – lessons from the pandemic for a digital age

As European employees and employers in sectors such as ICT, other services, and public administration embrace hybrid...

Eurofound Talks - Platform work

Platform work is on the rise across Europe, bringing new pressures to bear on working conditions and labour markets and...

Kontext EÚ

Top

Spoločenské, hospodárske a technologické zmeny v Európe so sebou priniesli nové formy zamestnávania v rámci Európy. Pandémia ochorenia COVID-19 takisto viedla k väčšiemu rozsahu a vplyvu nových foriem zamestRead more

Spoločenské, hospodárske a technologické zmeny v Európe so sebou priniesli nové formy zamestnávania v rámci Európy. Pandémia ochorenia COVID-19 takisto viedla k väčšiemu rozsahu a vplyvu nových foriem zamestnávania. Mnohé z nich sa výrazne odlišujú od toho, čo sa tradične označuje ako práca. Menia tradičný dvojstranný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Vyznačujú sa tiež nekonvenčnými pracovnými vzorcami a miestami výkonu práce.

Tvorcov politík v EÚ zaujíma, ako tieto nové formy zamestnávania môžu pomôcť pri budovaní odolnejšieho a inkluzívnejšieho trhu práce. V rámci rokovaní sa pozornosť venuje aj tomu, ako zabezpečiť primeranú sociálnu ochranu a dôstojné pracovné podmienky. Kľúčový význam v tejto diskusii má odpoveď na otázku, ako sa vyhnúť situácii, v ktorej sú tieto nové formy zamestnávania pre pracovníkov menej priaznivé ako etablovanejšie typy zamestnania.

V roku 2017 Európska komisia, Európsky parlament a Rada vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, v ktorom sa stanovuje 20 základných zásad nevyhnutných pre dobre fungujúce trhy práce. V sprievodnom akčnom pláne na rok 2021 sa uvádza, že digitalizácia a zmeny vo svete práce, ktoré spôsobila pandémia, si vyžadujú širokú politickú diskusiu, ktorá sa nebude zameriavať len na úroveň účasti na trhu práce, ale aj na primerané pracovné podmienky podporujúce kvalitné pracovné miesta.

V rámci oznámenia o formovaní digitálnej budúcnosti Európy Komisia takisto nastolila otázku pracovných podmienok. Dobré pracovné podmienky sú základom úspešnej digitálnej transformácie, ktorá by podporovala inovácie a šírenie technológií.

Činnosť nadácie Eurofound v oblasti nových foriem zamestnávania je v súlade s prioritou Komisie na roky 2019 – 2024, ktorou je Európa pripravená na digitálny vek.

Read less

Výskum

Top

Na vyplnenie medzier v existujúcich poznatkoch nadácia Eurofound v roku 2013 začala skúmať charakteristiky rozvíjajúcich sa foriem zamestnávania v členských štátoch EÚ. Pri výskume sa zamerala na dôsledky pre pracovné podmienky a trh práce.

Read more

Na vyplnenie medzier v existujúcich poznatkoch nadácia Eurofound v roku 2013 začala skúmať charakteristiky rozvíjajúcich sa foriem zamestnávania v členských štátoch EÚ. Pri výskume sa zamerala na dôsledky pre pracovné podmienky a trh práce.

Kategorizácia nových foriem zamestnávania

V roku 2015 nadácia Eurofound uskutočnila celoeurópske mapovanie s cieľom identifikovať nové trendy. Výsledkom tohto mapovania je deväť rozsiahlych typov nových foriem zamestnávania, ktoré sú buď nové, alebo ich význam od roku 2000 v členských štátoch EÚ vzrástol: spoločné využívanie zamestnancov, delené pracovné miesto, práca na poukážky, dočasný manažment, príležitostná práca, mobilná práca s využitím IKT, práca pre platformy, portfóliová práca a zamestnanie založené na spolupráci. Z niekoľkých prípadových štúdií uskutočnených v rámci uvedenej štúdie vyplýva, ako tieto nové formy zamestnávania fungujú v členských štátoch a ako vplývajú na pracovné podmienky a trh práce.

V roku 2020 nadácia Európskych vykonala následné preskúmanie nových foriem zamestnávania, v ktorom sa sledoval ich rozsah, vplyv a incidencia a poukázalo sa na ich čoraz väčší význam pre európske trhy práce.

Objavujú sa nové trendy

Niektoré z identifikovaných trendov nadácia Eurofound naďalej podrobnejšie skúma. V rámci výskumu v roku 2016 sa sledoval najmä obojstranne výhodný potenciál strategického spoločného využívania zamestnancov, a to tak pre zamestnávateľov, ako aj pre zamestnancov. V roku 2020 sa v štúdii týkajúcej sa telepráce a mobilnej práce s využitím IKT analyzovali dôsledky týchto opatrení na zamestnanosť a pracovné podmienky.

Read less

Hlavné výstupy v priebehu rokov

Show more (12)

Kľúčové posolstvá

Top
  • V rámci EÚ stále prevládajú štandardné foriem zamestnávania, európske trhy práce sa však vyznačujú čoraz rôznorodejšími formami zamestnávania. 
  • Predpokladá sa, že niektoré nové formy zamestnávania sa budú naďalej rozvíjať, a to v dôsledku dvojitého prechodu na digitálny vek a uhlíkovo neutrálne hospodárstva. V dôsledku vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 na hospodárstvo a trhy práce je však možné, že dôjde k negatívnemu vplyvu na niektoré nové formy zamestnávania.
  • Mnohé nové formy zamestnávania sú motivované potrebou pružnosti zamestnávateľov/zákazníkov alebo zamestnancov. V rámci rozvoja nových foriem zamestnávania je nevyhnutné zabezpečiť, aby táto pružnosť nešla na úkor ochrany zamestnancov.
  • Pracovný čas, zastúpenie spolu s ochranou zdravia a bezpečnosťou sa musia riešiť v rámci niekoľkých nových foriem zamestnávania vrátane mobilnej práce založenej na IKT, práce pre platformy, príležitostnej práce a práce na poukážky.
  • V prípade niektorých nových foriem zamestnávania by nejednoznačnosť týkajúca sa postavenia v zamestnaní mohla prispieť k segmentácii trhu práce.
Read less

Publikácie a údaje

Top

V častiach uvedených nižšie sa nachádzajú odkazy n množstvo publikácií, údajov a prebiehajúce činnosti týkajúce sa tejto témy. 

  • Publikácie (58)
  • Údaje
  • Prebiehajúce činnosti

Údaje

A selection of related data on this topic are linked below. 

Prebiehajúce činnosti

Výskum v tejto oblasti pokračuje a zameriava sa na rôzne témy, ktoré sú uvedené nižšie spolu s odkazmi na pripravované publikácie.