Odmeňovanie a príjem

10 november 2021

Shutterstock image of young couple reviewing their finances

Odmeňovanie a príjem stoja v centre pracovnoprávnych vzťahov a kvality života. Vzhľadom na vývoj v ekonomike a celkovo v spoločnosti vyvolaný krízou sa tejto problematike venuje na úrovni EÚ ešte viac pozornosti.

Najnovšie správy

Minimum wage – Yet another gender divide?

While the number of employees earning the minimum wage has increased across Europe over the last decade, spurred by...

Marking European Gender Equality Week

Coinciding with the European Parliament’s Gender Equality Week , Eurofound will be highlighting its most recent...

Distribučné vplyvy politík v oblasti klímy v Európe

EÚ prostredníctvom Európskej zelenej dohody zavádza súbor politík a opatrení zameraných na prevenciu a zmiernenie...
Top

V Európskom pilieri sociálnych práv sa stanovujú záväzky EÚ týkajúce sa miezd: právo pracovníkov na spravodlivú mzdu, ktorá im zabezpečí dôstojnú životnú úroveň, zaistenie adekvátnej minimálnej mzdy a predchádzanie chudobe pracujúcich.

Read more

V Európskom pilieri sociálnych práv sa stanovujú záväzky EÚ týkajúce sa miezd: právo pracovníkov na spravodlivú mzdu, ktorá im zabezpečí dôstojnú životnú úroveň, zaistenie adekvátnej minimálnej mzdy a predchádzanie chudobe pracujúcich.

Práca nadácie Eurofound

Nadácia Eurofound pravidelne vydáva správy o rôznych aspektoch odmeňovania a príjmu vzhľadom na meniacu sa hospodársku situáciu v Európe.

Monitorovanie odmeňovania

Nadácia Eurofound prostredníctvom svojho Európskeho monitorovacieho centra pracovného života (EurWORK) zhromažďuje množstvo informácií o odmeňovaní. Vďaka pravidelnosti týchto správ je k dispozícii dlhšia séria pozorovaní o dohodnutej odmene, čo umožňuje sledovať trendy v jej vývoji. Nadácia Eurofound pravidelne uverejňuje aktuálne informácie o zákonom stanovenej minimálnej mzde a dohodnutej odmene. Monitoruje aj vývoj na vnútroštátnej úrovni vo vzťahu k mechanizmom stanovovania miezd, rovnosti odmeny, pohyblivej odmene, nízkym odmenám a rozdielom v odmeňovaní žien a mužov.

Profily krajín z hľadiska pracovného času obsahujú informácie o odmeňovaní na vnútroštátnej úrovni a pravidelne sa aktualizujú. Nadácia EurWORK na tému odmeňovania vedie dve databázy (pozri zdroje nižšie).

V rámci jej európskeho nástroja na monitorovanie pracovných miest (EJM)sa vyhodnocujú zmeny v zamestnanosti podľa zamestnania na základe rôznych kvalitatívnych meraní vrátane odmeny. Vo výraznej miere prispieva k prehľadu o tzv. polarizácii zamestnanosti, čiže miere, do akej sa predpokladá, že rast zamestnanosti bude väčší na vrchnej a spodnej úrovni rozdelenia miezd než na strednej.  

Údaje z prieskumu

V prieskumoch nadácie Eurofound sa monitorujú aj podmienky odmeňovania v EÚ. Odmeňovanie je pre nadáciu Eurofound v rámci jej výskumu týkajúceho sa vyhodnocovania kvality práce v centre pozornosti. V Európskom prieskume pracovných podmienok (EWCS) je príjem jedným zo siedmich indikátorov kvality práce. V rámci prieskumu EWCS sa informuje aj o rozdiele v odmeňovaní žien a mužov. Pozrite si interaktívny nástroj na vizualizáciu údajov z prieskumu EWCS.

V rámci Európskeho prieskumu kvality života (EQLS) sa monitoruje vplyv príjmu na životnú úroveň a to, ako príjmová nerovnosť súvisí so sociálnou kohéziou a pohodou. Analyzuje sa tu, ako kríza ovplyvnila rodiny, skúmajú sa rodiny s nízkymi príjmami, zadĺženie domácnosti a skupiny, ktorým hrozí chudoba. V prieskume EQLS sa získavajú informácie aj o príjmoch na dôchodku a možnostiach predĺženia pracovného života. Pozrite si interaktívny nástroj na vizualizáciu údajov z prieskumu EQLS.

V Európskom prieskume podnikov (ECS) sa zachytáva používanie rôznych režimov odmeňovania v organizáciách, ako aj krytie zamestnancov v týchto organizáciách kolektívnymi dohodami o mzdových podmienkach. Prieskum umožňuje prepojiť informácie o rôznom odmeňovaní a vyjednávaní o mzdách s informáciami o organizácii práce, riadení ľudských zdrojov, priamej účasti zamestnancov a sociálnom dialógu, ako aj s výkonom a dobrými podmienkami na pracovisku.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (1047)
  • Údaje
  • Ongoing work (2)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.