Kvalita života a verejných služieb

3 december 2020

Kvalita života je široký pojem zahŕňajúci množstvo rôznych rozmerov. Zahŕňa objektívne faktory, ako napríklad zdravie, pracovný stav a životné podmienky, ako aj subjektívne hodnotenie životnej situácie jednotlivca a vnímanie kvality spoločnRead more

Kvalita života je široký pojem zahŕňajúci množstvo rôznych rozmerov. Zahŕňa objektívne faktory, ako napríklad zdravie, pracovný stav a životné podmienky, ako aj subjektívne hodnotenie životnej situácie jednotlivca a vnímanie kvality spoločnosti. Dostupnosť a kvalita verejných služieb sú dôležitými determinantmi kvality života. Tieto služby vrátane zdravotníckych a opatrovateľských služieb, vzdelávania a bývania sú základom sociálnej ochrany, súdržnosti a sociálneho začlenenia a úzko súvisia aj s úrovňou dôvery k vláde a inštitúciám.

V tejto súvislosti súčasní tvorcovia politík čelia vážnym výzvam vrátane vplyvu finančnej krízy, demografického starnutia, vnútornej mobility a migrácie v rámci EÚ. Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je hlavnou iniciatívou stratégie Komisie Európa 2020, v ktorej sú stanovené ambiciózne ciele na zníženie chudoby. Sociálne investície sú potrebné aj na podporu občanov, aby sa v plnom rozsahu zúčastňovali na sociálnom živote a zamestnanosti. Sociálny investičný balík podporuje účinnejšie a efektívnejšie sociálne politiky, ako aj lepšie vykonávanie stratégií aktívneho začleňovania v členských štátoch. Komisia zaviedla v apríli 2017 balík týkajúci sa Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý zahŕňa zásady a práva na prístup k verejným službám a na ich kvalitu v súvislosti s rovnakými príležitosťami a sociálnou ochranou a začlenením.

Read less

Najnovšie správy

Sign up now - Webinar: Putting care at the heart of Europe – Towards a European Care Strategy

Together with Frances Fitzgerald MEP and the European Parliament Liaison Office in Dublin, Eurofound is organising an...

Prístup k službám starostlivosti: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, zdravotná starostlivosť a dlhodobá starostlivosť

Právo na prístup ku kvalitným službám starostlivosti je zdôraznené v Európskom pilieri sociálnych práv. Táto správa sa...

Tentative growth in trust shows COVID-19 has not yet torn the social fabric of Europe

As Europe faces into what appears to be a second wave of the COVID-19 pandemic, concern is mounting about the evolution...
Top

Práca nadácie Eurofound

Read more

Práca nadácie Eurofound

V priebehu posledných štyroch desaťročí nadácia Eurofound skúmala a analyzovala mnohé z týchto otázok. Zhromažďuje údaje z celej Európy o rôznych rozmeroch kvality života – životná úroveň, zdravie, subjektívna pohoda, rodina, sociálne vylúčenie, starostlivosť a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, bývanie a životné prostredie, verejné služby a kvalita spoločnosti.

Hlavné príspevky

V rámci európskeho prieskumu kvality života (EQLS), ktorý vykonala nadácia Eurofound, sa zhromaždili harmonizované a úplne porovnateľné údaje o životných podmienkach a kvalite života Európanov a ľudí v kandidátskych krajinách od roku 2003. Štyri kolá prieskumu, ktoré sa doteraz uskutočnili, poskytujú komplexné informácie o vývoji kvality života rôznych sociálno-ekonomických skupín.

Analýza tretieho kola (2012) poskytuje prehľad o vplyvoch krízy v tom čase, ako aj poznatky o trendoch v oblasti kvality života od roku 2003. Zistenia poskytujú ďalšie prehľady jednotlivých aspektov, ako napríklad subjektívna pohoda alebo sociálne nerovnosti a problémy, ktorým čelia jednotlivé skupiny, ako napríklad mladí ľudia alebo pracovníci nad 50 rokov.

Osobitné výskumné projekty, ako aj analýzy z prieskumu EQLS slúžili ako základ pre správy nadácie Eurofound o celom rade súvisiacich záležitostí vrátane predškolského vzdelávania a starostlivosti, nevyhovujúceho bývania a toho, ako čiastočný dôchodok môže pomôcť predĺžiť pracovný život.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Kvalita života a verejných služieb

Prihlásiť
  • Publications (408)
  • Údaje
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Kvalita života a verejných služieb

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.