Kvalita života a verejných služieb

19 December 2019

Kvalita života je široký pojem zahŕňajúci množstvo rôznych rozmerov. Zahŕňa objektívne faktory, ako napríklad zdravie, pracovný stav a životné podmienky, ako aj subjektívne hodnotenie životnej situácie jednotlivca a vnímanie kvality spoločnosti. Dostupnosť a kvalita verejných služieb sú dôležitými determinantmi kvality života. Tieto služby vrátane zdravotníckych a opatrovateľských služieb, vzdelávania a bývania sú základom sociálnej ochrany, súdržnosti a sociálneho začlenenia a úzko súvisia aj s úrovňou dôvery k vláde a inštitúciám.

V tejto súvislosti súčasní tvorcovia politík čelia vážnym výzvam vrátane vplyvu finančnej krízy, demografického starnutia, vnútornej mobility a migrácie v rámci EÚ. Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je hlavnou iniciatívou stratégie Komisie Európa 2020, v ktorej sú stanovené ambiciózne ciele na zníženie chudoby. Sociálne investície sú potrebné aj na podporu občanov, aby sa v plnom rozsahu zúčastňovali na sociálnom živote a zamestnanosti. Sociálny investičný balík podporuje účinnejšie a efektívnejšie sociálne politiky, ako aj lepšie vykonávanie stratégií aktívneho začleňovania v členských štátoch. Komisia zaviedla v apríli 2017 balík týkajúci sa Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý zahŕňa zásady a práva na prístup k verejným službám a na ich kvalitu v súvislosti s rovnakými príležitosťami a sociálnou ochranou a začlenením.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Kvalita života a verejných služieb

Práca nadácie Eurofound

V priebehu posledných štyroch desaťročí nadácia Eurofound skúmala a analyzovala mnohé z týchto otázok. Zhromažďuje údaje z celej Európy o rôznych rozmeroch kvality života – životná úroveň, zdravie, subjektívna pohoda, rodina, sociálne vylúčenie, starostlivosť a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, bývanie a životné prostredie, verejné služby a kvalita spoločnosti.

Hlavné príspevky

V rámci európskeho prieskumu kvality života (EQLS), ktorý vykonala nadácia Eurofound, sa zhromaždili harmonizované a úplne porovnateľné údaje o životných podmienkach a kvalite života Európanov a ľudí v kandidátskych krajinách od roku 2003. Štyri kolá prieskumu, ktoré sa doteraz uskutočnili, poskytujú komplexné informácie o vývoji kvality života rôznych sociálno-ekonomických skupín.

Analýza tretieho kola (2012) poskytuje prehľad o vplyvoch krízy v tom čase, ako aj poznatky o trendoch v oblasti kvality života od roku 2003. Zistenia poskytujú ďalšie prehľady jednotlivých aspektov, ako napríklad subjektívna pohoda alebo sociálne nerovnosti a problémy, ktorým čelia jednotlivé skupiny, ako napríklad mladí ľudia alebo pracovníci nad 50 rokov.

Osobitné výskumné projekty, ako aj analýzy z prieskumu EQLS slúžili ako základ pre správy nadácie Eurofound o celom rade súvisiacich záležitostí vrátane predškolského vzdelávania a starostlivosti, nevyhovujúceho bývania a toho, ako čiastočný dôchodok môže pomôcť predĺžiť pracovný život.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)
  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (13)

Všetky (398)

Publications (210)

Articles (121)

News (40)

Events (27)