Kvalita života a kvalita spoločnosti

23 október 2020

Okrem individuálnych okolností a podmienok významný vplyv na občanov a na kvalitu života máRead more

Okrem individuálnych okolností a podmienok významný vplyv na občanov a na kvalitu života má kvalita spoločnosti. V posledných rokoch Európania uvádzali pokles dôvery v spoločnosť a inštitúcie, spoločenské napätia, ekonomickú a sociálnu neistotu, ako aj vnímané nerovností a nedostatok spravodlivosti.

Keďže tvorcovia politík hľadajú účinné prostriedky na zlepšenie kvality života Európanov a na riešenie situácie znevýhodnených segmentov spoločnosti, nevyhnutná je solídna dôkazová základňa týkajúca sa konkrétnych sociálnych skupín.

Sociálny investičný balík Európskej komisie zavedený v roku 2013 je reakciou sociálnej politiky EÚ na krízu v rámci podpory spravodlivejšej a inkluzívnej spoločnosti. Členské štáty sa v ňom vyzývajú, aby zvýšili sociálne investície a aby pri prispôsobovaní sa hospodárskym a demografickým výzvam lepšie využívali svoje sociálne rozpočty s osobitným dôrazom na stratégie aktívneho začleňovania. V diskusnom dokumente Komisie o sociálnom rozmere Európy uverejnenom v apríli 2017 sa uvádzajú aj možnosti, ako udržať súčasnú životnú úroveň a podporiť väčší súlad v rámci európskych spoločenstiev.

Read less

Najnovšie správy

Watch the webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

From 11:00 IST (12:00 CET) to 12:00 IST (13:00 CET) on 23 October 2020, Eurofound ran a webinar jointly with the...

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...
Top

Práca nadácie Eurofound

Read more

Práca nadácie Eurofound

Od roku 2003 nadácia Eurofound každé štyri roky zhromažďuje údaje prostredníctvom svojho európskeho prieskumu kvality života (EQLS).

Hlavné príspevky

Nadácia Eurofound skúma objektívne aj subjektívne aspekty kvality života. V rámci tretieho prieskumu EQLS, ktorý sa uskutočnil v roku 2012, sa skúmali vplyvy krízy a trendy v čase od roku 2003 a identifikované boli nové ukazovatele sociálneho pokroku. V rámci výskumu sa skúmalo najmä, ako Európania vnímajú kvalitu svojich spoločností, skúmala sa dôvera v ľudí a inštitúcie a vnímané napätia medzi sociálnymi skupinami vrátane bohatých a chudobných, manažérov a pracovníkov, etnických a náboženských skupín. Nadácia Eurofound poskytuje aj poznatky týkajúce sa problematiky rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracovníkov a opatrovateľov a dôsledkami povinností spojených so starostlivosťou na zamestnanosť, prácu a kvalitu života.

Agentúra pomocou ďalších zdrojov mimo prieskumu EQLS skúmala sociálnu situáciu osobitných skupín, najmä mladých ľudí a ľudí nad 50 rokov a vykonala výskum na posúdenie inovačných politických iniciatív na podporu ich prínosu pre spoločnosť. V rámci výskumu sa okrem toho skúmali rozdiely v kvalite života medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, preskúmali sa také otázky ako sociálne vylúčenie, životné podmienky a dôvera v miestnu verejnú správu. Nadácia Eurofound informovala aj o dôvere v politické inštitúcie na národnej a európskej úrovni a o občianskej angažovanosti počas krízy.

V súčasnom výskumnom programe nadácie Eurofound sa využívajú nové údaje zo štvrtého prieskumu EQLS, v ktorom sa spájal individuálny a spoločenský rozmer, ako aj subjektívne a objektívne aspekty pohody. Tieto informácie umožňujú nadácii Eurofound prezentovať prehľad hlavných zmien v oblasti pohodyživotných podmienok od roku 2003 s osobitným zameraním na generačné rozdiely v súvislosti s kvalitou života. Analýza sa zameriava na faktory kvality života na miestnej úrovni, ktoré neboli podrobne skúmané v predchádzajúcom prieskume týkajúcom sa pohody, ako napríklad:

  • akým spôsobom sa spoločenstvá angažujú
  • ako sú organizované služby a vybavenosť
  • kvalita bývania
  • bezpečnosť miestneho prostredia.

Pokiaľ ide o kvalitu spoločnosti, nadácia Eurofound bude ďalej skúmať sociálnu súdržnosť, ako aj sociálne napätia. Preskúma, ako sa vyvíja dôvera v štátne inštitúcie a v iných ľudí a preskúma aj sociálnu a hospodárskej neistotu a účasť na živote spoločnosti. Nadácia Eurofound sa snaží identifikovať politický význam týchto záležitostí a stanoviť informačné potreby tvorcov politík.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (160)
  • Údaje
  • Ongoing work (3)

Údaje

A selection of related data on this topic are linked below.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society