Pracovný čas

26 júl 2022

Pracovný čas označuje akýkoľvek čas, počas ktorého pracovník pracuje, je k dispozícii zamestnávateľovi a vykonáva jeho aktivity alebo povinnosti v súlade s vnútroštátnym právnymi predpismi alebo Read more

Pracovný čas označuje akýkoľvek čas, počas ktorého pracovník pracuje, je k dispozícii zamestnávateľovi a vykonáva jeho aktivity alebo povinnosti v súlade s vnútroštátnym právnymi predpismi alebo postupmi. Pracovný čas zamestnancov v rôznych zamestnaniach a jednotlivých životných etapách sa líši a osobitným rozhodujúcim faktorom pri jeho určovaní je pohlavie.

Read less

Najnovšie správy

Working life in the COVID-19 pandemic 2021

This publication consists of individual country reports on working life during 2021 for 28 countries – the 27 EU Member...

Overtime in Europe: Regulation and practice

Despite the well-known adverse effects of regular long working hours on workers’ health, well-being and performance,...

Čo sa práve stalo? Obmedzenia pohybu z dôvodu COVID-19 a zmena na trhu práce

Pandémia COVID-19 v roku 2020 zrušila alebo obmedzila mnohé hospodárske činnosti, čo malo ďalekosiahle dôsledky pre trh...
Top

Pracovný čas je zásadným prvkom pracovného života a jeho regulácia je v centre záujmu politických, hospodárskych a spoločenských diskusií tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátneRead more

Pracovný čas je zásadným prvkom pracovného života a jeho regulácia je v centre záujmu politických, hospodárskych a spoločenských diskusií tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni. V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov sa v smernici EÚ o pracovnom čase od všetkých členských štátov vyžaduje, aby garantovali minimálne normy týkajúce sa pracovného času pre všetkých zamestnancov v EÚ. Ich súčasťou sú normy týkajúce sa maximálneho týždenného pracovného času (určený na 48 hodín), minimálneho času odpočinku a trvania prestávok, ročnej dovolenky, nočnej práce a práce na zmeny.

Práca nadácie Eurofound

Nadácia Eurofound dlhodobo zbiera informácie o rôznych aspektoch pracovného času a ich vplyve na pracovné podmienky a kvalitu života mužov a žien v EÚ. Cieľom štúdií nadácie Eurofound o pracovnom čase je lepšie porozumieť spôsobu, akým je pracovný čas organizovaný a ako táto organizácia vplýva na zamestnanie, produktivitu, pohodu a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Údaje o dohodnutom pracovnom čase a úlohe sociálnych partnerov sa pravidelne uverejňujú a nedávno boli analyzované aj z dlhodobého hľadiska. Výskum pracovného času mužov v porovnaní s pracovným časom žien ukázal, že muži s väčšou pravdepodobnosťou budú pracovať dlhšie, zatiaľ čo ženy budú skôr tráviť viac času vykonávaním neplatenej práce v domácnosti.

Regulácia a organizácia pracovného času

Regulácia pracovného času zohráva dôležitú rolu pri zvyšovaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ako aj účasti na trhu práce. V atmosfére rýchlo sa meniacich hospodárskych podmienok potrebujú spoločnosti aj pracovníci flexibilitu. Nadácia Eurofound skúmala vzťah medzi pracovným časom a rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom z celoživotnej perspektívy.

Výskum sa zameral na rôzne aspekty organizácie pracovného času a jej vplyvu na produktivitu a pracovné podmienky. Vzhľadom na to, že organizácia pracovného času sa mení, nadácia Eurofound v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou práce nedávno skúmali účinky práce na diaľku a mobilnej práce s využitím IKT na pracovný čas osôb, ktorých sa takéto formy organizácie práce týkajú.

V nedávnej štúdii o pracovnom čase z dlhodobého hľadiska sa skúmal vývoj aspektov dohodnutého pracovného času v EÚ na začiatku 21. storočia. Stredobodom bolo najmä na päť sektorov: chemický priemysel, obrábanie kovov, bankovníctvo, maloobchod a verejná správa. V správe sa opisujú inštitucionálne postupy regulácie a hodnotia sa aj zmeny v dohodnutom pracovnom čase a obvyklom pracovnom čase počas obdobia rokov 1999 až 2014.

Pracovný čas v analýze prieskumov

Tri hlavné prieskumy nadácie Eurofound poskytujú údaje k problémom týkajúcim sa pracovného času.

V Európskom prieskume pracovných podmienok (EWCS) sa pracovný čas skúma z rôznych hľadísk. V šiestom prieskume EWCS z roku 2015 sa medzi sedem ukazovateľov kvality práce zaradila aj kvalita pracovného času. Bola použitá na meranie incidencie dlhého pracovného času, priestoru na prestávku, netypického pracovného času, foriem organizácie pracovného času a flexibility, a toho, ako tieto faktory vplývajú na zdravie a pohodu pracovníkov. Zo zistení vyplynulo, že 43 % pracovníkov má veľmi pravidelný pracovný režim.

Na základe údajov zo šiesteho prieskumu EWCS nadácia Eurofound nedávno preskúmala spôsoby rozvrhnutia pracovného času pre udržateľnú prácu. V analýze sa sledujú súvislosti medzi rozvrhnutím pracovného času, rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom a preferenciami v oblasti pracovného času, ako aj zdravie a pohoda pracovníkov. Vyhodnocuje sa v nej aj to, nakoľko sú aktuálne pracovné podmienky a rozvrhnutie pracovného času udržateľné aj v budúcnosti.

V Európskom prieskume kvality života (EQLS) sa skúmajú formy organizovania plateného aj neplateného pracovného času a ich vplyv na spokojnosť s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom.

Formy organizovania pracovného času môžu mať výrazný vplyv na efektívnosť, produktivitu a konkurencieschopnosť podnikov a v neposlednom rade aj na zdravie, pohodu a motiváciu ich zamestnancov. Nadácia Eurofound v rámci Európskeho prieskumu podnikov (ECS) uskutočnila aj podrobný výskum o pracovnom čase a rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. Zamerala sa na prevalenciu pružných foriem pracovného času a účtov pracovného času, prácu na čiastočný úväzok, nadčasové hodiny a neštandardný pracovný čas, rodičovskú dovolenku a ostatné typy dlhodobých dovoleniek, postupný a predčasný odchod do dôchodku, ako aj konkrétne politiky na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom v spoločnostiach.

Súvisiace: Aktuálne informácie monitorovacieho centra EurWORK o nedeľnej práci v Európe

23. septembra 2016 – Členské štáty EÚ schvaľujú právne predpisy zamerané na reguláciu otváracích hodín obchodov a prevádzok v nedeľu. Sú však aj také členské štáty, v ktorých sa otváracie hodiny novými právnymi predpismi obmedzujú. Podľa Európskeho prieskumu pracovných podmienok sa podiel pracovníkov, ktorí vykazujú prácu v nedeľu, v období medzi rokmi 2010 a 2015 zvýšil, čo podporuje myšlienku, že obchodná činnosť počas nedele sa stáva čoraz bežnejšou.
Čo sa deje v oblasti nedeľnej práce v Európe?

Zdroje

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (807)
  • Údaje
  • Ongoing work (3)

Údaje

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work