Dostop do notranjih dokumentov

Javnost lahko zaprosi za dostop do Eurofoundovih dokumentov. Eurofound meni, da je dostop javnosti do njegovih notranjih dokumentov pomemben del širše politike obveščanja in podajanja čimbolj popolne slike o dejavnostih.

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije je bila septembra 2003 razširjena tudi na agencije EU. Marca 2004 je upravni odbor Eurofounda sprejel pravila za izvajanje uredbe(v obliki datoteke PDF, 91kb) .

Uredba na splošno določa, da ima javnost pravico do dostopa do notranjih neobjavljenih dokumentov Eurofounda v skladu z načeli, pogoji in omejitvami, opredeljenimi v uredbi.

Da se javnost lahko odloči, kateri dokumenti jo zanimajo, uredba predvideva vzpostavitev registra javnih dokumentov s čim bolj neposrednimi povezavami do samih dokumentov.

Eurofoundovi dokumenti, ki so na voljo na spletu

Zgodovinski arhivi Eurofounda so na voljo raziskovalcem v zgodovinskih arhivih Evropske unije pri Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah.

Zahteve se dostop do drugih Eurofoundovih dokumentov

Zahteva se lahko tudi dostop do drugih dokumentov. Kratek priročnik v nadaljevanju razlaga, kako lahko uveljavite svojo pravico do dostopa.

Zahteve za dostop do drugih dokumentov je treba predložiti vodji upravnega oddelka v pisni obliki (pošta, telefaks ali e‑pošta) in v njih jasno navesti, da je zahteva v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001. Čim bolj natančno navedite, kaj želite, in vključite čim več informacij, s pomočjo katerih bomo lahko lažje našli zahtevane dokumente.

Eurofoundov poštni naslov:

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer/Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin, D18 KP65

Irska

Zahteve za dostop do dokumentov po e‑pošti pošljite na naslov publicaccess@eurofound.europa.eu . Zahteve po telefaksu pošljite na številko +353 1 282 6456.

Zavedati se morate, da so lahko dokumenti označeni kot zaupni ali dokumenti z omejenim dostopom, kadar bi njihovo razkritje lahko škodovalo interesom posameznikov ali organov, kot je opredeljeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001. Oglejte si Eurofoundova notranja pravila o razvrščanju dokumentov v nadaljevanju.