Interesne skupine in partnerji

Naloga Eurofounda je zagotoviti znanje za pomoč pri razvoju boljših socialnih, zaposlitvenih in z delom povezanih politik. Čeprav svoje naloge in pristojnosti opravlja predvsem na ravni EU, pa je na različne načine povezan tudi z državami članicami.

Člane upravnega odbora Eurofounda imenujejo vlade in organizacije socialnih partnerjev v državah članicah, trije člani zastopajo Evropsko komisijo, enega neodvisnega strokovnjaka pa imenuje Evropski parlament.Upravnemu odboru pomaga osemčlanski izvršni odbor , ki ga sestavljajo predsednik upravnega odbora, njegovi trije namestniki, koordinatorji treh skupin (vlad, delodajalcev in delojemalcev) in en predstavnik Komisije.

Institucije EU, vlade in socialni partnerji so ciljne skupine, ki imajo največjo prednost pri Eurofoundovih proizvodih in storitvah. Pomemben sklop njegove strategije obveščanja je usmerjen v zagotavljanje dokazov in storitev, ki tem interesnim skupinam pomagajo pri izpolnjevanju njihovih nalog. Takšno sodelovanje lahko poteka v obliki poročil po meri , ki jih agencija pripravi na podlagi svojih obstoječih podatkov.

Institucije in organi EU

Odnos med Eurofoundom in institucijami je dinamičen ter temelji na uradnih (institucionalnih) in neuradnih povezavah. Eurofound je neodvisna agencija EU in spada kot taka med organe EU. Je tudi članica mreže agencij EU.

Agencija je podpisala sporazume o sodelovanju s petimi sestrskimi agencijami:

  • Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja ( Cedefop);
  • Evropskim inštitutom za enakost spolov ( EIGE);
  • Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu ( EU-OSHA);
  • Evropsko fundacijo za usposabljanje ( ETF);
  • Agencijo Evropske unije za temeljne pravice ( FRA).

Ti sporazumi se izvajajo v skladu z letnimi akcijskimi načrti ter pomenijo podlago za izmenjavo virov podatkov in skupne spodbude na področju raziskovanja, dogodkov in operativnih sistemov.

Evropska komisija sodeluje pri upravljanju Eurofounda v obliki članstva v njegovem upravnem odboru, v katerem ima pomembno vlogo pri sprejemanju delovnih programov. Evropski parlament v upravni odbor imenuje neodvisnega strokovnjaka, ki nima glasovalne pravice.

Eurofound sodeluje s Svetom EU zlasti prek programov njegovih predsedstev, tako da za dogodke predsedstev priskrbi strokovnjake, govornike ali drugo podporo. Poleg tega skupaj z Evropskim parlamentom in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom organizira skupne dogodke.

Eurofound ima urad v Bruslju, kar mu omogoča, da vzdržuje tesne stike z institucijami EU. Za več informacij se obrnite na urad za zvezo v Bruslju.

Vlade

Vsaka država članica ima v upravnem odboru vladnega predstavnika, ki je običajno uradnik z ministrstva na področju zaposlovanja ali socialnih zadev.

Ker upravni odbor sprejema delovne programe Eurofounda in predlaga njegov proračun, imajo vlade držav članic pomemben vpliv na delovanje agencije. Vlade držav članic (v vlogi Sveta EU) so skupaj ustanovile Eurofound in ga še naprej financirajo iz splošnega proračuna EU.

Socialni partnerji

Naloga Eurofounda je zagotavljati podporo Komisiji, drugim institucijam, organom in agencijam Unije, državam članicam ter socialnim partnerjem za namen oblikovanja in izvajanja politik v zvezi z izboljšanjem življenjskih in delovnih razmer, oblikovanja politik zaposlovanja in spodbujanja socialnega dialoga. V ta namen pridobiva in razširja znanje, zagotavlja dokaze in storitve za oblikovanje politik, vključno z ugotovitvami na podlagi raziskav, in omogoča lažjo izmenjavo znanja med Unijo in nacionalnimi akterji.

Vsaka stran socialnega partnerstva v vsaki državi članici ima predstavnika v upravnem odboru, s čimer se zagotovi odražanje raznolikosti sistemov odnosov med delodajalci in delojemalci ter delovne kulture v EU. Predstavniki evropskih organizacij socialnih partnerjev usklajujejo delo skupin in sodelujejo na sejah upravnega odbora.

Drugi deležniki

Eurofound sodeluje z mednarodnimi organizacijami, kot sta Mednarodna organizacija dela ( MOD) in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj ( OECD). Sodelovanje lahko poteka v obliki prispevkov k poročilom ali organizacije skupnih dogodkov.

Eurofound sodeluje tudi z različnimi predstavniki civilne družbe (kot so tristranski organi, civilna družba, ki jo zastopajo nevladne organizacije, in akademska skupnost). Akademska in raziskovalna skupnost je pomemben uporabnik Eurofoundovega znanja in izkušenj. Poleg tega so raziskovalci in drugi akademiki pogosto izbrani (na podlagi odprtih razpisnih postopkov) za izvajanje terenskih raziskav za Eurofound.