O opazovalnici EurWORK

Evropska opazovalnica delovnega življenja (EurWORK), ki je bila ustanovljena leta 2014, združuje Eurofoundove že dolgo prej vzpostavljene opazovalnice o odnosih med delodajalci in delojemalci (EIRO) ter delovnih razmerah.

Vloga

EurWORK zajema vse Eurofoundove vire v zvezi z delovnimi razmerami in trajnostnim delom ter odnosi med delodajalci in delojemalci. Opazovalnico podpira mreža evropskih dopisnikov v vseh državah članicah EU in na Norveškem, ki redno poroča o dogajanju na področju delovnega življenja na nacionalni ravni. Naslednji vir informacij zagotavljata dve redni Eurofoundovi raziskavi o zadevah v zvezi z delovnim življenjem: Evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS) in Evropska raziskava o podjetjih (ECS).

Glavni poudarek

EurWORK pokriva v programskem obdobju 2017–2020 dve strateški glavni temi:

Na področju odnosa med delodajalci in delojemalci EurWORK zajema dve podtemi:

 • socialni dialog;
 • poročanje o razvoju dogodkov v zvezi z delovnim življenjem.

EurWORK pri poročanju o razvoju dogodkov v zvezi z delovnim življenjem zagotavlja redne posodobitve na naslednjih področjih:

 • akterji in institucije;
 • kolektivna delovna razmerja;
 • posamična delovna razmerja;
 • plačilo;
 • delovni čas ter ravnovesje med delom in zasebnim življenjem;
 • varnost in zdravje pri delu;
 • znanja in spretnosti, učenje in zaposljivost;
 • organizacija dela;
 • razvoj dogodkov na ravni EU.

Proizvodi

Poročanje o razvoju dogodkov v zvezi z delovnim življenjem

Eurofoundova mreža evropskih dopisnikov vsako četrtletje ponudi najnovejše novice v posameznih državah glede zadnjih dogodkov v zvezi z delovnim življenjem. Poročilo dopolnjujejo tematske posodobitve na zgoraj navedenih področjih in drugi članki, značilni za posamezno državo. Letni pregled delovnega življenja osvetljuje najpomembnejše dogodke na nacionalni rani in ravni EU. Dopisniki zagotavljajo primerjalne informacije iz vseh držav članic in z Norveške, ki se vključijo v poročila in tematske posodobitve.

Študije reprezentativnosti

Leta 2006 je Evropska komisija pooblastila Eurofound, da izvede študije o reprezentativnosti organizacijEvropskih sektorskih socialnih partnerjev. Te študije so oblikovane tako, da zagotovijo osnovne informacije, potrebne za vzpostavitev in delovanje odborov za sektorski socialni dialog na evropski ravni. Komisija uporablja te odbore kot mehanizem za posvetovanje z upravnimi organi in delavci na podlagi člena 154 PDEU.

Viri

Profili držav glede delovnega življenja opazovalnice EurWORK zagotavljajo ustrezne spremne informacije o sestavah, institucijah in predpisih, na katerih temelji delovno življenje v vseh 28 državah članicah in na Norveškem ter na ravni EU. 

Podatkovna zbirka o plačah, delovnem času in kolektivnih sporih vsebuje sklop podatkov po posameznih državah, ki zajemajo vseh 28 držav članic EU in Norveško za obdobje 2000–2015. Upošteva sisteme, ki trenutno veljajo (kot je zakonodaja ali kolektivne pogodbe), in nekatere rezultate (kot je na primer raven kolektivno dogovorjenega plačila ali delovni čas).

Evropski slovar odnosov med delodajalci in delojemalci je obširna zbirka izrazov, ki se danes najpogosteje uporabljajo zvezi z zaposlovanjem ter odnosi med delodajalci in delojemalci na ravni EU. Slovar se redno posodablja in vsebuje okrog 380 vnosov ter povezave z zakonodajo EU in sodno prakso.

Druge raziskave

EurWORK predstavlja tudi nadaljnje raziskave delovnih razmer in odnosov med delodajalci in delojemalci, kot so sekundarne analize na podlagi raziskav Eurofounda, redna poročila o plačilih in delovnem času, poročila, pripravljena na zahtevo interesnih skupin Eurofounda, in druge strateške raziskave s tega področja.

V programskem obdobju 2017–2020 bo Eurofound raziskoval izvedljivost spremljanja industrijske dejavnosti, da bi se popisali dogodki v industrijski dejavnosti v vsej Evropi, njihovi vzroki in rezultati. Eurofound pregleduje tudi svoj pristop k poročanju o kolektivnih pogajanjih.

Ciljne skupine

Cilj opazovalnice EurWORK je pomagati glavnim interesnim skupinam Eurofounda, vključno z evropskimi socialnimi partnerji, institucijami EU in vladami držav članic, pa tudi oblikovalcem politik in pripravnikom na področjih delovnih razmer in trajnostnega dela ter odnosov med delodajalci in delojemalci.