Public services

Neenakosti pri dostopu mladih do informacijskih in podpornih storitev

V zadnjih letih je bila na ravni EU in na nacionalni ravni izražena zaskrbljenost, da lahko stres zaradi šole, pričakovanj staršev in družbenih pritiskov mladim otežijo prehod v odraslost, kar ima lahko dolgotrajne negativne posledice. Eden od načinov za olajšanje tega prehoda je zagotavljanje ustreznih informacijskih in podpornih storitev v teh kritičnih, življenje spreminjajočih letih. Vendar se zdi, da nimajo vsi mladi dostopa do tovrstnih storitev. V tem poročilu so opisane značilnosti mladih, ki imajo največ težav pri dostopu do socialnih in zdravstvenih storitev, o vrstah storitev, ki so zanje najpomembnejše, in glavnih izzivih, s katerimi se soočajo pri dostopu do informacijskih in podpornih storitev. Prav tako obravnava, kaj lahko storijo ponudniki storitev, da bi dosegli mlade, ki potrebujejo podporo, in predstavlja inovativne primere, kako odpraviti neenakosti pri dostopu do storitev.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar