Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Posodobljeno
03 December 2013
Objavljeno
03 December 2013
Formats
 • Download full reportPDF

Povzetek

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. Anexecutive sumary> is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef1362
  ISBN: 
  978-92-897-1125-8
  Catalogue: 
  TJ-03-13-477-EN-N
  DOI: 
  10.2806/45943
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Social inequalities

  This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13621
  Catalogue info

  Kakovost življenja v Evropi: socialne neenakosti

  Authors: 
  Eurofound
  To poročilo obravnava socialne neenakosti pri porazdelitvi svoboščin in priložnosti med posameznike in podskupine prebivalstva v Evropi. Na podlagi podatkov evropske raziskave o kakovosti življenja je v poročilu sestavljena zbirka dokazov o socialnih neenakostih na štirih kritičnih področjih življenja: zdravju, življenjskem standardu, produktivni in cenjeni dejavnosti ter individualnem, družinskem in družbenem življenju. V poročilu je preučena vloga pomembnih determinant socialnih neenakosti, vključno s spolom, starostjo, statusom invalidnosti, zaposlenosti in državljanstva, ter drugimi gibali. V poročilu je ugotovljeno, da v določenih primerih obstajajo dokazi, da je prikrajšanost vse pogostejša ter da so se socialne neenakosti med drugo evropsko raziskavo o kakovosti življenja leta 2007 in tretjo iz leta 2011 povečale. Vsebuje priporočilo, naj se vse večja pozornost, ki jo politika namenja večdimenzionalnim vidikom blaginje, poveže z učinkovitim javnim ukrepanjem za odpravo socialnih neenakosti ter vključi v splošne politike na evropski ravni in ravni države članice.  Naloži PDF: SL (pdf 40.9 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar