Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

Report
Posodobljeno
06 Oktober 2015
Objavljeno
09 September 2015
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States. The analysis reveals that while there is significant variation in the types of WPI practices in companies, the process of why and how these practices are implemented shows considerable similarity. While the reasons for introducing WPI are mainly related to enhancing efficiency, competitiveness and innovation, one positive result seems to be to strengthen the position of employees and employee representatives. As a result, WPI outcomes often lead to both enhanced economic performance and a better quality of working life for all concerned. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  EF1540
  ISBN: 
  978-92-897-1393-1
  Catalogue: 
  TJ-01-15-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/64717
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

  Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15401
  Catalogue info

  Inovativnost na delovnem mestu v evropskih podjetjih

  Authors: 
  Eurofound

  Inovativnost na delovnem mestu se nanaša na prakse, ki zaposlenim omogočajo, da sodelujejo pri organizacijskih spremembah, zato da bi se izboljšala kakovost njihovega poklicnega življenja in uspešnost podjetja. V poročilu so obravnavani razlogi za uvedbo inovativnosti na delovnem mestu in opisano izvajanje te prakse v evropskih podjetjih. V njem so analizirani učinki, ki jih ima inovativnost na delovnem mestu na različne udeležene strani (organizacijo, vodstvo, zaposlene in njihove predstavnike) v 51 podjetjih iz desetih držav članic EU. Analiza kaže, da čeprav se podjetja razlikujejo glede na vrste praks za inovativnost na delovnem mestu v podjetjih, so si postopki, ki kažejo razloge za izvajanje teh praks in načine njihovega izvajanja, precej podobni. Medtem ko se razlogi za uvedbo inovativnosti na delovnem mestu v glavnem nanašajo na izboljšanje učinkovitosti, konkurenčnosti in inovacij, se zdi, da je eden od pozitivnih rezultatov tudi krepitev položaja zaposlenih in njihovih predstavnikov. Zato rezultati inovativnosti na delovnem mestu pogosto vodijo do večje gospodarske uspešnosti in boljše kakovosti poklicnega življenja za vse udeležene strani.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar