Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

Report
Objavljeno
27 April 2016
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies. This report examines how public authorities are currently regulating labour market intermediaries across Member States, highlighting the effectiveness or otherwise of different registration or licensing schemes. It also examines activities by social partners aimed at preventing the trafficking of labour. The overall aim is to contribute to the development of a best practice guide for public authorities to encourage better monitoring and enforcement of regulations deterring trafficking for the purpose of labour exploitation. 

Individual national contributions are available.

 • Report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1603
  ISBN: 
  978-92-897-1421-1
  Catalogue: 
  TJ-04-16-215-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75809
  Catalogue info

  Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

  The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16031
  Catalogue info

  Ureditev delovanja posrednikov na trgu dela in vloge socialnih partnerjev pri preprečevanju trgovine z delovno silo

  Authors: 
  Eurofound

  Pravica do prostega gibanja delavcev v Evropski uniji je bila določena v členu 48 Pogodbe EGS iz leta 1957. Danes zasebni posredniki na trgu dela – kot so agencije za zagotavljanje začasnega dela in agencije za zaposlovanje – prispevajo k pospeševanju te mobilnosti delovne sile kot posredniki med posameznimi delavci in organizacijami, ki potrebujejo delovno silo. Vendar pa zaradi vrzeli v zakonodaji nekateri delavci in ranljive skupine tvegajo, da jih bodo goljufive agencije izkoristile. V tem poročilu je proučeno, kako javni organi v državah članicah trenutno urejajo delovanje posrednikov na trgu dela, pri čemer so poudarjene učinkovitost oziroma pomanjkljivosti različnih sistemov registracije ali izdaje dovoljenj. Proučene so tudi dejavnosti socialnih partnerjev za preprečevanje trgovine z ljudmi z namenom izkoriščanja delovne sile. Splošni cilj je prispevati k oblikovanju smernic za javne organe o dobrih praksah za spodbujanje boljšega spremljanja in izvajanja predpisov za preprečevanje trgovine z ljudmi z namenom izkoriščanja delovne sile.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar