Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

Report
Posodobljeno
02 Avgust 2016
Objavljeno
27 Julij 2016
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States. These challenges might be met by adopting an approach to work that puts sustainability at its centre. Sustainable work means that ‘living and working conditions are such that they support people in engaging and remaining in work throughout an extended working life’. This study analyses national policies that help to achieve sustainable work in 10 EU Member States. It looks at how these policies are being implemented, whether they are integrated into a coherent framework, and whether they are complementary or contradictory. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  98
  Reference No: 
  EF1610
  ISBN: 
  978-92-897-1470-9
  Catalogue: 
  TJ-01-16-407-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34637
  Catalogue info

  Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

  European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF16101
  Catalogue info

  Trajnostno delo skozi celotno življenje: nacionalne politike in strategije

  Authors: 
  Eurofound

  Evropske države se soočajo z izzivi staranja prebivalstva ter hkratnim krčenjem delovne sile, večjim številom negotovih oblik zaposlitve in v številnih primerih z zmanjševanjem števila delovnih mest zaradi gospodarske krize. Zato je vprašanje, kako večjemu številu ljudi omogočiti udeležbo na trgu dela, tudi v starosti, postalo ključno vprašanje politike v vseh državah članicah EU. Te izzive je mogoče rešiti s sprejetjem pristopa k delu, v katerem bo imela osrednjo vlogo trajnost. Trajnostno delo pomeni „življenjske in delovne razmere, ki ljudem pomagajo, da so vključeni v delo in ohranijo zaposlitev skozi daljše poklicno življenje“. V tej študiji so analizirane nacionalne politike, ki prispevajo k doseganju trajnostnega dela v desetih državah članicah EU. Študija proučuje, kako se te politike izvajajo, ali so vključene v skladen okvir in ali se dopolnjujejo oziroma si nasprotujejo.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar