In-work poverty in the EU

Report
Objavljeno
5 September 2017
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, publisRead more

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since. This endeavour is complicated by the policy focus on employment as a route out of poverty, underplaying the considerable financial, social and personal difficulties experienced by the working poor. The increase in non-standard forms of employment in many countries appears to have contributed to rising in-work poverty. The report argues the case for greater policy attention and action on the part of governments, employers and social partners, not only through direct measures associated with both the minimum and living wage, progressive taxation, in-work benefits and social assistance, but also and more importantly through indirect measures such as more flexible working arrangements, housing, upgrading of skills and childcare.

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  66
  Referenčna št.: 
  EF1725
  ISBN: 
  978-92-897-1603-1
  Kataloška št.: 
  TJ-01-17-772-EN-N
  DOI: 
  10.2806/125135
  Catalogue info

  In-work poverty in the EU

  The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF17251
  Catalogue info

  Revščina zaposlenih v EU

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  „Revni zaposleni“ so številčna skupina, saj je po najnovejših ocenah kar 10 % evropskih delavcev izpostavljenih tveganju revščine, leta 2007 pa je bil ta delež 8-odstoten. To poročilo, ki temelji na izsledkih prejšnjega poročila Eurofounda na to temo iz leta 2010, obravnava razvoj revščine zaposlenih v EU od krize leta 2008 in opisuje ukrepe držav za boj proti revščini, uvedene po tem obdobju. Ta prizadevanja otežuje osredotočenost politike na zaposlovanje kot način odpravljanja revščine, pri čemer velike finančne, socialne in osebne težave revnih zaposlenih s takim pristopom niso zadovoljivo obravnavane. Zdi se, da je povečanje nestandardnih oblik zaposlovanja v zadnjih letih prispevalo k povečanju revščine zaposlenih. Poročilo zagovarja potrebo po večji pozornosti politike in boljšem ukrepanju vlad, delodajalcev in socialnih partnerjev, ne samo z neposrednimi ukrepi, povezanimi z minimalno in zajamčeno plačo, progresivnostjo obdavčitve, dajatvami socialne varnosti za zaposlene in socialno pomočjo, ampak tudi, kar je še pomembnejše, s posrednimi ukrepi, kot so prožnejše delovne ureditve, nastanitev, izpopolnjevanje znanj in spretnosti ter otroško varstvo.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar