Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

Report
Objavljeno
13 Marec 2017
pdf
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an ERead more

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States. The results show that EU-wide income inequality declined notably prior to 2008, driven by a strong process of income convergence between European countries – but the Great Recession broke this trend and pushed inequalities upwards both for the EU as a whole and across most countries. While previous studies have pointed to widening wage differentials as the main driver behind the long-term trend towards growing household disposable income inequalities across many European countries, this report identifies unemployment and its associated decline in labour income as the main reason behind the inequality surges occurring in recent years. Real income levels have declined and the middle classes have been squeezed from the onset of the crisis across most European countries. The role played by the family pooling of income in reducing inequalities and the impact of European welfare policies in cushioning the effect of economic turbulences on the distribution of income are also explored. An executive summary is also available - see Related content.

Read less

Formats

 • Full report

  Number of Pages: 
  70
  Reference No: 
  EF1663
  ISBN: 
  978-92-897-1573-7
  Catalogue: 
  TJ-02-17-166-EN-N
  DOI: 
  10.2806/370969
  Catalogue info

  Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

  This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16631
  Catalogue info

  Dohodkovne neenakosti in zaposlitveni vzorci v Evropi pred veliko recesijo in po njej

  Authors: 
  Eurofound

  V tem poročilu je obravnavana vse večja zaskrbljenost v akademskih in političnih razpravah zaradi dohodkovne neenakosti, tako da je na voljo celovita študija o dohodkovnih neenakostih pred veliko recesijo, ki se je začela v letih 2008–2009, in po njej (podatki o dohodku se nanašajo na obdobje 2004–2013).  Študija ima dvojni cilj, in sicer sprejeti vseevropski vidik ter zagotoviti posodobljeno sliko neenakosti po različnih virih dohodka in v večini držav članic. Rezultati kažejo, da se je pred letom 2008 dohodkovna neenakost na ravni EU znatno zmanjšala, predvsem zaradi močnega dohodkovnega zbliževanja med evropskimi državami – z veliko recesijo pa se je ta trend prekinil, neenakosti v EU kot celoti in v večini držav pa so se povečale. Medtem ko so predhodne študije opozorile na vse večje razlike v plačah kot glavni razlog za dolgoročni trend povečevanja neenakosti na področju razpoložljivega dohodka gospodinjstev v številnih evropskih državah, sta v tem poročilu kot glavni razlog za nenadno povečanje neenakosti v zadnjih letih opredeljena brezposelnost in z njo povezan upad dohodka iz dela. Realni dohodek se je znižal, srednji razred pa se je od začetka krize v večini evropskih držav zmanjšal. Proučena sta tudi vloga družinskega združevanja dohodkov pri zmanjševanju neenakosti in vpliv evropske socialne politike pri blažitvi učinka ekonomskih turbulenc na porazdelitev dohodka.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar