Labour market change

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Report
Objavljeno
12 Junij 2019
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis. Based on case studies from organisations in five EU Member States, this report investigates the contribution of European cooperatives and social enterprises to job creation and retention. It describes the characteristics of the jobs created and retained as well as outlining the various support measures used by organisations to develop and innovate. It offers some policy pointers aimed at supporting the delivery of these jobs in cooperatives and social enterprises.   

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF18043
  ISBN: 
  978-92-897-1880-6
  Catalogue: 
  TJ-02-19-317-EN-N
  DOI: 
  10.2806/635150
  Catalogue info

  Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

  Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180431
  Catalogue info

  Zadruge in socialna podjetja: delo in zaposlovanje v izbranih državah

  Authors: 
  Eurofound

  Zadruge in socialna podjetja so priznana zaradi svoje odpornosti proti cikličnim in strukturnim gospodarskim spremembam ter zaradi svoje sposobnosti prispevanja k lokalnemu in regionalnemu gospodarskemu razvoju, vključno s socialnim vključevanjem. V zadnjih letih je pozornost vedno bolj posvečena njihovi zmožnosti uresničevanja političnih ciljev EU v zvezi z ustvarjanjem večjega števila boljših delovnih mest, kar nasprotuje trendu nestandardnih oblik zaposlitve in spodbuja povezovanje EU po svetovni finančni krizi leta 2008. To poročilo, pripravljeno na podlagi študije primerov organizacij iz petih držav članic EU, proučuje prispevek evropskih zadrug in socialnih podjetij k ustvarjanju in ohranitvi delovnih mest. Opisuje značilnosti ustvarjenih in ohranjenih delovnih mest ter različne podporne ukrepe, ki jih organizacije uporabljajo za razvoj in inovacije. Opredeljene so nekatere smernice politike, katerih namen je podpirati zagotavljanje teh delovnih mest v zadrugah in socialnih podjetjih.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar