Labour market change

European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

Report
Objavljeno
07 Oktober 2019
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions. The analysis covers 130 regions of 9 Member States, which together account for nearly 4 out of 5 EU workers. The study finds that, while Member States are becoming more similar in their employment structures, regions within the same country are becoming more disparate. It also finds that cities have a disproportionately high share of well-paid, high-skilled services employment alongside growth in low-paid employment. The findings support continued EU regional policy assistance of regions in danger of being left behind. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  EF19036
  ISBN: 
  978-92-897-2016-8
  Catalogue: 
  TJ-AN-19-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/997207
  Catalogue info

  European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

  Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions.

  Available formats

  Cite this publication as: 
  Eurofound and European Commission Joint Research Centre (2019), European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level, European Jobs Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF190361
  Catalogue info

  Evropski center za spremljanje delovnih mest 2019: spremembe v zaposlitveni strukturi na regionalni ravni

  Authors: 
  Eurofound

  Zbrani podatki kažejo, da so velika velemesta veliko uspešnejša kot druga območja v državah članicah EU. Taka medregionalna neenakost prispeva k nezadovoljstvu z obstoječimi političnimi sistemi, kar lahko rahlja socialne vezi, na katerih temeljijo naši demokratični sistemi. To je ozadje poročila Evropskega centra za spremljanje delovnih mest 2019, v katerem so analizirane spremembe v zaposlitveni strukturi, tj. spremembe v porazdelitvi zaposlenosti med poklici in panogami, v regijah EU. Analiza zajema 130 regij v devetih državah članicah, kar skupaj predstavlja skoraj štiri petine delavcev EU. Študija ugotavlja, da so si sicer zaposlitvene strukture držav članic vse bolj podobne, da pa so razlike med regijami znotraj posamezne države vse večje. Ugotavlja tudi, da je v mestih delež dobro plačanih in visokokvalificiranih zaposlitev nesorazmerno velik, povečuje pa se tudi število nizko plačanih zaposlitev. Ugotovitve so podlaga za stalno pomoč regionalne politike EU regijam, ki bi lahko zaostale.
   

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Data

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar