Zagotavljanje kakovosti pri Eurofoundovih raziskavah

Zagotavljanje kakovosti pri raziskavah

Eurofound poskuša zagotoviti dobro kakovost podatkov iz svojih raziskav, tako da upošteva splošno dogovorjene standarde za metodologijo in postopke. To dosega z upoštevanjem meril kakovosti evropskega statističnega sistema (ESS) pri zasnovi, izvajanju in ocenjevanju kakovosti raziskave. Pri Eurofoundovih raziskavah se uporabljajo naslednja merila:

  • ustreznost: zagotovitev, da raziskava izpolnjuje sedanje in morebitne potrebe uporabnikov
  • natančnost: pridobitev podatkov, pri katerih so ocene čim bližje resničnim vrednostim. V praksi se to doseže z zmanjševanjem morebitnih napak pri raziskavi
  • pravočasnost in točnost: razširjanje podatkov čim bližje referenčnemu obdobju in upoštevanje časovnega razporeda, ki je določen za objavo podatkov
  • dostopnost in jasnost: omogočanje dostopa uporabnikom do ugotovitev in podatkov iz raziskave ter zagotavljanje potrebnih sekundarnih informacij za razlaganje ugotovitev
  • usklajenost in primerljivost: pregled podatkov in njihova primerjava z drugimi, povezanimi podatki, ki izvirajo iz drugih virov, ter ocena, ali je razlike mogoče pripisati razlikam med resničnimi vrednostmi. Ugotavljanje primerljivosti podatkov med geografskimi območji in skozi čas.

Cilj je nenehno izboljševanje kakovosti in stroškovne učinkovitosti raziskav. Merila za kakovost in koraki v postopku, ki so potrebni za izpolnjevanje teh meril, so opredeljeni v razpisih in v podrobnih načrtih postopka raziskave.  Vzpostavljeni so postopki za preverjanje vseh vidikov priprave raziskav, terensko delo in obdelavo podatkov ter za zbiranje celostne dokumentacije o tem, kako se merila za kakovost izpolnjujejo.

Vpliv raziskav na oblikovanje politike in uporaba podatkov pri raziskavah se redno spremljata. Zbirajo se tudi informacije o tem, kako raziskave izpolnjujejo potrebe uporabnikov. Poleg tega pa se naročajo in objavljajo tudi zunanje ocene kakovosti podatkov in postopkov pri raziskavah.