Metodologija evropske raziskave podjetij (ECS) 2009

ECS 2009 je druga obsežna raziskava organizacij, ki jo je izvedel Eurofound, takoj za Raziskavo podjetij o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem (ESWT), ki je bila opravljena v 21 državah članicah EU v letih 2004 in 2005.

Cilji

Cilji raziskave so bili:

  • usklajeno preslikavanje, ocenjevanje in številčno vrednotenje politik in praks podjetij iz vse Evrope;
  • analiziranje odnosov med praksami podjetij in njihovimi učinki ter analiziranje praks s stališča struktur na ravni podjetij s posebnim poudarkom na socialnem dialogu;
  • spremljanje gibanj;
  • prispevanje k lizbonski strategiji glede vprašanja o politikah in praksah podjetij v zvezi z njihovim vplivom na kakovost delovnih mest in glede razvoja socialnega dialoga v podjetjih. Raziskava bi morala omogočati razvoj enotnih kazalnikov v zvezi s temi vprašanji za evropsko javnost.

Oblika in metodologija

Raziskava ECS 2009 je bila izvedena v 30 državah: 27 državah članicah EU, Hrvaški, Turčiji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji. Za izvedbo raziskave je bil odgovoren inštitut TNS Infratest Sozialforschung iz Münchna v Nemčiji, sodelovala pa je tudi skupina strokovnjakov iz nacionalnih ustanov za terenske raziskave..

Raziskava je bila opravljena po telefonu z računalniško podporo (computer assisted telephone interviews – CATI). Podjetja za raziskavo so bila naključno izbrana med podjetji z deset ali več zaposlenimi v vsaki državi.

Na vprašanja sta v vsakem podjetju odgovarjala predstavnik vodstva in, kadar je to bilo mogoče, predstavnik delavcev. Anketa je v povprečju za predstavnike vodstva trajala 20 minut, za predstavnike delavcev pa 15 minut. Vprašalniki so dostopni.

Raziskava ni vključila kmetijskega in ribiškega sektorja, gospodinjstev in organizacij, ki imajo sedež zunaj države. V vzorcu je bila vključena javna uprava.

Ob koncu leta 2009 je bila raziskava rahlo razširjena, da so se zbrale dodatne informacije o finančni uspešnosti podjetij iz zasebnega sektorja. Pri tem so bile zajete ustanove iz petih držav: Finske, Nemčije, Poljske, Španije in Združenega kraljestva, ki predstavljajo različne ‘socialne ureditve’.

Zagotavljanje kakovosti

Več let je Eurofound zbiral obširno strokovno znanje o izvajanju raziskav in razvil najboljše prakse za zagotavljanje kakovosti. Okvir za zagotavljanje kakovosti za raziskavo ECS 2009 sestavljajno štirje glavni stebri:

  • načrtovanje: sistematično načrtovanje in preslikovanje celotnega postopka raziskave;
  • posvetovanje: posvetovanje s strokovnjaki, zainteresiranimi stranmi in uporabniki raziskave pri razvoju vprašalnika, ključnih konceptov raziskave in metodološke strategije;
  • preglednost: celoten postopek raziskave bo pregleden na znotraj in navzven;
  • dokumentiranje: dokumentiranje vsakega posameznega koraka, odločitve ali dogodka med potekom projekta, tako da je mogoče vsak korak slediti za nazaj.

Za zagotavljanje kakovosti pri raziskavi in v skladu s prakso Eurofounda se je štelo za bistveno, da se že od začetka vključi strokovnjake in uporabnike raziskave, npr. zainteresirane strani Eurofounda, ki jih zastopajo člani upravnega odbora v tripartitnem svetovalnem odboru za ECS 2009.

Poročilo Ocena kakovosti druge evropske raziskave podjetij ocenjuje kakovost raziskave na vseh stopnjah od zasnove vzorčenja do končnega razširjanja podatkov.

Za nadaljnje informacije se obrnite na Camillo Galli da Bino, tel.: 00 353 1 2043125, e-naslov: gdb@eurofound.europa.eu